Kmenové buňky v léčbě infarktu myokardu

Titulní obrázek

Belgická studie zjistila, že intrakoronární transfer autologních kmenových buněk do srdeční tkáně postižené akutním infarktem nevede k významnému zlepšení celkové funkce levé komory, ale zřejmě příznivě ovlivňuje remodelaci postižené oblasti…

Randomizované dvojitě slepé studie se zúčastnilo 67 nemocných s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST úseků, kterým byla druhý den po úspěšné perkutánní koronární intervenci (PCI) odebrána kostní dřeň.

Z ní byly získány kmenové buňky, které byly aplikovány 33 osobám; zbylí nemocní obdrželi placebo. Za 4 dny po PCI byla průměrná ejekční frakce levé komory u kontrolních osob 46,9 % a u osob léčených kmenovými buňkami 48,5 %. Za čtyři měsíce se ejekční frakce zvýšila na 49,1 % u kontrol a na 51,8 % u intervenované skupiny. Infúze kmenových buněk vedla k významnému zmenšení velikosti infarktu a k rychlejšímu zotavení regionální systolické funkce. Léčba kmenovými buňkami nebyla provázena komplikacemi.

Lancet, 2006, 367, p. 113-121

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!