Eltrombopag v léčbě imunitní trombopenie

Perorální agonista trombopoetinového receptoru, eltrombopag, představuje účinnou léčbu chronické imunitní trombopenie. Tento závěr vyplývá z výsledků mezinárodní studie RAISE, půlroční randomizované studie fáze 3.

Studie se zúčastnilo 197 nemocných s chronickou imunitní trombopenií s hodnotami pod 30 000/µl, kteří onemocněním trpěli alespoň půl roku. Nemocní byli randomizováni v poměru 2 : 1 k léčbě eltrombopagem (50 mg denně) nebo placebem. Všichni byli kromě toho dále léčeni standardní terapií. Za odpověď na léčbu byl považován nárůst počtu krevních destiček nad 50 000 /µl. Za šest měsíců trvání studie alespoň jednou odpovědělo na léčbu 79 % nemocných v eltrombopagové skupině oproti 28 % ve skupině placebové. Významný rozdíl byl rovněž v počtu nemocných, u kterých se podařilo zredukovat stávající terapii (59 % v eltrombopagové skupině a 32 % v placebové). Mezi nežádoucí účinky eltrombopagu patřil mírný nárůst jaterních testů; tři nemocní (2 %) měli tromboembolickou příhodu. Nemocní na placebu měli naproti tomu častější krvácivé komplikace. Eltrombopag by se tak mohl stát účinnou léčbou chronické imunitní trombopenie, a to zvláště u těch nemocných, kteří špatně reagovali na standardní léčbu vč. splenektomie.

The Lancet, 2011, 377, p. 393–402

Ohodnoťte tento článek!