Metodické doporučení pro domácí měření krevního tlaku

Arteriální hypertenze (AH) je nejčastějším onemocněním kardiovaskulárního systému, s prevalencí v České republice u dospělé populace 35–40 %.

Náklady na léčbu jsou jistě nezanedbatelnou položkou. Jejich výši můžeme odhadovat nejen podle počtu kontaktů ve všech ambulancích, tzn. u specialistů i u praktických lékařů v roce 2009 (Tab. 1).

Tab. 1 Vyšetření pro nemoci
oběhové soustavy v ČR 2008

Právem se můžeme domnívat, že přesnější a důslednější monitoring hodnot AH v domácím prostředí povede ke zlepšení klinického stavu a stejně tak povede k úsporám, jak vyplývá z Obr. 1, 2.
Z uvedeného je patrné, že pacienti, kteří si měřili TK doma, dosahovali dříve cílových hodnot a dosahovali jich nižším počtem měření. Z Obr. 2 vyplývá úspora nákladů na léčbu hypertoniků. Jedná se zhruba o 1100 US dolarů ročně na 100 pacientů.

Obr. 1 Porovnání domácího měření krevního tlaku a měření krevního tlaku v ordinaci

Obr. 2 Efektivita domácího měření krevního tlaku

Řada prospektivních studií přináší další argumenty pro ještě intenzívnější zavedení domácího měření, než jsme dosud zvyklí (Obr. 3). Není tedy důvod váhat s rozšířením této metodiky i do našich praxí. V ČR bylo v dubnu t. r. vydáno jednotné mezioborové Metodické doporučení pro domácí měření krevního tlaku. Doporučení vzniklo spoluprací Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP s Českou společností pro hypertenzi. Obsahem je stručný text pro lékaře a pro pacienty. Současně má lékař možnost předat pacientovi jednoduchou tabulku k zápisu doma naměřených hodnot. Všichni z praxe víme, na jakých útržcích nám jsou pacienti schopni nosit údaje o tak závažné veličině, jakou je krevní tlak. Takže na první pohled banální tabulka dostala grafickou úpravu a obsahuje všechny potřebné údaje, které se stávají součástí zdravotnické dokumentace. Dále texty mj. obsahují odkazy na adresy stránek Evropské společnosti pro hypertenzi, které by měl lékař s pacientem navštívit při výběru validizovaného přístroje. Vtažením pacienta do celého léčebného procesu standardizovanou metodikou domácího měření TK lze očekávat zvýšení compliance, zlepšení klinického stavu a jistě i úsporu nákladů při léčbě samotné AH.

Obr. 3 Přesvědčivá data o domácím měření TK jako ukazateli kardiovaskulárního rizika

Metodické doporučení pro domácí měření krevního tlaku (DMTK)

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Česká společnost pro hypertenzi

Informace pro lékaře

Definice arteriální hypertenze

Za arteriální hypertenzi (vysoký krevní tlak) označujeme opakované zvýšení krevního tlaku (TK) > 140/90 mmHg naměřené minimálně při dvou různých návštěvách u lékaře. Krevní tlak je možné měřit u lékaře (TK v ordinaci, klinický TK), dále v domácím prostředí pacientem nebo pomocí 24h monitorování. V závislosti na prostředí či způsobu měření se rovněž mění hodnoty krevního tlaku (v mmHg) užívané k definici hypertenze (Tab. 2).

Tab. 2 Hodnoty krevního tlaku (v mmHg) užívané k definici hypertenze při různých typech měření

Proč je výhodné měřit TK i v domácím prostředí?

Měření TK v ordinaci je stále klíčové pro diagnózu arteriální hypertenze, avšak má současně i některé nevýhody, mezi které patří zejména modifikace zevními vlivy vyplývajícími ze zdravotnického prostředí. Poplachová reakce se zvýšením TK v ordinaci (fenomén bílého pláště nebo hypertenze bílého pláště) se vyskytuje velmi často (dle různých údajů u 15–30 % osob). Domácí měření TK (nejčastěji prováděné elektronickými automatickými přístroji – viz dále) má ve srovnání s měřením TK v ordinaci řadu výhod, které jsou sumarizovány v Tab. 3, 4.

Tab. 3 Výhody domácího měření TK

Tab. 4 Další výhody domácího měření TK

Technické aspekty domácího měření

Měření TK je možné provádět poslechovou (auskultační) metodou fonendoskopem pomocí rtuťového nebo nertuťového tlakoměru. Tento postup však vyžaduje určitý zácvik a zkušenost, a proto je používán převážně ve zdravotnických zařízeních. Pro domácí měření TK lze s výhodou užít automatické přístroje s manžetou na paži (oscilometrická, vzácněji auskultační technika s využitím mikrofonu) nebo kombinace obou metod, které byly validizovány (ověření přesnosti měření) podle standardních protokolů alespoň jednou ze tří odborných společností (Tab. 5).

Tab. 5 Mezinárodní protokoly pro validizaci tlakoměrů

Validizaci jednotlivých tonometrů pro domácí měření lze zjistit na www.dableducational.org Evropské společnosti pro hypertenzi. Aktuální informace týkající se validizace by navíc měly být uvedeny v informacích výrobce. Přesnost automatických tlakoměrů by měla být pravidelně kontrolována (porovnáním naměřených hodnot s hodnotami TK zjištěnými rtuťovým či nertuťovým tonometrem). Podle zákona 345/2002 je metrologické ověření přesnosti měření výkonem státní služby a musí ji provádět pouze akreditovaný sub15jekt. Přístroje mají být kontrolovány podle této normy 1krát za dva roky. Digitální přístroje s manžetou přikládanou na prsty nebo zápěstí nejsou obvykle z důvodu menší přesnosti doporučovány. Tlakoměry na zápěstí mohou však být klinicky výhodné v případě těžší obezity, krátké kónické paže či u nemocných po cévních mozkových příhodách. Přesnost zápěsťových tlakoměrů je vždy vhodné ověřit tlakoměrem s manžetou na paži (nejlépe auskultačním způsobem) (Tab. 6–9).

Tab. 6 Měření TK v domácím prostředí:
doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi

Tab. 7 Frekvence měření TK v domácím
prostředí: doporučení Evropské společnosti
pro hypertenzi

Tab. 8 Domácí měření TK: limitace, chyby, omyly

Tab. 9 Indikace pro domácí měření TK

Cílové hodnoty TK při domácím měření?

Průměrný TK by měl být pod hranicí 135/85 mmHg, nejlépe v pásmu 125–134/75– 84 mmHg.


O autorovi: 1MUDr. Otto Herber , 2prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
1Praktický lékař, Kralupy nad Vltavou

2Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, 3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu

e-mail: o.herber@tiscali.cz

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!