INZULINOVÁ SENZITIVITA Z POHLEDU DIABETOLOGA A ENDOKRINOLOGA

Problematika inzulínové senzitivity z multidisciplinárního pohledu byla tématem další vzdělávací akce Postgraduální akademie Medical Services. Sympozium nazvané Diabetologie a endokrinologie: inzulínová senzitivita jako společný problém diabetologa a endokrinologa proběhlo 17. března 2016 v NH Hotelu Praha. Garanty odborného programu byli doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph. D., z III. interní kliniky metabolické a gerontologické, FN Hradec Králové, a prof. MUDr. Jan Čáp, CSc., ze IV. interní hematologické kliniky téže fakultní nemocnice.

Inzulínovou senzitivitou rozumíme citlivost diabetika k účinku exogenního inzulínu. Tato citlivost k zevnímu inzulínu je velmi důležitým faktorem, ovlivňujícím efektivitu i komplikace inzulínové léčby. U diabetiků 2. typu bývá oproti diabetikům 1. typu snížena a potřeba inzulínu je výrazně vyšší. Míra citlivosti k inzulínu souvisí s řadou faktorů (např. hmotností, cvičením, interkurentní nemocí apod). Kolísání inzulínové senzitivity může způsobit dlouhodobou dekompenzaci diabetu, přičemž rizikem jsou zejména hypoglykémie. Změny citlivosti lze však minimalizovat správnou inzulínovou léčbou s využitím moderních inzulínů (inzulínová analoga), u diabetiků 2. typu vždy v kombinaci (i fixní) s metforminem, případně s dalšími antidiabetiky s příznivým vlivem na inzulínovou senzitivitu (zejména agonisté receptoru GLP1). Příznivé efekty moderních inzulínových přípravků tak významně snižují jak riziko hypoglykémie, tak nárůst hmotnosti. Úspěch v léčbě závisí nejen na správné volbě léčebného postupu, ale také na ochotě pacienta spolupracovat a jeho adherenci k vybrané léčbě.
V programu zazněly příspěvky na téma Hodnocení inzulínové senzitivity a jeho význam v klinické praxi (MUDr. Jan Škrha jr.), Význam inzulínové senzitivity ve strategii léčby inzulínovými analogy (doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph. D.), Insuficience růstového hormonu a inzulínová senzitivita (MUDr. Věra Olšovská, Ph. D.), Cushingův syndrom a diabetes mellitus (prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.), Steroidní diabetes, diagnostika a léčba (MUDr. Jindřich Olšovský, Ph. D.), Mužský hypogonadismus a inzulínová senzitivita (prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.) a Kardiovaskulární studie u gliflozinů a její dopad v praxi (MUDr. Jindřich Olšovský, Ph. D.).
Hlavním partnerem akce byla společnost Boehringer Ingelheim. (asa)

Postgraduální

akademie

Postgraduální akademie je společný projekt České lékařské komory a časopisu Postgraduální medicína, Mladá fronta, a. s., divize Medical Services. Akce jsou evidovány v centrálním registru ČLK a ohodnoceny kredity za celoživotní vzdělávání. Postgraduální akademie pokračuje dalšími odbornými sympozii i v roce 2016. Těšit se můžete na vakcinologický seminář či sympozium věnované diabetes mellitus a endokrinologické tématice. Více informací a přihlášky na další akce naleznete na stránkách ČLK: www. clkcr.cz

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph. D., a prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.

Ohodnoťte tento článek!