Ekonomické aspekty IVF z hlediska VZP

Titulní obrázek

Vývoj pravidel pro vykazování a úhradu výkonů asistované reprodukce lze rozdělit do tří časových údobí (Tab. 1):
Do roku 1996 byla pravidla pro vykazování a úhradu výkonů IVF značně nepřesná a umožňovala nestandardní, obtížně revidovatelné vykazování…

Doc. MUDr. Ilja Mišinger, DrSc., MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.

OP VZP hl. m. Prahy

Pravidla pro vykazování a úhradu výkonů AR:

Vývoj pravidel pro vykazování a úhradu výkonů asistované reprodukce lze rozdělit do tří časových údobí (Tab. 1):

Do roku 1996 byla pravidla pro vykazování a úhradu výkonů IVF značně nepřesná a umožňovala nestandardní, obtížně revidovatelné vykazování. Od 1. 10. 1996 byl stanoven maximální počet vykazovaných výkonů, přiznán kód (56021) k úhradě nákladů embryologické laboratoře, limitován počet hrazených léčebných cyklů (4, z toho 2 embryotransfery) a omezeny věkové hranice (22 – 38 let). Ani tato opatření plně nevyhovovala, a proto následující úprava s platností od 1.10.1997 zcela změnila způsob úhrady v podstatě platbou za diagnózu, označovanou třemi kódy (Tab. 2). Tyto kódy specifikují a integrují potřebné výkony, zahrnují ZUM a ZUL (kromě léčiv předepisovaných na recept, analoga GnRH se vykazují na mater. Doklad 03). Věkové rozmezí bylo rozšířeno (18 – 39 let, přičemž věkové omezení je dáno datem narození s připočtením 364 dní) a rozšířen počet hrazených přenosů embrya na 3 (ve 4 léčebných cyklech).

Náklady a kontrolní činnost

V oblasti OP VZP hl. m. Prahy pracuje 6 center asistované reprodukce (Tab. 3), která provádějí zhruba 30 % výkonů IVF v ČR. Pražská OP VZP disponuje samostatným kontrolně – informačním systémem pro IVF, který kromě počtu výkonů kontroluje limity počtu léčebných cyklů, spotřeby léčiv a věkové hranice ze zákona hrazené léčebné péče.

Kumulované výstupy tohoto systému za roky 1998 a 1999 jsou uvedeny v Tab. 4: celková úhrada výkonů a léčiv za 2391 léčebných cyklů v r. 1998 činila 98 453 676 Kč a za 2490 léč. cyklů v r. 1999 102 685 368 Kč, průměrná úhrada jednoho léčebného cyklu v r. 1998 41 176 Kč a v r. 1999 41 239 Kč.

Uvedené náklady zcela nezahrnují všechny hrazené náklady na léčbu metodami IVF (primární selekce pacientek, těhotenské komplikace, fetocida, apod.). Platba za diagnózu prostřednictvím uvedených tří kódů spolu s centrální registrací léčiv ke stimulaci však umožňuje srovnatelný přehled o základních nákladech, což při předchozím způsobu vykazování (před 1. 10. 1997) bylo značně obtížné.

Podle stoupajícího trendu úspěšnosti metod AAAR (relativní vzestup počtu klinických těhotenství/ET a porodů živého plodu/ET za léta 1993 – 1997 byl interpolací vzestupných hodnot proveden statistický odhad nákladů na pozitivní výsledky. Při předpokladu optimálního vzestupu úspěšnosti metod asistované reprodukce jako v předchozích letech by byl v roce 1998 průměrný náklad na dosažení klinického těhotenství 162 733 Kč, resp. na jeden porod živého plodu 198 495 Kč (Tab. 5).

Systematická kontrolní a revizní činnost u nákladů na asistovanou reprodukci v pražské OP VZP je dobře propracována, avšak její působnost je omezena pouze na pražská centra. Chybí podobný registr pojištěnců v celostátním měřítku, který by zamezil migraci jak mezi jednotlivými OP VZP, tak mezi dalšími zdravotními pojišťovnami. Dále se zdá nepříliš vhodný způsob úhrady poměrně drahých léčiv na recept. Z právního hlediska zůstávají nevyužitá léčiva vlastnictvím pojištěnce a zdravotnické zařízení nemá právo jimi disponovat – i když praxe je často jiná, tato skutečnost je překážkou účinnější kontroly. Změna úhrady formou ZUL při zachování podmínky schválení revizním lékařem by umožnila další upřesnění kontroly spotřeby léčiv při aplikaci metod v asistované reprodukci.

Literatura u autora

e-mail: tesar@mbox.fol.cz

I. od vydání Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v roce 1992 (Vyhl. MZ ČR č. 258/1992 Sb.) s platností do 30. 9. 1996,

II. od upřesnění pravidel pro vykazování a úhradu této zdravotní péče odbornou komisí MZ ČR (realizováno v Pravidlech VZP 5.1.3.1) s účinností od 1. 10. 1996 do 30. 9. 1997,

III. od změny po vydání nového Seznamu zdravotních výkonů a po projednání odbornou komisí MZ ČR s VZP a ostatními ZP (realizováno Metodickým pokynem č. 41/1997 s účinností od 1. 10. 1997 dosud.).

Ohodnoťte tento článek!