Editorial

Vážení čtenáři, zařazení tzv. urologického čísla je z klinického pohledu nepochybně velmi aktuální a svědčí o korektní a objektivní reflexi potřeb současné praktické medicíny.

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Karcinom močového měchýře je nejčastější malignitou močového traktu. Vysoká prevalence činí z nádorů měchýře nejdražší nádorové onemocnění vůbec. Incidence onemocnění stoupá s věkem. V současné klinické praxi nabývá významu druhá doba transuretrální resekce, neboť po transuretrální resekci existuje signifikantní riziko reziduálního tumoru a riziko podhodnocení hloubky nádorové invaze. Bylo prokázáno, že druhá doba resekce dokáže prodloužit interval bez recidivy.

V incidenci karcinomu ledviny Česká republika, a zvláště pak Plzeňský kraj, zaujímají celosvětové prvenství. Vzhledem k radiorezistenci a chemorezistenci patří chirurgická léčba karcinomu ledviny mezi základní modality, a to nejen u lokalizovaného, ale i u metastatického karcinomu ledviny. Co je nové, je fakt, že v současné době je většina nádorů ledvin do velikosti sedmi centimetrů indikována k laparoskopickému výkonu a imunochemoterapie je u generalizovaného karcinomu ledviny téměř nahrazena cílenou biologickou léčbou využívající přímou blokádu vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) či signální dráhy příbuzného receptoru rapamycinu (mTOR).

Karcinom prostaty se v posledních desetiletích stal celospolečenským fenoménem nejen proto, že celosvětový odhad dosahuje až 10 miliónů nových případů ročně, ale také proto, že asi šest miliónů mužů na něj každý rok zemře. Na okraji vysokého zájmu o radikální chirurgické metody či o radioterapii jsou Evropskou urologickou asociací doporučené konzervativní postupy v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty, přičemž indikací k tzv. watchful waiting jsou dobře nebo středně diferencované tumory s relativně pomalým vzrůstem PSA a očekávanou délkou přežití pacienta do 10 let, zatímco aktivní sledování je naopak vyhrazeno pro pacienty spíše mladší s příznivými parametry nádoru, kteří preferují zachování stávající kvality života s přijatelným onkologickým rizikem.

Kostní metastázy jsou provázeny výraznou morbiditou a výrazně narušují kvalitu života. Vysoké riziko skeletálních komplikací vyplývá z celé řady faktorů – snížené kostní denzity již v době diagnózy maligního onemocnění, protinádorové léčby indukující další ztrátu kostní hmoty, rozvoje generalizovaného či lokalizovaného kostního postižení vlastními metastázami. V dětském věku narůstá i frekvence záchytu dilatace močových cest. Stoupá počet dětí s dilatací diagnostikovanou již prenatálně v rámci těhotenského screeningu ve 2. trimestru gravidity. Při rozhodování o léčebném postupu hraje zásadní roli rozlišení obstrukční a neobstrukční dilatace. Poruchy vývoje pohlaví mají závažný dopad na život postiženého jedince a jeho rodinu. Nemocní vyžadují komplexní a zpravidla dlouhodobou léčbu, na které se podílí dětský endokrinolog, dětský urolog, gynekolog, genetik, psycholog a v neposlední řadě i sociální pracovníci. Urolitiáza je označovaná jako civilizační nemoc.

Jednou za život postihne až 10 % populace, přičemž třetina pacientů je po léčbě ohrožena recidivou do pěti let od extrakce či litotrypse; v průběhu 10 let to může být až polovina pacientů. Aktivní přístupy k řešení močových kamenů zahrnují možnost derivace moče, extrakorporální litotrypse rázovou vlnou, ureteroskopie a retrográdní intrarenální operace, perkutánní operace a ve speciálních případech i laparoskopické a otevřené operace.

V posledních přibližně patnácti letech jsme svědky narůstajícího zájmu o problematiku lidských chlamydiových infekcí. Objevují se stále nové poznatky týkající se jejich incidence, klinické závažnosti i pozdních následků, ale informovanost laické veřejnosti o rizicích chlamydiových infekcí i širší odborné veřejnosti o nových diagnostických a terapeutických postupech je zatím nedostačující.
Důležitou roli v rozvoji symptomatické uroinfekce v graviditě hraje přítomnost asymptomatické bakteriurie a městnání v kalichopánvičkovém systému ledvin. Neléčená bakteriurie zvyšuje riziko akutní pyelonefritidy, předčasného porodu a perinatální mortality. Antimikrobiální léčba asymptomatické bakteriurie a uroinfekce v těhotenství je vždy cílená a kontrolovaná kultivací moči. Výběr antibiotika je omezen stadiem gravidity a alergickou anamnézou pacientky. Inkontinence moči má významný vliv na kvalitu života. Její frekvence v mužské populaci narůstá s věkem. Zásadní je zjištění příčiny a typu inkontinence. Léčba urgentní inkontinence je převážně konzervativní, stresové naopak chirurgická. Věřím, že předkládaný soubor urologických témat bude přijat a shledán užitečným kolegy a kolegyněmi nejen z řad urologů, ale i z ostatních odborností.

Ohodnoťte tento článek!