Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru Praktický lékař pro děti a dorost

Obsahem preventivních prohlídek dětí od narození do 18 měsíců věku je: a) založení zdravotní dokumentace při převzetí dítěte do komplexní péče, b) anamnéza (zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly), kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování…

1.

c) vyšetření, jehož součástí je

1. změření hmotnosti a výšky dítěte,

2. interní vyšetření,

3. vyšetření psychomotorického vývoje (podle Vlacha),

4. cílené vyšetření specifické pro daný věk a zjištění zdravotního rizika,

5. zjištění zdravotního stavu před očkováním,

6. diagnostická rozvaha,

7. závěr a poučení rodičů o výživě a režimu dítěte,

8. psychoterapeutický rozhovor, jde-li o dítě s poruchami zdravotního stavu nebo o dítě ohrožené poruchami zdravotního stavu včetně poruch zdravotního stavu v důsledku vlivu nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí.

2. Kromě obsahu prohlídek uvedených v odstavci 1 je dále obsahem

a) první prohlídky novorozence (pokud možno v rodinném prostředí)

1. posouzení sociální úrovně rodiny, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza, zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci,

2. vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a podkožní vrstvy, adnex, vyšetření mízních uzlin, svalstva a kostry, hlavy (tvar, velikost fontanel, posouzení švů, změření obvodu hlavy), dále vyšetření očí a jejich okolí (postavení bulbů, spojivky), uší, nosu, dutiny ústní, krku (tvar, uzliny), hrudníku (jeho obvod a tvar, stav klavikul), fyzikální nález na srdci a plicích, vyšetření břicha (velikost, palpační vyšetření nitrobřišních orgánů, pupeční jizva), vyšetření ingvinální krajiny (palpační vyšetření, puls na stehenních tepnách), vyšetření genitálu, končetin (symetrie, deformity, hybnost v kyčelních kloubech) a vyšetření psychomotorického vývoje (podle Vlacha) včetně novorozeneckých reflexů;

b) prohlídky ve 14 dnech věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, zjištění výživy dítěte, protikřivičná profylaxe a potřebná poučení rodičů dítěte;

c) prohlídky v šesti týdnech věku, vyšetření pulsu na stehenních tepnách, zajištění odborného ortopedického vyšetření a celkové zhodnocení stavu;

d) prohlídky ve třech měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, protikřivičná profylaxe a doporučení k odbornému ortopedickému vyšetření;

e) prohlídky ve čtyřech až pěti měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, orientační vyšetření sluchu;

f) prohlídky v šesti měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, protikřivičná profylaxe, poučení rodičů o potřebě návštěvy dětského stomatologa v druhém půlroce života dítěte;

g) prohlídky v osmi měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, orientační vyšetření sluchu;

h) prohlídky v deseti až 11 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, protikřivičná profylaxe;

i) prohlídky ve 12 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, zjištění pulsů na stehenních tepnách, protikřivičná profylaxe, velikost velké fontanely, vývoj dentice a potřebná poučení rodičů dítěte, včetně doporučení stomatologického vyšetření;

j) prohlídky v 18 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, stav velké fontanely, vývoj dentice, screening psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte.

3. Obsahem preventivních prohlídek dětí ve třech letech věku je

a) rozhovor s rodiči v ordinaci zaměřený na nová anamnestická fakta, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování,

b) zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování,

c) antropometrické měření, ověření laterality, znalosti barev,

d) fyzikální vyšetření,

e) vyšetření očí a zraku,

f) vyšetření řeči, hlasu a sluchu,

g) vyšetření moči,

h) vyšetření krevního tlaku a pulsu,

i) vyšetření dutiny ústní, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,

j) vyšetření genitálu (uložení varlat u chlapců a zjištění případného fluoru u dívek),

k) závěrečný rozhovor lékaře s rodinou zaměřený k získání aktivní spolupráce, popřípadě podpůrný psychoterapeutický rozhovor (vážně nemocné dítě, ohrožené dítě, posouzení funkčnosti rodiny).

4. Obsahem preventivních prohlídek dětí v pěti letech věku je kromě obsahu prohlídek uvedených v odstavci 3

a) zhodnocení psychomotorického vývoje též za použití testu IMV-5 k předběžnému posouzení školní zralosti,

b) vyšetření znalosti barev s požadavkem jejich samostatného slovního označení,

c) posouzení zařazení dítěte do kolektivu v předškolním období, jeho zralosti, event. odkladu školní docházky,

d) vyšetření celkového cholesterolu a plazmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů při pozitivní rodinné anamnéze, tj. při výskytu kardiovaskulárních onemocnění (ICHS, infarkt myokardu, náhlé cévní mozkové příhody, hyperlipoproteinémie, hypertenze, obezita, diabetes mellitus).

