editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváte po roce do rukou opět onkologicky zaměřené číslo časopisu Postgraduální medicína. Je mi ctí, že jsem mohla toto číslo uspořádat a oslovit známé onkology nejrůznějšího zaměření pracující v našich významných Komplexních onkologických centrech a požádat o uvedená sdělení.
Při výběru témat jsem brala v úvahu okruhy probírané vminulých onkologicky zaměřených vydáních časopisu a věnovala jsem se těm tématům, která před rokem a přede dvěma lety probírána nebyla.
Dosud bylo věnováno málo prostoru onkochirurgii, přestože bez správného onkochirurgického operování vlastní onkologie nemůže existovat. Bez vzájemného porozumění mezi chirurgem a onkologem, bez dynamického multidisciplinárního týmu se nemůže zrodit excelentní a přiléhavý diagnosticko-léčebný program u žádného nemocného. Při vysoké incidenci nádorů gastrointestinálního traktu je jen logické, že se zde zabýváme chirurgickým řešením nádorů GIT a medikamentózní léčbou tak prognosticky nepříznivých malignit, jako jsou hepatocelulární karcinom a karcinom pankreatu. Brachyterapie nádorů trávicí trubice rovněž není častým námětem odborných pojednání. Málo frekventní nádory, jako jsou nádory testikulární a nádory trofoblastu, ač jsou prognosticky příznivé, nejsou rozhodně dosud zcela vyřešeny. V oblasti neuroendokrinních nádorů plic jsou novinky, které jsou určitě hodné publicity. Možnosti časné diagnózy karcinomu prostaty je téma kontroverzní a určené jak k zamyšlení, tak k další diskusi.
Zařazená témata doplňuje práce více experimentální a objevná, která se zabývá úlohou primárních řasinek v onkologii. Současná doba je ve znamení adresného zvaní našich občanů do screeningových programů. Jde o neobyčejný, celoplošně pojatý projekt garantovaný ministerstvem zdravotnictví a podporovaný všemi zdravotními pojišťovnami. Na jeho uskutečňování se podílel obrovský tým pracovníků všech zainteresovaných profesí a odborností. Konečným výsledkem bude pokles úmrtnosti na screenované choroby, tj. karcinom prsu, kolorektální karcinom a karcinom děložního čípku. Takovýto projekt u nás nemá dosud obdoby. Zde uvedený článek je proto velmi aktuální.
Toto onkologické číslo Postgraduální medicíny je určené nejen onkologům, ale celé široké medicínské veřejnosti, neboť zhoubné nádory zasahují do všech oblastí klinické medicíny a svou incidencí a vzrůstající prevalencí jsou celospolečenským problémem.
Doufám, že prezentované práce Vám přinesou nejen poučení, ale i uspokojení a touhu přispět i vlastním dílem do mozaiky dalšího vývoje onkologie.

Ohodnoťte tento článek!