literatura

Speciální chirurgie

Miroslav Zeman et al.

Praha: Galén – Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2001, 575 s., 990 Kč, ISBN 80-7262-093-2; www.galen.cz

Kniha vychází osmnáct let po předchozí domácí učebnici Speciální chirurgie a podílí se na ní spolu s hlavním autorem i kolektiv autorů z celé České republiky. Publikace je členěna do následujících kapitol: chirurgie hlavy a krku, neurochirurgie, endokrinochirurgie, hrudní chirurgie, břišní chirurgie, kardiochirurgie, cévní chirurgie, urologie, traumatologie, dětská chirurgie a plastická chirurgie. Na přání některých ortopedů však chybí kapitola ortopedie, což je ke škodě knihy i ortopedie samé. Ortopedie by jistě své místo vedle neurochirurgie, kardiochirurgie, urologie, traumatologie či plastické chirurgie měla. Navíc lze předpokládat, že většina studentů si knihu Speciální chirurgie koupí, ale samostatnou monografii ortopedickou jen půjčí – pak však v osobní knihovně mladých lékařů z nechirurgických oborů bude ortopedická stať zbytečně chybět.

Kapitola hlava a krk rozumně vybírá problematiku z rozhraní chirurgie a orofaciální chirurgie a témata z orofaciální chirurgie, s nimiž může chirurg přijít do styku.

Kapitola neurochirurgie je obsáhlá, dobře a přehledně členěná, moderně napsaná, doplněná kromě ilustrací i řadou rentgenových a NMR snímků.

V souladu s novým trendem je zařazena samostatná kapitola endokrinochirurgie, kdy její stať o slinivce břišní se zabývá pouze problematikou hormonálně aktivních onemocnění a ostatní onemocnění pankreatu jsou samozřejmě obsažena v kapitole břišní chirurgie.

Kapitola o hrudní chirurgii ve statích o plicích, hrudníku a hrudní stěně, pleuře a mediastinu podává celkový obraz oboru a obšírněji pak informuje o úrazech a nádorových onemocněních. Klasické chirurgické téma prsní žlázy je v textu přehledně členěno, stejně tak stať o jícnu a kardii.

Pochopitelně nejrozsáhlejší kapitolou knihy je břišní chirurgie. Stať o břišních kýlách obsahuje didakticky napsanou morfologii kýl, jejich jednotlivé typy a operační řešení včetně laparoskopického. Text o slinivce břišní obsahuje celou problematiku (vyjma onemocnění hormonálně aktivních), a to včetně TNM klasifikací tumorů a zmínky o transplantacích. Poměrně obsáhlá stať o slezině popisuje všechna onemocnění i úrazy tohoto orgánu a opakovaně zdůrazňuje trend záchovy sleziny či její části. Moderní a dobře členěný text o játrech a portální hypertenzi mapuje tuto obtížnou oblast chirurgie. Taktéž moderně je zpracována rozsáhlá stať o žlučníku a žlučových cestách. Stať o žaludku probírá celou problematiku a napraví konečně i zmatek v hlavách mediků, způsobený v minulé Speciální chirurgii nešťastnou záměnou obrázků resekce I. a II. typu. Srozumitelně je napsán text o tenkém střevě. Stati o tlustém střevě a análním kanálu přehledně a podrobně mapují svá témata. Kruciální problematika náhlých příhod břišních je jasně a výstižně popsána a stať jednoznačně vyzdvihuje informace, které musí zůstat v paměti každého lékaře.

Kapitola kardiochirurgie vtěsnává do jí daného prostoru maximum informací ve snaze medikům poskytnout dobrý přehled o oboru.

Kapitola o cévní chirurgii poskytuje řadu výstupů pro praktické využití a jistě se k ní budou vracet i mladí lékaři ostatních specializací.

Kapitola o urologii postihuje obor v celé šíři a přináší studentům základní orientaci v něm.

Kapitola traumatologie ve stati o pohybovém aparátu přesně a přehledně popisuje jednotlivé stavy a dává budoucím lékařům algoritmus diagnostického i léčebného postupu, jehož dodržení bude minimalizovat škody pro postiženého i procento chyb lékaře. Taktéž zkušeně a jasně je napsaná pasáž o zlomeninách páteře. Velice záslužné je zařazení kompaktně napsané statě o polytraumatu včetně uvedení PTS skóre.

Kapitola o dětské chirurgii přehledně a didakticky vede čtenáře oborem. Kromě mediků a lékařů jiných oborů by měla být čtena i mladými chirurgy.