5. Obsahem preventivních prohlídek dětí v sedmi, devíti, 11 a 13 letech věku je

a) rozhovor s rodiči v ordinaci zaměřený na nová anamnestická fakta, kontrola očkování,

b) fyzikální vyšetření, včetně antropometrického měření,

c) vyšetření moči,

d) vyšetření krevního tlaku, pulsu,

e) vyšetření zraku včetně barvocitu,

f) vyšetření sluchu, řeči a hlasu,

g) vyšetření pohybového ústrojí,

h) vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,

i) vyšetření krku, lymfatických uzlin, štítné žlázy,

j) posouzení zdravotní schopnosti ve vztahu k povinné školní tělesné výchově,

k) u dětí ve 13 letech věku zhodnocení psychosociálního vývoje, posouzení otázky vhodné volby povolání a posouzení případné změny pracovní schopnosti včetně kompletizace dokumentace pro jednání komisí okresní správy sociálního zabezpečení a v případě pozitivní rodinné anamnézy výskytu kardiovaskulárních onemocnění vyšetření uvedená v odstavci 4 písm. d).

6. Obsahem preventivních prohlídek dětí v 15 letech věku je

a) celkové vyšetření a aktualizace anamnestických údajů, kontrola očkování dítěte,

b) fyzikální vyšetření, včetně antropometrického měření,

c) vyšetření moči,

d) vyšetření krevního tlaku, pulsu,

e) vyšetření zraku,

f) vyšetření sluchu, řeči a hlasu,

g) vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,

h) závěrečné hodnocení s posouzením volby povolání včetně tělovýchovného zařazení,

i) celkové zhodnocení stavu a vývoje dítěte od narození, sepsání epikrízy se stanovením nejzávažnějších odchylek a poruch od normy, návrh případného dalšího postupu léčby včetně prognózy, popřípadě návrh na změnu pracovní schopnosti, u dívek doporučení preventivního gynekologického vyšetření.

7. Obsahem preventivních prohlídek dětí v 17 letech věku před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost a převedením do péče praktického lékaře pro dospělé je

a) doplnění sociální, rodinné a osobní anamnézy, kontrola očkování

b) fyzikální vyšetření, včetně antropometrického měření,

c) vyšetření moče,

d) vyšetření krevního tlaku, pulsu,

e) vyšetření zraku,

f) vyšetření sluchu, řeči a hlasu,

g) závěrečné zhodnocení stavu jedince včetně posouzení zařazení do současného nebo budoucího pracovního procesu nebo dalšího studia,

h) u chlapců předběžné hodnocení zdravotního stavu vzhledem k vojenské službě, u dívek doporučení preventivního gynekologického vyšetření.

8. Preventivní prohlídky prováděné v souvislosti s přípravou na budoucí povolání se zvýšeným rizikem provádí praktický lékař pro děti a dorost ve spolupráci s příslušným odborným lékařem.

Kromě obsahu prohlídek uvedených v odstavci 5 je dále obsahem

a) preventivní prohlídky v 7 letech

1. doplnění závažných změn v RA a OA, souhrn dosavadní péče specialistů, dlouhodobá léčba, alergická anamnéza,

2. zhodnocení hmotnosti a výšky, porovnání s údaji v 5 letech, zanesení do percentilových grafů,

3. vyšetření zraku, sluchu, event. kontrola výslovnosti a barvocitu, TK, pulsu, moči na bílkovinu a cukr,

4. fyzikální vyšetření – stav pleti, výživa, vyšetření kosterního a svalového aparátu, držení těla, stav páteře, nosné klouby, klenba nožní, koordinace pohybů, vyšetření dutiny ústní, stav AV, orientačně chrup a jeho výměna, informace o stomatologické preventivní péči, zhodnocení lymfatických uzlin, štítné žlázy, orgány dutiny hrudní vyšetříme auskultací, břicho vleže palpačně,

5. vyšetření genitálu u chlapců – pohmatem uložení varlat, velikost, předkožka má být v tomto věku volná, u dívek nejsou žádné známky vývoje sekundárních pohlavních znaků, vyloučit synechie vulvy, výtok je patologický,

6. zhodnocení prohlídky, školní prospěch, podezření na specifické poruchy učení,

b) preventivní prohlídky v 9 letech

Body 1.-4. stejné,

5. vyšetření genitálu u chlapců je stejné, fyziologický je dětský nález (objem testes méně než 4 ml), u dívek je možný počáteční růst prsních žláz. Vyšší stupeň rozvoje sekundárních pohlavních znaků u dívek (a menarche před 10. rokem) je patologickou situací, stejně u chlapců -odeslat endokrinologovi,

6. zhodnocení prohlídky, školní zařazení a prospěch, event. poruchy učení, posouzení zdraví ve vztahu ke školní TV, stravovací zvyklosti, pohybové aktivity, zájmová činnost.

c) preventivní prohlídky v 11 letech

Body 1.-4. stejné, navíc v bodě 4 důraz na orien tační ortopedické vyšetření, pozor na skoliotické změny páteře, onemocnění nosných kloubů, včasný záchyt před pubertálním růstovým spurtem zlepšuje prognózu onemocnění,

