Editorial

Proč je tento Focus Postgraduální medicíny věnován právě obezitě? V poslední době vyšlo několik publikací na toto téma. Přesto je obezita jako nemoc podceňována nejen veřejností, ale i zdravotníky, i když podle dokumentu Světové zdravotnické organizace nabývá tato nemoc na přelomu tisíciletí charakteru celosvětové epidemie, která má svými zdravotními a socioekonomickými následky závažný celospolečenský dopad…

Obezita hned po kouření představuje druhou nejčastější příčinu úmrtí, které lze předcházet. Česká republika je na jednom z předních míst v prevalenci obezity v Evropě. Přes úsilí České obezitologické společnosti věnované postgraduální výchově přetrvává u řady lékařů a zdravotníků pohled na obezitu jako na esteticko-kosmetickou záležitost a obézní pacient je mnohdy doposud vnímán jako líný, přejídající se jedinec, jemuž chybí pevná vůle. Cílem předkládaného Focusu je seznámit širokou lékařskou veřejnost s chorobou, jejíž zdravotní následky souvisejí nejen s vnitřním lékařstvím, ale dotýkají se téměř každého oboru medicíny. Je si třeba uvědomit, že obezitologie jako relativně „mladá“ medicínská disciplína nepředstavuje zúžení oboru vnitřního lékařství, ale naopak jeho rozšíření, které umožňuje celostní pohled jak na multifaktoriální etiopatogenezi obezity, tak na komplexní terapii polymorbidního obézního pacienta. Význam široké interdisciplinární spolupráce v obezitologii potvrzuje i autorský kolektiv Focusu. Vedle internistů obe zitologů do něj přispěla i řada dalších odborníků – antropolog, fyziolog, molekulární genetik, hygienik, psycholog, odborník na tělovýchovné lékařství, lázeňský lékař a bariatrický chirurg. Spektrum spoluautorů Focusu zdaleka nevyčerpává obory, které se na péči o obézního pacienta podílejí. Velmi těsná je návaznost obezitologie na endokrinologii, diabetologii a psychiatrii. V péči o obézního pacienta je mnohdy nezbytná i spolupráce s gynekology a ortopedy.

Příspěvky v úvodu objasňující úlohu nových poznatků v patofyziologii a  v  molekulární genetice v etiopatogenezi obezity by měly přispět k tomu, aby lékař pohlížel na obezitu jako na nemoc. Čtenář je seznámen s úlohou antropometrického vyšetření a s významem vyšetření jídelníčku a stravovacích zvyklostí. Focus podává aktuální přehled o komplexní léčbě obezity zahrnující jak dietoterapii, zvýšenou pohybovou aktivitu a kognitivně-behaviorální léčbu, tak moderní farmakoterapii a současné chirurgické postupy. Jsou vytyčeny reálné cíle léčby obezity, které nehodnotí jednostranně krátkodobý hmotnostní pokles, ale akcentují dlouhodobé udržení hmotnostního poklesu a s ním spojenou redukci zdravotních rizik. Publikace kriticky hodnotí i „zázračné“ paramedicínské přístupy v léčbě obezity, kterými je veřejnost soustavně zahlcována prostřednictvím médií. V kapitole o kognitivně-behaviorální psychoterapii je zhodnocena úloha redukčních klubů v prevenci a léčbě obezity. Samostatná kapitola je věnována tradicím i současnosti lázeňské léčby obezity a významu její návaznosti na dlouhodobou péči o obézního pacienta. Novinkou Focusu je i příspěvek renomovaného zahraničního odborníka, který zajistil, přeložil a zredigoval MUDr. Vladimír Štich, přední odborník v obezitologii a v tělovýchovném lékařství.

Focus, který se Vám dostává do rukou, zdaleka nevyčerpává širokou obezitologickou problematiku. Věřím však spolu se spoluautory a s vydavatelem, že předložený pohled na některé aktuální otázky etiopatogeneze, diagnostiky a léčby obezity zlepší informovanost lékařů o obezitě. Věřím též, že se tím přispěje i ke zlepšení komplexní lékařské péče o obézního pacienta, v níž by měl být uplatňován diferencovaný přístup zohledňující stupeň obezity a přítomnost komplikací a do níž by se měli zapojit vedle obezitologů a dalších specialistů především praktičtí lékaři.

Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

Ohodnoťte tento článek!