Amiodaron v prevenci arytmií po kardiochirurgickém zákroku

Titulní obrázek

Kanadští kardiochirurgové v dvojitě slepé randomizované studii prokázali, že profylaktické podávání perorálního amiodaronu v době kardiochirurgické operace bezpečně snižuje výskyt pooperačních síňových tachyarytmií…

Do studie bylo zařazeno 601 nemocných, kteří selektivně podstoupili buď implantaci koronárního bypassu, nebo zákrok na srdeční chlopni. Sledováni byli po dobu jednoho roku.

Polovina z nich byla léčena 10 mg/kg amiodaronu šest dní před a šest dní po operaci, druhá polovina placebem. Výskyt postoperačních síňových tachyarytmií, jež trvaly minimálně 5 minut a vyžádaly si léčbu, se snížil u všech nemocných léčených amiodaronem nejméně o polovinu. U těch nemocných, kteří předoperačně obdrželi betablokátor, snížil amiodaron výskyt arytmií o 42 %, a u těch, kteří betablokátor neobdrželi, o 60 %. Mezi skupinami léčených amiodaronem a placebem nebyl rozdíl co se týče vážných postoperačních komplikací, rehospitalizací do půl roku či mortality do jednoho roku.

JAMA, 2005, 294, p. 3093-3100

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!