5. zhodnocení rozvoje sekundárních pohlavních znaků, asi třetina chlapců má první známky puberty – zvětšení testes – objem kolem 4 ml, většina dívek má známky puberty výraznější – růst prsou, počínající ochlupení vnějšího genitálu, vzácně axilární, některé děti nemají v 11 letech žádné známky puberty, naopak menarche u dívek po 10. roce věku je dolní hranicí normy, obojí je fyziologické, 6. zhodnocení zdravotního stavu i ve vztahu ke školní TV, školní prospěch, životní styl, pohybové aktivity, zájmová činnost.

d) preventivní prohlídky ve 13 letech

1. doplnit RA s důrazem na civilizační choroby v rodině, stanovit riziko zátěže pro pacienta, přehled event. péče specialistů, dlouhodobá léčba, alergická anamnéza,

2. stanovení hmotnosti a výšky, zhodnocení růstového tempa, interpretace podle růstového grafu,

3. vyšetření zraku, sluchu, TK, pulsu, moče na bílkovinu a cukr,

4. prevence rizikových faktorů aterosklerózy, v případě pozitivní RA a rizikových faktorů provést odběr krve na vyšetření hladin cholesterolu a krevních lipidů,

5. fyzikální vyšetření je stejné jako v předchozích obdobích, velkou pozornost věnujeme záchytu případných ortopedických vad, hlavně páteře,

6. sekundární pohlavní znaky – u většiny chlapců je objem testes již nad 4 ml, počínající zvětšování penisu, přítomno pubické ochlupení, gynekomastii můžeme zachytit až u poloviny chlapců (výrazná gynekomastie, event. spojená se sekrecí ze žlázy – poslat endokrinologovi), žádné známky sexuálního zrání sledovat po jednom roce, u většiny dívek již proběhl růstový spurt, rozvoj všech pohlavních znaků, polovina dívek již po menarche,

7. zhodnocení prohlídky, školní prospěch, zařazení do školní TV, pohybové aktivity, koníčky, stravování, rizikové chování -kouření, alkohol, drogy, promiskuita,

8. plán dalšího vzdělávání je důležitý zvlášť u zdravotně oslabených nebo handicapovaných dětí, posouzení ZPS mladistvých.

Kromě obsahu prohlídek uvedených v odstavci 6 je dále obsahem

a) preventivní prohlídky v 15 letech

1. doplnit RA + OA, včetně sledování případné péče specialistů, dlouhodobá léčba, kontrola alergologické anamnézy,

2. stanovení hmotnosti a výšky, růstový spurt již v tomto věku u většiny chlapců proběhl, růst dívek již u většiny téměř ukončen, tělesná hmotnost je v tomto období středem zájmu nejen lékaře,

3.-4. vyšetření zraku, sluchu, TK, pulsu, moče, fyzikální vyšetření je stejné jako při předchozích prohlídkách,

5. sekundární pohlavní znaky mají vyvinuté všechny zdravé dívky, téměř všechny již dosáhly menarche, po dvou letech od menarche mají pravidelný menstruační cyklus a většina ukončený růst, u dívky s primární amenoreou pečlivě zhodnotit stav pubertálního vývoje a při pozdějším nástupu vyčkat nejvýše do 16 let. U zdravých chlapců je plně rozvinutá puberta, objem testes je variabilní, vždy však nad 4 ml,

6. zhodnocení prohlídky, školní prospěch, další studium, zařazení do školní TV,

7. životní styl – stravování, pohybové aktivity, koníčky, rizikové chování – kouření, alkohol, drogy, promiskuita, antikoncepce.

Kromě obsahu prohlídek uvedených v odstavci 7 je dále obsahem

a) preventivní prohlídky v 17 letech

Body 1.-4. stejné, navíc barvocit pomocí tabulek,

5. u dívek je sexuální vývoj i lineární růst ukončen, pravidelný menstruační cyklus, u většiny chlapců je dospělý vzhled genitálu (testes více než 20 ml), u většiny již téměř finální výška,

6. zhodnocení prohlídky, úspěchů ve studiu, případně změna školy, studijního oboru.

b) preventivní prohlídky v 19 letech

Základní obsah prohlídky je stejný, závěrečné shrnutí vývoje a rizik do dalšího života, vyplývajících z RA a OA, pracovní, event. studijní zařazení. U zdravotně postižených rozvaha o podání návrhu na OSSZ pro osobu se zdravotním omezením. Kontrola všech očkování a poučení o používání očkovacího průkazu. Předání podrobného výpisu ze zdravotní dokumentace včetně důležitých nálezů specialistů pacientem zvolenému PL.

 

Text vychází z platného znění vyhlášky (šedý podklad) a obsahuje další doporučení, která vycházejí z publikovaných textů.

1.MUDr. Hana Cabrnochová,

2.MUDr. Jiřina Zímová,

3.MUDr. Bohuslav Procházka

1.Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

e-mail: hana@cabrnoch.cz

2.praktický lékař pro děti a dorost, Litoměřice

3.praktický lékař pro děti a dorost, Kutná Hora

 

Ohodnoťte tento článek!