Lepší léčba karcinomu biliárního traktu

Studie ABC-02 prokázala lepší účinnost kombinace cisplatiny s gemcitabinem v porovnání se samotným gemcitabinem u nemocných s lokálně pokročilým či metastazujícím karcinomem žlučových cest.

Do této studie fáze 3 bylo zařazeno 410 nemocných, kteří byli randomizováni na skupinu léčenou pouze gemcitabinem a na skupinu léčenou kombinací cisplatiny a gemcitabinu. Po době sledování s mediánem 8 měsíců a 327 úmrtích autoři spočetli, že medián celkového přežití dosáhl ve skupině léčené kombinací 11,7 měsíce oproti 8 měsícům ve skupině léčené samotným gemcitabinem. Podobně významný rozdíl byl i u přežití bez progrese. Nežádoucí účinky byly v obou skupinách srovnatelné.

New Engl J Med, 2010, 362, p. 1273-1281

Ohodnoťte tento článek!