editorial

Vážení čtenáři,

srdeční arytmie mohou pro řadu lékařů nepracujících přímo v oboru kardiologie představovat nezáživné a příliš komplikované téma. Často se jej neradi učí, neboť musí pochopit, vstřebat a ve své paměti seřadit velké množství nových faktů, které navíc v důsledku nových poznatků podléhají poměrně častým změnám. Užití různých léčebných postupů a léků u arytmií se především začátečníkům plete. Také u studentů lékařství patří poruchy rytmu podle našich zkušeností mezi nejméně oblíbené otázky. Mnoho záleží na výběru studijní literatury, postgraduálních kursů zabývajících se příslušnou problematikou. Jakmile však lékař získá základní přehled a pochopí nejzákladnější principy, začne jej většinou tato oblast kardiologie bavit a se zájmem vyhledává další studijní zdroje. A není to jen proto, že se celá oblast srdečních arytmií stává pro každého, kdo se přenesl přes potřebné základy, nesmírně zajímavou. Důvodem je nepochybně i fakt, že poruchy srdečního rytmu představují oblast, s níž se téměř s jistotou setkají kromě kardiologů jak všichni internisté nejrůznějšího zaměření, tak ve své většině i praktičtí lékaři a reálnou možnost setkat se nějakým typem arytmie má prakticky každý lékař, pracující v jakémkoli oboru medicíny.

Focus koordinovaný prof. MUDr. Janem Luklem, CSc., který vytvořil se svými spolupracovníky z I. interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci, je příkladem toho, jak lze o problematice arytmií psát přehledně a jasně tak, aby jí rozuměli i lékaři, kteří ji neovládají vůbec nebo jen okrajově, a současně v ní našli poučení i kardiologové a internisté. Celý Focus je napsán neobyčejně čtivě, pečlivě a je doplněn kvalitní a názornou obrazovou dokumentací. Zároveň je založen na využití nejnovějších poznatků z oboru, v němž pracoviště prof. Lukla představuje naši i evropskou špičku.

Předmětem Focusu jsou tachyarytmie.

MUDr. M. Fiala, PhD., píše v úvodních kapitolách velmi hezky o mechanismech tachy arytmií, jejich klasifikaci a diagnostice z povrchového EKG. Holterovské monitorování EKG včetně nejnovějších technik implantabilních monitorovacích systémů je předmětem kapitoly MUDr. E. Sovové, PhD. Možnosti diagnostiky strukturálního postižení srdce u tachyarytmií, zvláště s využitím echokardiografie, je téma kapitoly MUDr. D. Marka.

Další část Focusu již pojednává o terapii tachyarytmií. MUDr. P. Henc, PhD., se zabývá léčbou supraventrikulárních reentry tachykardií, prof. MUDr. J. Lukl, CSc., farmakologickou a nefarmakologickou terapií fibrilace a flutteru síní (včetně kardioverze a ablačních technik).

Terapie různých typů komorových tachykardií je dále předmětem kapitol prof. Lukla a MUDr. Heince. MUDr. M. Fiala pak v závěrečných kapitolách rozebírá problematiku elektrofyziologického vyšetření a katétrové ablace komorových arytmií.

Jsem přesvědčen, že Focus prof. Lukla a jeho spolupracovníků, zaměřený na problematiku tachyarytmií, přinese mnoho nových poznatků jak praktickým lékařům a internistům, tak i řadě dalších odborníků z jiných lékařských oborů a že významný zdroj poučení a shrnutí celé problematiky bude představovat i pro kardiology.

Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.,

vedoucí kardiologického oddělení III. interní – Kardiologické kliniky FN KV a 3. LF UK

Ohodnoťte tento článek!