editorial

Vážení čtenáři,časopis Postgraduální medicína vstupuje do třetího roku své existence. V současné velmi silné konkurenci celé řady nových časopisů si úspěšně obhajuje svoje místo renomovaného časopisu pro vzdělávání nejen všech lékařů, ale i mediků v posledních ročnících lékařských fakult.

Postgraduální vzdělávání zakončené atestačními zkouškami má u nás velmi dlouhou tradici a dobrou kvalitu. Věříme, že ani v současnosti probíhající reformou se tento stav nezmění a dobrou spoluprací mezi pražským a brněnským ústavem pro další vzdělávání, lékařskými fakultami a lékařskou komorou se bude nadále zlepšovat úroveň vědomostí našich lékařů. Vzdělávání však atestací nekončí, dobrý lékař musí považovat celoživotní vzdělávání ve své specializaci za naprostou samozřejmost.

Medicína se rychle rozvíjí a s největší pravděpodobností nás v dohledné době čekají změny, které jsme si před několika lety dovedli jen stěží představit. Po kroky v molekulární biologii, včetně detekce lidského genomu, otevírají obrovské možnosti v diagnostice a také léčbě chorob, se kterými jsme si doposud nevěděli rady. Které pracoviště neudrží krok se současným medicínským pokrokem, bude v budoucnosti odsouzeno do druhořadé role, bez možnosti účastnit se nejnovějších vymožeností medicíny nedaleké budoucnosti.

Budeme muset změnit i náš způsob myšlení při léčbě nemocných. Stále více se bude uplatňovat medicína založená na důkazech (evidence based medicine), která mimo jiné vyžaduje trvalé a kvalifikované zpracovávání výsledků studií a našich zkušeností pomocí informatiky. Stejně tak bude nutné vyžadovat i management založený na důkazech. Bude to znamenat řízení našeho zdravotnictví, našich nemocnic, na základě zpracovaných dat o odborné způsobilosti, dále na ekonomické analýze a etickém přístupu zdravotníků.

Kvalifikovaně a za účasti odpovědných politiků bude nutné řešit stav, kdy se stále více prohlubuje propast mezi odbornými možnostmi našich zdravotníků (přístrojové vybavení, léky a profesionální znalosti) a ekonomickými možnostmi současného způsobu financování našeho zdravotnictví.

Všechny uvedené faktory budou vyžadovat stále vzdělanější lékaře, schopné uvažovat odborně, komplexně, a tedy zodpovědně. Při současné informační explozi, kdy je téměř vše možné najít na internetu, by se zdálo, že se úloha klasických odborných časopisů snižuje. Určitě tomu tak není a zvyšující se náklad Postgraduální medicíny je toho jen důkazem. Časopis, který se na vysoké profesionální úrovni zabývá postgraduálním vzděláváním, má své nezastupitelné místo i v době informační globalizace.

V tomto roce bude mít Postgraduální medicína více čísel a jednotlivá čísla budou mít více stránek. Je to dáno především potřebami a zájmem našich čtenářů. Je pochopitelné, že tím bude i vyšší předplatné. Věříme, že není lepší investice než do vlastního vzdělávání, a doufáme, že v nedaleké budoucnosti se rozdíly v kvalifikaci a ve vědomostech lékařů projeví i na výši jejich platů, jak je to běžné v zemích Evropské unie a Severní Ameriky.

Vstoupili jsme do nového století i tisíciletí s mnoha nadějemi i obavami. Bude hodně záležet na nás všech, na myšlení a práci každého lékaře, jak se bude nadále rozvíjet české zdravotnictví. Bez aktivního přístupu, jehož zásadní součástí je i postgraduální vzdělávání, se stav v české medicíně nemůže změnit k lepšímu.

Přeji Vám v roce 2001 především hodně duševního i tělesného zdraví, schopnost tvořivého přístupu k práci, úspěchy i štěstí.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Ohodnoťte tento článek!