obsah

Koordinátor a odborný garant: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Geriatrická klinika IPVZ, Praha, Subkatedra gerontologie a geriatrie

Obsah:

Fialová, D., Topinková, E. Principy farmakoterapie ve vyšším věku – význam poznatků geriatrické farmakologie 5

Weber, P. Velké geriatrické syndromy – vztah k polymorbiditě a dysaptibilitě v seniu 13

Kubešová, H., Weber, P.,

Polcarová, V., Meluzínová, H. Předoperační vyšetření geriatrického nemocného 18

Filipovský, J. Arteriální hypertenze ve stáří 23

Pidrman, V. Demence – základní diferenciální diagnostika a farmakoterapie 30

Ambler, Z. Neurologické příčiny poruch chůze ve stáří 36

Teplan, V. Poruchy funkce ledvin a metabolismu ve stáří 41

Zmrhal, J., Topinková, E. Inkontinence moči u žen vyššího věku, diagnostika a léčebné možnosti 47

Bureš, I. Dekubity 58

Příloha Postgraduální medicíny, ročník 6, číslo 3

Vydavatel: Sanoma Magazines Praha, s. r. o., Malá Štěpánská 17, 120 79 Praha 2

IČO: 45278776, tel.: 296 162 700, fax: 296 162 811

Jednatel: Petr Rasocha

Publisher: Pavel Hapák

Šéfredaktor: MUDr. Michaela Luňáková

Vedoucí vydání: PhDr. Edita Vitoušová

Inzerce: Radka Bransburg

Marketing: Alena Mašková

Grafické zpracování: Carter/Repro plus s. r. o.

MK ČR E 8136, ISSN 1212 – 4184

Ohodnoťte tento článek!