Editorial – Vážení čtenáři,

předcházení chorobám a vyhledávání pacientů v asymptomatickém stadiu nemoci nebo osob se zvýšeným rizikem výskytu choroby jsou podstatné součásti každodenní práce praktického lékaře a jeho zdravotní sestry.

Preventivní činnost v celém systému zdravotní péče je třeba pojmout jako komplexní, avšak s důrazem na diverzifikaci k jednotlivým skupinám obyvatel. Ukazuje se, že skupinové pří stupy k životnímu stylu a k péči o zdraví ovlivňují chování jednotlivce. Při uplatnění prevence v praxi to znamená ústup od všeobjímajícího širokého populačního programu, který na sebe bere odpovědnost za zdraví pacienta. Účinně vedená prevence by se měla zaměřovat na jasně definovaná rizika a skupiny osob, které jsou jimi ohroženy. V podstatě se jedná o mnohasložkové preventivní a terapeutické činnosti, připravené „na míru skupině pacientu nebo jednotlivcum Tento trend se neobejde bez kvalitativně odlišného přístupu ke vzdělávání lékařů a sester, k managementu praxe. Vzrostou také nároky na progresivní in formační systémy a bezesporu se musí výrazně uzpůsobit legislativa. Základním krokem v.aplikaci moderního preventivního přístupu ze strany praktického lékaře a jeho týmu jsou individuální zhodnocení rizika, jasná informace a praktické přiblížení problematiky pacientovi, časná edukační a terapeutická opatření a také včasné předání do specializované léčebné péče.

Moderní medicína nejbližší doby bude ekonomicky ještě náročnější. Z toho vyplývá, že jed ním z hlavních prostředků udržení trendu při vzrůstajících cenách je docílení maximální efektivity při implementaci a aplikaci prostředků správně vedenou preventivní péčí. To je jedna z cest, která povede ke zkvalitnění zdravotního stavu.

Výběr následujících témat se autorům jevil svým celospolečenským významem jako zásadní, proto Vám předkládáme základní pohledy na vybrané skupiny rizik, která negativně ovlivňují zdravotní stav naší populace. Věřím, že v tématech najdete pomocníky pro každodenní náročnou práci v terénu.

MUDr. Otto Herber

Ohodnoťte tento článek!