Aktuální možnosti preindukce a indukce porodu prostaglandiny v České republice

SOUHRN

Přehled aktuálních možností preindukce a indukce porodu prostaglandiny v České republice v souladu se souhrnem údajů o registrovaných přípravcích (SmPC – Summary of Product Characteristics) a doporučením odborné společnosti. Analýza SmPC léčivých přípravků s obsahem účinných látek misoprostol (prostaglandin E1) a dinoproston (prostaglandin E2), které jsou registrované v České republice s terapeutickou indikací k preindukci a/nebo indukci porodu („on-label use“). Porovnání s doporučením České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGPS ČLS JEP) k provádění preindukce a indukce porodu.
V České republice jsou aktuálně s touto terapeutickou indikací registrované tři léčivé přípravky s obsahem účinných látek misoprostol (Misodel®) a dinoproston (Prepidil®, Prostin E2®). Použití neregistrovaných přípravků nebo registrovaných s jinou terapeutickou indikací („off-label use“) podléhá povinnému hlášení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

KLÍČOVÁ SLOVA

prostaglandin • porod • preindukce • indukce • cervix skóre

SUMMARY

Hostinska, E., Lubusky, M. Current possibilities of labour preinduction and induction by prostaglandins in the Czech republic Overview of available registered preparations of prostaglandins in the Czech republic and their correct use to Cervical Ripening (pre-induction) and Labour induction (induction). Analysis of the the Summary of Product Characteristics and comparison to the guideline of the Czech Gynaecological and Obstetrical Society for pre-induction and induction of the labour.
Three prostaglandin preparations are currently registered and available in the Czech republic for this therapeutic indication: misoprostol (Misodel®) and dinoproston (Prepidil®, Prostin E2®). Any other application should be reported to the State Institute for Drug Control.

KEY WORDS

prostaglandin • cervical ripening • labour induction • cervix score

ÚVOD

Indukce porodu je jednou z nejčastějších porodnických intervencí, která se v rozvinutých zemích provádí u více než 20 % těhotných žen.(1) Použít lze metody mechanické nebo farmakologické a z farmakologických metod jsou nejčastěji používány prostaglandiny. Jedná se o tkáňové mediátory, které jsou produkovány a rychle metabolizovány přímo v místě účinku na tkáňových membránách. Na konci těhotenství mají prostaglandiny dvojí porodnický účinek, kolagenolytickou aktivitou způsobují zrání hrdla děložního a uterokinetickou aktivitou vyvolávají děložní kontrakce.(3)

DEFINICE POJMŮ

CERVIX SKÓRE (CS) PODLE BISHOPA

Slouží ke zhodnocení připravenosti mateřského organismu k vaginálnímu porodu. Jedná se o skórovací systém, ve kterém se hodnotí pět proměnných počtem 0–3 bodů, maximální počet je 13 bodů (Tab. 1).(2) Kalkulátor pro výpočet cervix skóre podle Bishopa viz Obr. 1. Volbu metody indukce porodu podle výsledku CS přehledně zobrazuje Tab. 2.

PREINDUKCE PORODU

Za preindukci porodu lze považovat postupy, jejichž cílem je dosažení zralosti hrdla, a tím jeho senzibilizace k působení indukčního preparátu. Ke zvýšení úspěšnosti vaginálního porodu při nepříznivém vaginálním nálezu (cervix skóre CS 0–5) používáme efektivní mechanické a farmakologické metody. Dirupce vaku blan ani podání oxytocinu nemají potřebný efekt na zrání hrdla děložního, a proto nejsou pro preindukci porodu doporučovány. Mezi farmakologické metody patří aplikace prostaglandinů. Lze užít preparáty s obsahem prostaglandinu (PG) E1 nebo E2.(8)

INDUKCE PORODU

Indukce porodu je vyvolání děložních kontrakcí u těhotné ženy, u které dosud neprobíhá porod, s cílem dosáhnout vaginálního porodu. Indukce porodu je indikována, je-li riziko pokračování těhotenství pro plod či matku vyšší než riziko spojené s indukcí a následným porodem. Každá indukce porodu musí mít svou zdokumentovanou indikaci a podmínky a těhotná musí být poučena. Vlastní indukce porodu musí mít vedle indikace vždy splněny podmínky indukce. Za ně lze považovat příznivé cervix skóre (CS ? 6) a nepřítomnost kontraindikací. Indukci lze provádět pouze za hospitalizace. K indukci porodu lze využít oxytocin nebo preparáty s prostaglandiny (PGE1, PGE2). Dirupci vaku blan lze s úspěchem použít u pacientek s velmi pokročilým vaginálním nálezem (CS ? 8).(8)

