Eplerenon v léčbě srdečního selhání

Eplerenon (Inspra®, Pfizer) je antagonista aldosteronu podobný spironolaktonu. Má se za to, že má vyšší specificitu pro mineralokortikoidní receptor a zatím byl určen jen nemocným po infarktu myokardu. Nová studie ale prokázala, že je účinný i v léčbě chronického srdečního selhání.

Do studie bylo zařazeno 2737 nemocných se srdečním selháním NYHA II (New York Heart Association) a ejekční frakcí levé komory přesahující 35 %. Nemocní byli náhodně rozděleni na ty, kteří se kromě standardní terapie léčili eplerenonem v dávce až 50 mg denně, a na skupinu léčenou placebem. Vzhledem k výborným výsledkům eplerenonu byla studie předčasně ukončena. Za střední dobu sledování 21 měsíců došlo k úmrtí z kardiovaskulárních příčin nebo k hospitalizaci pro srdeční selhání u 18 % nemocných léčených eplerenonem a u 26 % nemocných léčených standardně. Celková mortalita v eplerenonové skupině dosáhla 12,5 % oproti 15,5 % ve skupině placebové. Nejčastějším nežádoucím účinkem eplerenonu byla hyperkalémie (12 % případů).

New Engl J Med, 2011, 364, p. 11–21

Ohodnoťte tento článek!