Co nového v onkologii

Postgraduální akademie

Postgraduální akademie, společný projekt ČLK a časopisu Postgraduální medicína z vydavatelství Mladá fronta a. s., divize Medical Services, v oblasti celoživotního vzdělávání, zahájila svou činnost první vzdělávací akcí – odborným sympoziem Novinky v onkologii, které se konalo 22. 4. 2015 v Žižkovské věži v Praze. Akce je evidována v centrálním registru ČLK a hodnocena pěti kredity.
Garantem odborného programu byla prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., primářka Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze. Další odborníci z téže kliniky poskytli přehled současných diagnostických a léčebných možností se zaměřením na novinky a trendy v léčbě nejčastějších zhoubných nádorů.

Sympozium zahájila přednáška prof. Abrahámové s názvem Karcinom prsu. Ten tvoří 25 % všech maligních nádorů, v současnosti žije v ČR s touto diagnózou cca 80 000 žen a incidence trvale stoupá. Příznivé je, že díky screeningu se zvyšuje záchyt časných stadií karcinomu a klesá mortalita. Jako nepříznivou zprávu zdůraznila prof. Abrahámová

skutečnost, že neklesá záchyt pokročilých stadií III a IV. K významnému zlepšení prognózy a prodloužení života řady pacientek došlo po zavedení cílené biologické léčby. Prof. Abrahámová shrnula výsledky s léčbou trastuzumabem a informovala o dalších užívaných molekulách, jako jsou lapatinib, bevacizumab, pertuzumab, eribulin mesilát a další, včetně efektu jejich kombinací.
Svůj druhý příspěvek věnovala prof. Abrahámová hepatocelulárnímu karcinomu, který je šestým nejčastějším nádorem ve světě a třetí nejčastější příčinou smrti v důsledku zhoubného onemocnění. Přibližně 3/4 případů se vyskytují v asijských zemích. V zemích západní Evropy má incidence narůstající tendenci. V přehledu léčebných možností adekvátních stadiu onemocnění se prof. Abrahámová věnovala roli multifunkčního inhibitoru tyrozinkinázy sorafenibu a možnostem jeho užití.
MUDr. Zuzana Donátová věnovala svůj příspěvek karcinomu ovarií, který představuje gynekologickou malignitu s nejhorší prognózou. Ačkoli za posledních dvacet let je jeho incidence stabilní, u 2/3 pacientek je zachyceno až pokročilé stadium, s velkým rizikem relapsu nemoci. Bohužel dosud neexistuje efektivní a spolehlivá screeningová metoda. Díky současné léčbě se však medián přežití prodloužil ze 17 na více než 65 měsíců. Z farmakoterapie se nově uplatňuje biologická léčba bevacizumabem v první linii, která vede k významnému prodloužení přežití bez progrese ve srovnání s chemoterapií.
S možnostmi léčby renálního karcinomu seznámil přítomné doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph. D. Incidence tohoto nádoru narůstá, příznivá je však skutečnost, že jej lze snadno zachytit v časném stadiu. Ve stadiu I a II je přitom pětileté přežití 90 %. V posledních letech se u této diagnózy do popředí dostává cílená léčba (sunitinib, pazopanib, sorafenib, axitinib…), která dosud neprodlužuje přežití pacientů, ale zlepšuje kvalitu jejich života.
Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph. D., se ve své prezentaci věnoval kolorektálnímu karcinomu, který je v ČR nejčastějším nádorem. Kromě přehledu možností léčby představil také výsledky studií se dvěma nedávno schválenými molekulami pro léčbu metastatického karcinomu – afliberceptemem a regorafenibem. Zdůraznil i význam screeninu, který v ČR probíhá plošně, a dispenzarizace pacientů po léčbě.
Smutné prvenství bronchogenního karcinomu, který v ČR zaujímá 1. místo v úmrtnosti na zhoubné nádory u mužů a druhé místo u žen, a možnosti zejména cílené léčby nemalobuněčného plicního karcinomu byly obsahem přednášky MUDr. Markéty Černovské z Pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice. V přehledu léčebných metod se přednášející podrobněji zaměřila na léčbu tyrozinkinázovými inhibitory (erlotinib, gefitinib, afatinib, crizotinib), cytostatiky (pemetrexed) a možnosti imunoterapie.
O otázkách diagnostiky a léčby karcinomu prostaty referoval MUDr. Radek Zapletal. Po diskusích posledních let o plošném odebírání PSA s cílem včasné diagnostiky tohoto karcinomu převažuje v současnosti konsenzus odborných společností, že plošný screening není vhodný, neboť vede k tzv. overdiagnosis a overtreatment, jejichž důsledkem jsou zbytečná toxicita léčby a zhoršená kvalita života léčených jedinců.
Jak uvedla MUDr. Ludmila Boublíková, Ph. D., jsou germinální nádory varlat nejčastějšími solidními malignitami u mladých mužů. Mají řadu specifických vlastností a výjimečné klinické chování, díky kterým mohou být vyléčitelné i ve velmi pokročilém, metastazujícím stadiu onemocnění. Následky léčby však rovněž vedou ke zvýšení morbidity a snížení kvality života u části vyléčených mužů. Proto je v poslední době věnována velká pozornost individualizaci léčby těchto pacientů, hledání nových prognostických faktorů a možností cílené biologické léčby.

Více informací a přihlášky na uvedené akce naleznete na stránkách ČLK: www.clkcr.cz.

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Ohodnoťte tento článek!