Kapitola o plastické chirurgii stručně postihuje jednotlivá témata oboru.

Kniha je doplněna především obrázky s minimem fotografií; rtg a NMR snímky jsou jen v kapitole neurochirurgie a u stati o zlomeninách páteře. Ilustrace vždy obsahují, co je v daném případě zapotřebí ukázat, však v kapitolách břišní chirurgie či kardiochirurgie ne vždy obrázek dostatečně jasně zdůrazňuje hlavní problém. Vhodný je pak spíše pro postgraduanty k připomenutí problematiky než pro pregraduanty k jejímu pochopení.

Publikaci Speciální chirurgie je třeba vysoce vyzdvihnout pro její reprezentativnost a vysokou úroveň. Také však proto, že v zemi s vynikající chirurgickou tradicí se studenti mohou opět připravovat z moderní české učebnice. MUDr. Jiří Spilka

Principy internej medicíny I–III

Ďuriš I., Hulín I., Bernadič M. (Eds)

Slovak Akademik Press, Bratislava 2001, 2951 s., první vydání,

ISBN 80-88908-69-8Impozantní a důkladné třísvazkové dílo předních slovenských odborníků nemá obdoby určitě v Evropě a jen těžko bych hledal srovnatelné na celém světě. Domnívám se, že se nejen vyrovná, ale v mnohém i předčí známý a oblíbený „Textbook of Medicine“.

Editorům byla dána kouzelná moc, že mohli zmobilizovat přes 200 členů autorského kolektivu, drtivou většinou ze Slovenska. Sem tam jim sekundují čeští odborníci a jeden reprezentant z JAR (revmatologie). Každý ze svazků je zakončen věcným indexem, umožňujícím pohotovou orientaci. Ke každé odborné stati je připojen seznam doporučeného písemnictví. Názornou dokumentaci tvoří 901 černobílých obrázků a schémat, 978 tabulek a příloha 24 stran barevných fotografií. Dokonalá je formální a výtvarná image knihy. Na přední straně vazby každého svazku je reprodukován obraz „Člověk vo vesmíre“ od akad. malíře Albína Brunovského.

Knihu uvádí a autorům skládá hlubokou poklonu prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prezident Světové lékařské asociace. Z titulu své funkce převzal nad Princípy internej medicíny záštitu i ve jménu WMA, „Mon chapeau“ by jistě připojil klasik švýcarské interny R. Hegglin, který už 2. vydání z roku 1952 (vyšlo jich přibližně 20) své „Diferential diagnose innerer Krankheiten“ předznamenal souzvučně s PIM krédem „Das Geheimnis der modernen inneren Medizin liegt ist Verstehen und Koordinieren der Leistungen ihrer Spezialisten“. Sám čtu knihu s údivem, v úžasu a s obdivem.

Vyzvedl bych bohatou a významnou tradicí slovenského vnitřního lékařství. Prof. Ďuriš vzpomíná na 20 jmen průkopníků a budovatelů slovenské internistické školy, kteří přispěli svým vkladem do pokladnice světové interní medicíny. Současná slovenská interna má tedy na čem stavět a v náročném díle svých předchůdců pokračovat. Zasvěcený, filozoficky fundovaný a moudrý je Ďurišův úvod stejně jako stať „Perspektívy internej medicíny na prahu tisícročia“. Medicína musí být prod chnuta altruismem, všeobecnou i profesní etikou za všech okolností, bez ohledu na politické či ekonomické uspořádání. Knihu předznamenává motto „Lékár, ktorý vela vie, múže pacientovi múdro pomocť, aj keď v medicíně vediet neznamená vždy mocť“. Didaktický ráz PIM je budován na zásadách J. A. Komenského – „Získává-li kdož na vědomostech a ztrácí na mravech, víc ztrácí, než získává“. Rezonuje v tom i T. G. Masaryk „Primum necessarium je vzdělání a mravnost“. První svazek trilogie má tyto kapitoly: 1. Úvod do problému současné medicíny, 2. Vyšetření pacienta – diagnostika, 3. Kardiologie, 4. Pneumologie. Obsahem druhého svazku je: 5. Gastroenterologie, 6. Nefrologie, 7. Revmatologie, 8. Hematologie, 9. Onkologie. Ve třetím svazku se nachází: 10. Endokrinologie, 11. Infekční choroby, 12. Pracovní lékařství, 13. Neurologie, 14. Psychiatrie, 15. Urgentní medicína, 16. Dyslipoproteinémie a porfyrie.

