literatura

Poruchy metabolizmu lipidů – Diagnostika a léčba

Vladimír Soška

Grada Publishing, 2001, první vydání, edice Malá monografie, 184 stran, cena 170 Kč, 229 Sk, ISBN 80-247-0234-7, www.gradapublishing.cz

Autor pracuje dlouhá léta v poradně pro poruchy lipidového metabolismu ve Fakultní nemocnici U svaté Anny v Brně a má k této disciplíně mimořádné předpoklady. Erudicí je jednak internista, jednak biochemik, proto jak problémy klinické, tak problémy analytické jsou mu blízké.

Vlastní kniha je rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole podává autor hutný přehled metabolismu krevních lipidů a lipoproteinů a seznamuje čtenáře s jejich funkcí v organismu. Důsledně promítá poznatky fyziologické do klinické polohy a uvádí důsledky pro klinickou praxi.

Druhá kapitola se věnuje vztahům krevních lipidů a kardiovaskulárních onemocnění. Postupně probírá vztah lipidů k ischemické chorobě srdeční, který je nejlépe prostudován, k ischemické chorobě dolních končetin a konečně i k cévním mozkovým příhodám a obliteracím karotických řečišť.

Brilantně je napsána kapitola třetí, v níž se autor věnuje vyšetření krevních lipidů a lipoproteinů, tedy metodologii stanovování jednotlivých parametrů. Seznamuje s novým a cenným pojmem „non-HDL-cholesterol“, v praxi českých lékařů dosud vůbec nepo užívaným nebo používaným jen málo.

V kapitole čtvrté autor předkládá čtenářům nejpoužívanější klasifikace dyslipidemií (dále jen DLP) od opouštěné, ale stále tu a tam užívané Fredricksonovy klasifikace až po nejužívanější klasifikaci terapeutickou, jež svou jednoduchostí oslovila lékařskou veřejnost a ovládla klinickou praxi. Velkou pozornost věnuje autor etiologii DLP, a to jednak sekundárních DLP (v kapitole páté), jednak DLP primárních (v kapitole šesté).

Se zájmem si každý klinik přečte v šesté kapitole přehled primárních DLP, které představují v populaci rozhodující podíl všech DLP. Aktuální informací je zde pasáž o mezinárodním projektu Medped (make early diagnosis to prevent early deaths in medical pedigrees), jehož se naše medicína zúčastní při vyhledávání více než 30 000 očekávaných pacientů v České republice s FH (familiární hypercholesterolémií) a s FDB (familiárním defektem apolipoproteinu B 100).

Přehledně a zasvěceně je napsána kapitola sedmá, v níž se autor zabývá léčbou dyslipidemií, a to jak u dospělých, tak u dětí a seniorů, u nichž má léčba svá specifika. Autor v této kapitole demonstruje svoji klinickou zkušenost; velkou pozornost věnuje všem způsobům a formám nefarmakologické léčby, jež je často velmi účinná, bezpečná a nenákladná, ale také nepopulární, podceňovaná a nedodržovaná pacienty samými i rezignujícími lékaři.

Velice cenné jsou přehledy o klinické efektivitě léčby hypolipidemiky, uvedené v závěru práce. V seznamu literatury autor cituje úctyhodných 235 titulů, vesměs z posledního desetiletí. Jedná se o publikaci velmi praktickou, použitelnou v denní praxi lékařů praktických, internistů, kardiologů, pediatrů, endokrinologů-diabetologů a dalších, patrně zaujme i mediky.

Práce vhodně doplňuje českou literaturu z posledních let (Češka, Stejskal, Widimský) věnovanou lipidologii a zabývající se stejnou nebo podobnou problematikou. Nepochybuji, že Soškova monografie osloví českou lékařskou veřejnost. MUDr. Jan Buryška

Nestabilní angina pectoris

Michael Aschermann, Josef Veselka

Trendy soudobé kardiologie Svazek třetí

Galén, 2001, první vydání, formát B5, vázané, barevné, 160 stran, 290 Kč, ISBN 80-7262-087-8, www.galen.cz

Monografie je určena především kardiologům a internistům, nicméně užitečné informace zde naleznou i praktičtí lékaři, studenti medicíny či kardiochirurgové.

Autoři si vytyčili jistě nelehký cíl poskytnout ucelený pohled na syndrom nestabilní anginy pectoris. V žádné jiné oblasti kardiologie totiž nedošlo v posledních několika letech k tak bouřlivému až překotnému rozvoji (ať již v patofyziologii, diagnostice, či léčbě) jako u akutních koronárních syndromů.

Monografie je psána přehledně a svižně, poskytuje podrobné teoretické poznatky, ale nechybí ani srozumitelné návody pro každodenní praxi, které reflektují závěry v nedávné době publikovaných studií. Kniha je rozdělena do 9 kapitol. V prvních dvou kapitolách je podrobně diskutována patologie aterosklerotických plátů a patofyziologie samotné nestabilní anginy pectoris. V kapitolách věnovaných diagnostice a laboratorním nálezům autoři popisují kromě již standardně zavedených pomocných vyšetření i některá novější, která si své místo v diagnostice teprve hledají (IVUS, PET, MR, angioskopie). V laboratorní diagnostice je zdůrazňován význam vyšetření troponinu T či I, protože toto vyšetření přispívá k přesnějšímu určení strategie léčby. Za velmi cennou a poučnou lze považovat kapitolu o klasifikaci rizika nemocných s nestabilní anginou pectoris, kde je stratifikace provedena na základě jednoduchých anamnestických a laboratorních nálezů a je rozdělena do tří časově odlišných stadií a tří stupňů rizika. V kapitole věnované farmakoterapii jsou diskutovány všechny standardně užívané léky a velký prostor je věnován moderním preparátům, především inhibitorům destičkových glykoproteinových receptorů IIb/ IIIa, jejichž efekt u akutních koronárních syndromů prokázala řada v nedávné době publikovaných studií. Autoři podávají stručný přehled i výsledky těchto studií. V předposlední kapitole je podán ucelený pohled na místo intervenční léčby u nemocných s nestabilní anginou pectoris. Autoři velmi podrobně diskutují správné načasování výkonu, komplikace a úspěšnost perkutánních revaskularizací. Krátce je také zmíněna role chirurgické léčby. Závěr publikace je potom věnován posouzení prognózy nemocných s nestabilní anginou pectoris.

Jde o velmi zdařilou a užitečnou publikaci, ve které se autorům podařilo podat komplexní pohled na syndrom nestabilní anginy pectoris a která odráží poslední poznatky na poli patofyzologie, diagnostiky i léčby této závažné klinické jednotky. Autorům gratuluji k velmi pěkné monografii.

MUDr. Pavel Červinka

Ohodnoťte tento článek!