Atriální natriuretický peptid v léčbě infarktu myokardu

Podle japonských autorů zlepšuj podání atriálního natriuretického peptidu (ANP)prognózu nemocných s akutním infarktem myokardu. Autoři porovnávali efekt ANP,nicorandilu a placeba u celkem 1216 nemocných podstupujících perkutánní koronární intervenci. Nemocné dále sledovali po dobu 2,5 roku.

Na základě opakovaných stanovení sérové kreatinkinázy autoři spočítali,že podání ANP v době intervence zmenšilo velikost infarktového ložiska o 15 %v porovnání s kontrolami. ANP zlepšil ejekční frakci levé komory změřenou po půl roce od infarktu,a to o 5 %.

Autoři také uvádějí,že po aplikaci ANP došlo k menšímu počtu reperfúzních poškození myokardu. Z nežádoucích účinků ANP byla nejdůležitější závažná hypotenze,která se objevila u 29 nemocných. Podání intravenózního nicorandilu na průběh infarktu myokardu nemělo vliv.

Lancet,2007,370,p.1483-1493

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!