Imponuje mi klasické pojetí vnitřního lékařství, tak jak z něho editoři vycházejí. To znamená prolínání jednotlivých součástí interny a její návaznost a vztah k jiným disciplínám, které kdysi z lůna interny vzešly. Jsou také založeny na syntetickém – klinickém myšlení. V takovém pojetí je obsažena integrující pozice a úloha internisty. Každá oborová kapitola představuje vlastně učebnici v kostce.

Zůstává mně záhadou, kde všichni spolupracovníci, zejména však editoři, našli sílu, elán, zaujetí a čas na tak obrovské dílo. Kdybych měl tu možnost, udělil bych knize prestižní světovou cenu, quasi Oscara. „Principy internej medicíny“ si dlouho podrží světový rekord a primát. Těžko se najdou autoři, kteří by ho překonali. Toto dílo obstojí se ctí na všech mezinárodních knižních veletrzích a prezentacích „Libri medici“.

„Všeobecný internista – syntetik, ktorý je schopný sústrediť údaje a výsledky superšpecialistov, si získává vážnosť nie súčtom údajov, ale ich integrácijou.“ „Principy internej medicíny mají byť dobrým krokom nielen do světa čistých predstav, ale aj užitečných cielov“ (I. Ďuriš). Pevně tomu věřím. Přál bych si, aby to bylo předznamenání renesance starého dobrého vnitřního lékařství. A v takovém pojetí i zrodu soudobého dobrého internisty – lékaře pro celého člověka.

Kniha má poskytnout všem lékařům v koncizní formě vědecké východisko pro náročný rozhodovací proces, kterým diagnostika a terapie vždy byly, jsou a budou. Doporučuji knihu všem, kteří se chtějí naučit nebo si osvěžit vše, čemu vnitřní lékařství – v nejširším slova smyslu – kraluje, čím se honosí a čím se trápí.

Prof. MUDr. Miroslav Vykydal, DrSc.

Internet a medicína

Pavel Kasal, Štěpán Svačina a kolektiv

Grada Publishing, spol. s r. o., Praha 2001, 224 s., první vydání, ISBN 80-247-0119-7; www.grada.cz

Kniha „Internet a medicína“ je první českou knihou mapující prostor „sítě sítí“ pro zdravotnickou veřejnost. Našim lékařům dosud chyběly informace pro orientaci v široké nabídce internetových zdrojů – které z nich je účelné vyzkoušet a co lze od kterých očekávat. Autoři se pokusili nalézt, setřídit a kvalitativně vyhodnotit dostupné informace a usnadnit tak orientaci nejen v zahraničních, ale i ve stále kvalitnějších domácích medicínských zdrojích.

Kniha je členěna do několika obsahových celků:

Úvodní tři kapitoly se podrobně věnují problematice procesu vyhledávání na internetu. Základním problémem se totiž stává požadavek cílevědomé práce s informací vedoucí k nalezení všech dostupných údajů, tedy nikoliv jen jejich náhodné nalézání v rámci tzv. internetového brouzdání. Kniha proto podává podrobnější popis strategie a taktiky vyhledávání, které je nutné považovat za základní předpoklad pro úspěšnou práci s webem. Najdeme zde jednotlivé taktické rozvahy a algoritmy od zápisu a přípravy dotazu, výběru služby pro vyhledávání až po strategii celého postupu u komplikovanějších témat a zadání. Čtenář má pak sám možnost na základě těchto návodů najít zdroje, které jsou pro jeho potřeby optimální. V samostatné kapitole je dále podrobněji rozvedeno posuzování kvality informace, což je u údajů na internetu mimořádně významný problém. Na rozdíl od klasických publikací totiž internetové dokumenty nepodléhají žádné recenzi, takže jejich kvalita je značně rozdílná a její posouzení má pro užití získané informace zásadní význam. Oddíl „vědecké lékařské informace“ je přehledně uspořádaným souborem českých i zahraničních bibliografických zdrojů včetně databází, knihoven i virtuálních knihkupectví.

