Obsah

Koordinátor: MUDr. Otto Herber

praktický lékař, místopředseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Recenze: MUDr. Jana Dáňová

Univerzita Karlova v Praze, Centrum preventivního lékařství, Oddělení epidemiologie

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.

Ústřední vojenská nemocnice Praha 2 interní odděleni a IPVZ Praha Subkatedra gastroenterologie

prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FNKV III. interní – kardiologická klinika

MUDr. Otto Herber

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr. Jitka Patočková, PhD.

Univerzita Karlova v Praze, 3. LF, Ústav farmakologie

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Masarykova univerzita v Brně LF a FN Brno Interní hematoonkologická klinika

Obsah:

Šteflová, A. Prevence v primární péči 4

Uhrová, J. Prevence v souladu s platnými právními předpisy 8

Kuklová, D. Závodní preventivní péče 12

Češka, R., Herber, O. Jaký je rozdíl mezi léčbou dyslipidémií

v primární a sekundární prevenci? 16

A je to vůbec správně položená otázka?

Skoupá, J. Farmakoekonomika včasné preventivní 23

péče kardiovaskulárních onemocnění –

hypolipidemická léčba

Beran, J., Karen, I. Očkováni a očkovací kalendář v ordinaci 30

praktického lékaře

Vaništa J., Karen, I. Prevence virových hepatitid 36

Žaloudík, J., Vyzula, R. Sekundární prevence zhoubných nádorů 41

Abrahámová, J. Prevence karcinomu prsu 48

Seifert, B. Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku 53

Provazníková, H. Diagnostika a prevence násilí 58

páchaného na dětech

Benešová, V. Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence 60

Šustková-Fišerová, M. Prevence drogových závislostí 62

Ohodnoťte tento článek!