EDITORIAL

Vážení čtenáři, anesteziologie a intenzívní medicína je základním lékařským oborem, který především v lůžkových zdravotnických zařízeních umožňuje poskytování plného rozsahu zdravotnických služeb. Je podmínkou operačního léčení i provádění některých náročných diagnostických výkonů. Bez oborových pracovníků a lůžkových kapacit není myslitelná péče o kriticky nemocné. Obor se podílí na zvládání nejen pooperační, ale i chronické a nesnesitelné bolesti. Ve spolupráci s porodníky nabízíme možnosti zvýšení komfortu a bezpečnosti rodiček či dokonce bezbolestnost při spontánních i operativních porodech. Oborová činnost již dávno přesáhla jen samotné technicky bezchybné a bezpečné zajištění znecitlivění v průběhu operace. V praxi razíme pojem „perioperační medicína“ zahrnující předoperační hodnocení pacienta, jeho přípravu, samotný anesteziologický výkon, zotavení po výkonu a potřebnou pooperační péči – to vše v těsné spolupráci s pracovníky ostatních lékařských oborů i s nelékaři. Naším cílem jsou kvalita a bezpečnost poskytovaných zdravotnických služeb, s plným soustředěním na každého jednotlivého pacienta. Vše má však i svoji odvrácenou stránku. Svoji činnost anesteziologové i intenzivisté provozují v reálném světě a musíme proto čelit četným výzvám, které okolí přináší – organizačním, finančním i personálním problémům, které jsou dlouhodobé, a sami je nejsme schopni vyřešit. Přesto nás jejich dopad tíží, o to více, že ze základních oborových cílů a rozsahu působení slevit nelze. Kvalitu i bezpečnost péče od nás spoluobčané oprávněně očekávají. Sama existence oboru Anesteziologie a intenzívní medicína přivádí k oprávněné otázce, čím jsou obory lékařství vlastně definovány. Jistě to v daném případě není postiženým orgánem či orgánovým systémem – tak jak je tomu například v očním lékařství či v gynekologii a porodnictví. Všímáme si pacienta v celé jeho komplexnosti. Náš obor je spíše vymezen charakterem našich pacientů, způsobem a závažností jejich stonání. Operační výkon, byť elektivní povahy, vždy znamená vážné narušení tělesné integrity pacienta, dokonce možné ohrožení jeho života, stejně jako závažné onemocnění spojené se selháváním základních životních funkcí či těžký úraz. Naším cílem je převést pacienta tímto kritickým údobím. I zde se setkáváme s četnými kontroverzními momenty. Každý lékařský výkon – tedy i výkon anesteziologický – s sebou nese určité riziko, s tímto vědomím se musí naši pacienti i spolupracující lékaři jiných oborů vyrovnat. Péče o kriticky nemocné je cílena na přežití v co nejlepším funkčním stavu, na obnovu zdraví a minimalizaci následků stonání – pokud je to možné. Nezřídka to ale možné není, naše úsilí by pak nemělo prodlužovat neodvratné umírání. Naše úsilí je zde marné, neúčinné. Nevyhneme se mnohdy obtížnému rozhodování o tom, jaký rozsah péče poskytnout či zda není v nejlepším zájmu pacienta přechod z péče intenzívní na péči paliativní. Obor anesteziologie a intenzívní medicína je také definován používanými poměrně robustními léčebnými prostředky. Bez podpory či náhrady selhávajících základních životních funkcí by přežití nebylo možné. To se netýká jen kriticky nemocných, v širším slova smyslu to platí i pro anesteziologickou činnost – také zde jsou základní životní funkce masívně a cíleně ovlivněny.
Předkládané číslo časopisu Postgraduální medicína je věnováno přehledovým článkům věnovaným klíčovým činnostem oboru Anesteziologie a intenzívní medicína. Moje poděkování i obdiv platí především autorům příspěvků. Podařilo se jim sestavit mimořádně hodnotné texty, které v sevřené podobě pojednávají problematiku na nejvyšší současné odborné úrovni. Rozsáhlý referenční aparát poslouží zájemcům o hlubší či další související informace. Velmi si vážím toho, že autoři nepocházejí výlučně z velkých, především fakultních pracovišť a že jsou zde zastoupeni kolegové v různém stupni svého akademického či profesního vývoje. I to je skvělá vizitka úrovně oboru. Poděkování patří také šéfredaktorce časopisu paní MUDr. Michaele Lízlerové – více méně jednotná úprava příspěvků napomáhá jejich přehlednosti a sdělnosti. Původní formát však byl ponechán tam, kde se to z pohledu tématu zdálo přínosné. Věřím, že se čtenářům dostává do rukou velmi hodnotný sborník. Obor je zde představen v celé šíři a na úrovni, která bude přínosná nejen pro anesteziology a intenzivisty, ale i pro kolegy z dalších oborů.

O autorovi| Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny

Ohodnoťte tento článek!