Cangrelor při PCI nesplnil očekávání

New England Journal of Medicine přinesl výsledky studie CHAMPION PLATFORM, mezi jejímiž autory je prof. P. Widimský s kolegy. Výsledky studie zřejmě zcela nesplnily očekávání.

Cangrelor je intravenózní reverzibilní blokátor receptorů pro adenozindifosfát. Cangrelor podaný během perkutánní koronární intervence (PCI) měl potenciál zlepšit výsledek zákroku; tento předpoklad se však splnil jen částečně. Do randomizované dvojitě zaslepené studie bylo zařazeno 5362 nemocných, kteří podstupovali PCI. Polovina z nich před podáním 600 mg klopidogrelu obdržela během PCI cangrelor, druhá polovina placebo.

Studie byla předčasně ukončena, protože podání cangreloru nemělo v porovnání s placebem vliv na primární výstup studie, a to kompozit úmrtí, infarktu myokardu a urgentní revaskularizace během 48 hodin po PCI. Cangrelor však příznivě ovlivnil některé sekundární výstupy – např. snížil počet trombóz stentu z 0,6 % na 0,2 % a snížil celkovou mortalitu z 0,7 % na 0,2 %. Nemocní léčení cangrelorem sice nedostali větší počet krevních transfúzí, zato měli častěji velké hematomy v tříslech.

New Engl J Med 2009, 361, p. 2330–2341

Ohodnoťte tento článek!