PROGRAMOVANÝ POROD

Indukce porodu bez medicínské indikace na straně plodu či matky. Důvodem k programovanému porodu je přání těhotné ženy ukončit termínové těhotenství. Za programovaný porod je považováno vyvolání děložní činnosti za účelem ukončení fyziologického těhotenství v termínu porodu bez zjevné medicínské indikace. Indikací k programovanému porodu je přání těhotné ukončit těhotenství. Mezi výhody programovaného porodu patří možnost načasování porodu, resp. možnost ovlivnění psychologických, organizačních a ekonomických aspektů. Vedení porodu se řídí stejnými postupy jako při indukci porodu z medicínské indikace. Programovaný porod lze připustit od

týdne 39+0.(8)

PROSTAGLANDINY

Aktuálně registrované léčivé přípravky s obsahem účinných látek misoprostol (PGE1) a dinoproston (PGE2) s terapeutickou indikací preindukce/indukce porodu v České republice přehledně zobrazuje Tab. 3.(4, 5, 6)

ZÁVĚR

V České republice jsou aktuálně tři léčivé přípravky s obsahem účinných látek misoprostol (Misodel®) a dinoproston (Prepidil®, Prostin E2®) s terapeutickou indikací preindukce/indukce porodu. Použití neregistrovaných léčivých přípravků nebo registrovaných s jinou terapeutickou indikací podléhá povinnému hlášení Státnímu ústavu pro kontrolu léčit (SÚKL). V případě použití neregistrovaného léčivého přípravku nebo použití registrovaného léčivého přípravku způsobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku, odpovídá poskytovatel zdravotních služeb za případnou újmu na zdraví nebo za usmrcení člověka, ke kterým došlo v důsledku použití tohoto přípravku.(7) Podpořeno MZ ČR – RVO (FNOl, 00098892).
Prohlášení: autoři v souvislosti s tématem práce nemají střet zájmů. Literatura

1. BASKETT, T., CALDER, A., ARULKUMARAN, S. Munro Kerr‘s Operative Obstetrics. 12th ed. Philadelphia : Elsevier Saunders, 2014.
2. BISHOP, EH. Pelvic scoring for elective induction. Obstet Gynecol, 1964, 24, p. 266–268.
3. ROZTOČIL, A. Indukce a provokace porodu. Gynekolog: časopis ženských lékařů, 2007, roč. 16, č. 3, s. 102–107.
4. Souhrn údajů o přípravku, Misodel 200 ??g vaginální insert. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).
5. Souhrn údajů o přípravku, Prepidil 0,5 mg vaginální gel. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).
6. Souhrn údajů o přípravku, Prostin E2 3 mg vaginální tableta. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).
7. http://www.sukl.cz/modules/unregistered/?rewrite=modules/unregistered 8. VLK, R. Preindukce a indukce porodu, doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes Gynek, 2016, 81, č. 2, s. 87–88.

e-mail: eliska.hostinska@fnol.cz

O autorovi| MUDr. Eliška Hostinská, doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph. D. Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc, Porodnicko-gynekologická klinika

Tab. 1 Cervix skóre (CS) podle Bishopa – hodnocení připravenosti mateřského organismu k vaginálnímu porodu
Tab. 2 Volba metody indukce porodu podle výsledku cervix skóre
Tab. 3 Aktuálně registrované léčivé přípravky s obsahem účinných látek misoprostol a dinoproston s terapeutickou indikací preindukce/indukce porodu v České republice
Obr. Kalkulátor pro výpočet cervix skóre dle Bishopa Upraveno podle BISHOP, EH. Pelvic scoring for elective induction. Obstet Gynecol, 1964, 24, p. 266–268.(2) Kalkulátor: http://perinatology.com/calculators/Bishop%20Score%20Calculator.htm

Ohodnoťte tento článek!