Největší kapitolou je rozdělení dostupných informací na internetu podle jednotlivých specializací. Autoři se snažili nalézt nejdůležitější odkazy pro každý z 56 zařazených oborů. Zdroje, které jsou v této publikaci popisovány, však představují často jen část skutečně existujících webových dokumentů. Kritériem výběru byly především obecné charakteristiky kvality: citovanost, navštěvovanost, rozsah a výsledky recenzního hodnocení. Autoři se přitom snažili uvádět maximum českých zdrojů, pokud byly k dispozici. Ze zahraničních v současnosti převažují zdroje pocházející z anglicky mluvících oblastí a menší část je z oblastí ostatních. Tato skutečnost je důsledkem současné situace, kdy na internetu dominují americké vyhledávací katalogy, které však mají často poněkud jednostranný výběr, a evropské webové stránky jsou citovány podstatně méně, než by zasloužily. Další část knihy vychází výběrem kvalitních stránek vstříc stoupajícímu zájmu pacientů a zdravotních sester o získávání konkrétních informací na internetu. Internet je konečně i nepřebernou studnicí materiálů i pro vzdělávání a v knize je této problematice věnována samostatná kapitola. Zájemci zde naleznou odkazy nejen na „tradiční“ formy výukových materiálů, ale i na zvukovou a obrazovou informaci, diapozitivy, videa, 3D modely a výukové programy. Elektronickou nadstavbou této publikace je projekt Citmed, přístupný na adrese: http:citmed.cuni.cz. Jedná se o databázi přehledně uspořádaných webových adres publikovaných v knize. Nabízí uživateli v rámci jednotlivých oborů webové adresy, seřazené podle objektivních kritérií kvality, což podstatně usnadňuje nalezení optimálních zdrojů.

Edita Vitoušová

Atlas of Mammography

Tabár L., Dean P. B.: Teaching Tabár L., Dean P.B.

Thieme, Stuttgart 2001, 3. vydání, 248 s., 547 obr., cena 248,- DEM. ISBN 3-13-640803-9.

Během studia medicíny i při specializační přípravě se lékař seznámí s množstvím učebnic. V naprosté většině případů jde o díla podobná si svým uspořádáním. Existují však i učebnice, které se obvyklému schématu vymykají a utkví čtenáři v paměti. Mezi ně rozhodně patří i Tabárův Výukový atlas mamografie. Když jsem se z jeho předchozího vydání učil základům mamografie, překvapilo mě, jak jednoduchým a názorným způsobem lze sdělit potřebné informace. Nové vydání tohoto díla se mi nyní dostalo do rukou přepracované a doplněné. To doplnění spočívá především v přidání barevných snímků operačních a patologických preparátů. Základní schéma knihy však zůstalo zachováno.

V úvodu je na dvou stranách probrána anatomie prsu. Následujících 15 stran přináší systematický návod pro prohlížení mamogramů a jejich popis. A poté už následují oddíly probírající postupně jednotlivé typy lézí – cirkulární a oválné, hvězdicovité, kalcifikace, zesílení kůže prsu. Uspořádání těchto kapitol je podobné. Po stručném úvodu a rozdělení nálezů následují příklady mamografických nálezů u jednotlivých pacientek a jejich stručný rozbor. Je třeba to napsat v tomto pořadí, protože snímky jsou dominantní a právě ony přinášejí nejpodstatnější informace. Jejich „popis“ má standardní schéma – začíná základními údaji o pacientce, následuje stručný popis mamogramu, jeho analýza a závěr. Žádná z těchto částí nemá v naprosté většině případů více než tři věty. Případy jsou uspořádány od jednoduchých ke složitějším, postupně prohlubují získané znalosti a upozorňují na nejvýznamnější věci, kterých si je při hodnocení snímků třeba všímat. Vše je podřízeno tomu při mamografii nejvýznamnějšímu – rozlišit benigní a maligní léze. Jak už jsem se zmínil, těžiště díla je ve snímcích. Zabírají nejvíce místa, odhadem 3/4 celé plochy knihy. Označení díla slovem atlas je tedy zcela opodstatněné a zasloužené. Obrazy jsou pečlivě vybrány, vytištěny ve vynikající kvalitě. Novinkou tohoto vydání jsou již zmíněné barevné obrazy mikroskopických preparátů i makroskopických nálezů, které knihu zpestřují.

Z vlastní zkušenosti mohu toto dílo doporučit jako ideální první učebnici mamografie. Názornost, stručnost a logický přístup k celé problematice může být vzorem pro autory jakýchkoliv výukových materiálů. Velké množství obrazů vybízí k využití díla i jako srovnávacího atlasu pro mamografickou praxi.

Adresa nakladatelství: Georg Thieme Verlag, Rüdigerstrasse 14, D-70469 Stuttgart, Germany.

Doc. MUDr. Miroslav Heřman, PhD.


Ohodnoťte tento článek!