Diabetes mellitus a řízení motorových vozidel – současné zákonné úpravy

Souhrn

V článku jsou shrnuty zásadní prvky současné právní úpravy týkající se držení řidičského průkazu pacientem s diabetes mellitus.

Klíčová slova řidičský průkaz • zdravotní způsobilost • oznamovací povinnost • diabetes mellitus

Summary

Broz, J. Diabetes mellitus and driving motor vehicles-current legislatureThe article summarises the key points from the current legislature regarding diabetic patients holding driving licenses.

Key words driving license • health requirements • duty to disclose • diabetes mellitus

V dubnu 2011 byla přijata vyhláška č. 72/2011 Sb., která změnila vyhlášku č. 277/2004 Sb., upravující podmínky zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Společně s novelizací zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích znatelně změnila pravidla a podmínky pro zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Oproti předchozím právním úpravám klade podstatně více důrazu na prokazování „bezpečného chování“ u pacientů s diabetem. Novinkou byla také oznamovací povinnost možné ztráty způsobilosti kterémukoliv lékaři, který takové podezření u některého z pacientů pojme, stanovená v novele zákona č. 361/2000.

Zdravotní způsobilost

Co je to zdravotní způsobilost: Zdravotní způsobilost je zdravotním předpokladem k vydání řidičského průkazu. Její podmínky a rozsah lékařské prohlídky, popřípadě specializovaného odborného vyšetření, stanovuje výše uvedená vyhláška.
Kdo ji posuzuje: Zdravotní způsobilost hodnotí a posudek o ní (dále jen „posudek“) vydává posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Posudek je vyhotoven v písemné formě, náklady na něj hradí žadatel.
Posuzujícím lékařem se rozumí: a) lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrující žadatele, b) lékař poskytovatele pracovně lékařských služeb, c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovně lékařských služeb.
Jak může zdravotní způsobilost zaniknout: 1. na základě pravidelné kontroly zdravotní způsobilosti příslušným specialistou, nejsou-li splněny zákonné podmínky pro její prodloužení; 2. na základě náhodné kontroly jakýmkoliv lékařem, který takovou skutečnost zjistí.
Dle ustanovení § 10 prováděcí vyhlášky č. 277/2004 Sb., ve znění novelizací, je každému lékaři uložena povinnost, jestliže zjistí nebo získá podezření, že zdravotní způsobilost neodpovídá zákonné úpravě, upozornit posuzujícího lékaře a pacienta. Navíc s účinností od 1. 1. 2012 obsahuje zákon o provozu na pozemních komunikacích povinnost lékaře (tedy jakéhokoli lékaře), který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.

Správní řízení o odebrání či ponechání řidičského průkazu na základě náhodného lékařského vyšetření

Nález lékaře při náhodné kontrole a jeho oznámení je pouze podnětem, nevede k automatickému odebrání řidičského oprávnění. Na jeho základě je s držitelem řidičského oprávnění započato správní řízení. To spočívá v tom, že úřad řidiči nařídí, aby se podrobil zdravotnímu vyšetření, resp. přezkoumání zdravotní způsobilosti ve stanovené lhůtě. Nemůže-li se držitel řidičského oprávnění ze závažného důvodu podrobit přezkoumání zdravotní způsobilosti ve stanovené lhůtě, oznámí tuto skutečnost neprodleně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který mu stanoví lhůtu náhradní. Stanovená lhůta pro přezkoumání zdravotní způsobilosti nesmí být kratší než 15 dní a náhradní lhůta nesmí být kratší než 10 dní. Nepodrobí-li se držitel řidičského oprávnění bez závažného důvodu přezkoumání zdravotní způsobilosti ve stanovené lhůtě ani ve lhůtě náhradní, považuje se za zdravotně nezpůsobilého k řízení motorových vozidel.

Nejdůležitější prvky nové úpravy stran posuzování zdravotní způsobilosti

A. Ponechává i nadále zvážení držení řidičského průkazu na posouzení celkového stavu pacienta, ale navíc přímo vylučuje způsobilost k řízení u těch pacientů, kteří prodělali v období posledních 12 měsíců druhou a další těžkou hypoglykémii (nutnost pomoci další osobou) či druhou a další hypoglykémii, která byla bezpříznaková.
B. Pro řidiče skupiny 1 (neprofesionály): pro v období 12 měsíců po první hypoglykémii – těžké nebo bezpříznakové hypoglykémii – je možno přiznat způsobilost pouze na základě odborného vyšetření. Totéž platí pro pacienty s orgánovými komplikacemi diabetu.
C. Pro řidiče skupiny 2 (profesionály) platí kromě výše uvedených podmínek bodu B dále následující ustanovení: pacient je způsobilý k řízení, pokud užívá léky potenciálně způsobující hypoglykémii, ale nemá žádné komplikace diabetu a v posledních 12 měsících neprodělal žádnou těžkou hypoglykémii (vyžadující pomoc druhé osoby), nebo pokud si hypoglykémii uvědomuje, je schopen doložit pravidelné měření 2krát denně a v době související s řízením a prokáže, že rozumí rizikům hypoglykémie (nutno zaznamenat do dokumentace).
D. Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za tři roky.

Závěr

Základní podmínkou způsobilosti k držení řidičského průkazu je pravidelná lékařská kontrola. Tato musí být provedena minimálně každé tři roky. Kritickým bodem pro udělení způsobilosti jsou zejména hypoglykémie. Pokud dojde v průběhu 12 měsíců k první těžké nebo bezpříznakové hypoglykémii, je pacient nadále způsobilý k řízení pouze po odborném vyšetření, pokud v průběhu 12 měsíců dojde ke dvěma těžkým nebo bezpříznakovým hypoglykémiím, pacient způsobilost k řízení ztrácí. U pacientů-profesionálních řidičů je získání způsobilosti navíc ztíženo především tak, že ti, kteří hypoglykémie mají (rozpoznávají je a nejsou těžké), musí doložit pravidelné měření glykémií alespoň 2krát denně a v době související s řízením a být poučeni o problematice hypoglykémie (se záznamem v lékařově dokumentaci).

**

Literatura

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích [online] [cit. 5. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.zakonycr.cz/seznamy/361-2000-Sb-zakon-o-provozu-napozemnich-komunikacich-a-o-zmenach-nekterych-zakonu.html Vyhláška č. 72/2011 Sb. [online] [cit. 5. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/ NR/rdonlyres/ 214233D2-A72F-40C1-AB6A-CFA6EB4096B0/0/ 722011Sb.pdf

O autorovi| MUDr. Jan Brož Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika e-mail: zorb@seznam.cz

Ohodnoťte tento článek!