literatura

Klinická výživa v psychiatrii

Miroslava Navrátilová, Eva Češková, Luboš Sobotka

Maxdorf, Edice Jessenius, Praha, 2000, první vydání, 269 stran, A5, ISBN: 80-85912-33-3, www.maxdorf.cz

Knížka představuje podrobného průvodce všemi stavy poruch příjmu po travy, se kterými se lze v psychiatrii (a často i mimo ni) setkat. Obsahuje podrobné návody, jak postupovat při stanovení diagnózy, kvantifikaci malnutrice a – především – jakými pro středky dosáhnout úspěšné realimentace pacientů. Prevalence mentální anorexie (MA) u dospívajících dívek a mladých žen je 1 %. Pacientky s MA se dožijí průměrného veku 33 let, každý 5. případ nemoci končí letálně…

Z každodenní lékařské praxe je známo, že péče o výživu a nutriční podpora jsou bohužel stále opomíjenou součástí běžné terapie. Předkládaná publikace podává konkrétní návody pro nutriční léčbu na psychiatrických pracovištích. Mnohé podněty jsou však zcela obecně využitelné. Kniha je přehledně rozdělena do devíti kapitol. V první kapitole rozebírá komplexnost problematiky nutriční péče s přehledem podstatných údajů o metabolizmu, včetně významu některých mikronutrientů (stopových prvků a vitamínů). U každé položky uvádí současně denní potřebu, rozdílně při suplementaci perorální a parenterální. Další kapitoly se zabývají malnutricí, hodnocením stavu výživy a jejími jednotlivými způsoby (enterální, parenterální). Šestá kapitola se věnuje psychickým poruchám spojeným s odmítáním potravy. Uvádí historický přehled od Galéna (první popsal příznaky mentální anorexie ve 2. století), přes hladovějící ženy ve 12. až 15. století, které tímto způsobem chtěly umlčet „své hříšné tělo“, aby byly v století 16. prohlašovány za „posedlé ďáblem“. V další části historického přehledu se objevuje r. 1694 a Mortonem definovaná mentální anorexie, následovaná r. 1874, kdy Gull přednáší sdělení o „apepsia hysterica“ (diagnosticky vymezuje MA). Přehled se velmi rychle přenáší do století dvacátého. Rok 1930 až vzestup MA v dobře situovaných vrstvách západní Evropy, poruchy příjmu potravy interpretovány jako strach z orální erotiky a gravidity. Další mezník rok 1950 – dr. Keys a práce o „neurózách z hladovění“. A konečně rok 1970, kdy švédský psychiatr Theander varuje před hrozivým nárůstem poruch příjmu potravy (PPP). Dále pak v rychlém sledu následují vznik prvních speciálních zařízení pro PPP, použití termínu „bulimia nervosa“ až po rok 1987 se zprávou WHO, že mentální bulimie je problém celé světové populace… Sedmá kapitola pojednává o poruchách příjmu potravy z narušení „některé psychické funkce“. Osmá o „nepříjmání“ potravin v důsledku komplikace psychofarmakologické léčby a konečně závěrečná devátá kapitola hovoří o vlivu některých psychofarmak na nutriční stav organizmu.

Knížka obsahuje dvoustránkový přehled použitých zkratek a v závěru přehledný seznam vybraných výrobků parenterální a enterální výživy.

Jedná se o cennou publikaci pro všechny lékaře, kteří se, byť jen okrajově, zabývají výživou. V neposlední řadě bude vhodnou pomůckou i pro práci dietních sester. Takže podtrženo, cenná pomůcka pro vedení nutriční péče pro nejširší odbornou veřejnost.

Sestra a akutní stavy od A do Z

B. Adams, C. E. Harold (editorky)

Grada Publishing, Praha, dotisk 2000, první vydání 1999, 488 stran, A5, ISBN: 80-71698-93-8, www.grada.cz

Netradičně dnes přinášíme pohled na učebnici doporučenou pro střední a vyšší zdravotní školy. Jedná se o překlad (velmi zdařilý) z anglického originálu „Expert Rapid Response“, vydaného v r. 1999 nakladatelstvím Mosby, Inc., St. Louis, USA. Současná špičková medicína je souhrou funkcí multidisciplinárního týmu, a zdravotnické pracovníky hodnotí všichni jako celek. Právě uvedená věta by klidně mohla být krédem, které vyvolalo její vznik…

Učebnice podává velmi přesný popis kompetencí v multidisciplinárním týmu. Prvním předpokladem pro kompetence je míra vzdělanosti, uvědomění si sebe sama, svých schopností a hodnot, ale neméně i schopnost nést za svá rozhodnutí zodpovědnost. Rychlé tempo při práci vyžaduje posuzovat, předvídat a hodnotit a během minut adekvátně reagovat na změněnou situaci pacienta. Kniha, která může být oporou v kritických situacích, je tedy zde.

Dílo je napsáno tak, aby bylo co nejlépe použitelné v praxi. Více než stovka akutních situací je dle abecedy řazena formou hesel. Každé heslo je zpracováno do pěti oddílů, přehledně a rychle seznamující s tím, co v kritické situaci potřebujete vědět. Po čem pátrat při podezření na určitý stav. Okamžitá opatření při závažném podezření. Další postup po zvládnutí úvodní situace. Následná péče, kterou bude pacient vyžadovat. Zvláštní upozornění, čemu je nutno věnovat speciální pozornost.

V knížce naj dete množství podrobných ilustrací a schémat a in formace o současných doporučovaných klinických postupech při diagnostice a léčbě urgentních stavů. Signály nebezpečí, vysvětlení varovných příznaků s velkým klinickým významem. Metody a techniky, názorný a praktický popis nejdůležitějších výkonů při urgentních stavech. Sestro, pozor!, důležité rady a upozornění speciálně pro sestry. Vyšetřovací postupy, přehled normálních a patologických rozmezí potřebných pro praxi i poučení pacienta. Patofyziologie, vysvětlení patofyziologických základů různých onemocnění a poruch. Doporučená léčba, nejmodernější a nejčastěji užívané způsoby léčby.

Knížka je cenným zdrojem informací ne jen pro sestry (kterým je ur čena), ale i pro mladé lékaře, případně lé kaře, jejichž zkušenosti s in tenzivní me-dicínou jsou jen okrajové. Před klá da ná stu dijní po můc ka amerických sester má vy sokou odbornou úroveň a v intenzivní medicíně výkony nelze dělit na „sesterské“ a „lé kařské“. Akutní stavy mohou vzniknou kdykoli a kdekoli, a i v těchto podmínkách by měly být známé léčebné postupy provedeny indikovaně, rychle a správně. Především tomu tato kniha má sloužit.

Vydavateli patří poděkování, že ve velmi krátkém čase od vydání originálu přinesl potřebnou publikaci i pro české zdravotníky. Eugen Hinterbuchner

Ohodnoťte tento článek!