literatura

Psychiatrie

Jiří Raboch, Petr Zvolský et al.

Praha, Galén, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2001, první vydání, A4, vázané, barevné, 622 stran, 1150 Kč, ISBN 80-7262-140-8, www.galen.cz

V podobě knihy „Psychiatrie” profesorů Jiřího Rabocha, Petra Zvolského a dalších dvaceti autorů se po dlouhé době čtenářům dostává do rukou skutečně reprezentativní a ucelená učebnice tohoto oboru v rozsahu 622 stran.

První část publikace se týká teoretických základů psychiatrie. Zde se projevuje komplexní pojetí zpracovávané problematiky, kdy jsou uvedena východiska genetická, neurochemická, neurobiologická, psychologická i sociální.

Další kapitola zevrubně popisuje postup při lékařském, psychologickém i laboratorním vyšetřování duševně nemocných, včetně nejčastěji používaných psychopatologických pojmů. Obecná psychopatologie zahrnuje poruchy osobnosti, pudů a instinktů, paměti, inteligence, myšlení, vědomí, vnímání, vůle, jednání a emocí. Závěr kapitoly se dotýká problematiky klasifikačních systémů v psychiatrii z historického pohledu i v současnosti. Nynější diagnostický přístup k nemocnému je multidimenzionální, tj. tříosý. Na první ose se zaznamenávají diagnózy všech tělesných a duševních nemocí, kterými pacient trpí. Druhá osa identifikuje postižení v péči o sebe, pracovní výkonnosti, rodinném životě a širším sociálním chování. Třetí osa zachycuje vlivy zevního prostředí působící na nemocného.

Následující část, nazvaná „Duševní poruchy”, podává přehled všech základních duševních poruch v souladu s jejich nejnovější klasifikací – demencí a dalších organických poruch včetně epilepsie, závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách, schizofrenie i ostatních psychotických poruch, afektivních poruch, neurotických a somatoformních poruch, poruch příjmu potravy, poruch spánku, sexuálních dysfunkcí, specifických poruch osobnosti, poruch sexuální preference, mentálních retardací, poruch psychického vývoje a poruch chování a emocí se začátkem v dětství a adolescenci. Autoři si všímají historie, epidemiologie, etiopatogeneze, klinických příznaků, diferenciální diagnostiky, průběhu, prognózy a terapie těchto duševních poruch.

Terapeutickým postupům v psychiatrii je věnován samostatný oddíl knihy se zahrnutím psychofarmakoterapie, elektrokonvulzívní léčby, spánkové deprivace, léčby jasným světlem, psychochirurgie, dalších biologických metod a psychosociální intervence. Psychofarmaka se dělí na psychostimulancia, neuroprotektiva, hypnotika, anxiolytika, antidepresíva, tymoprofylaktika a antipsychotika. Poté jsou přehledně uvedeny zásady léčby urgentních stavů a principy první pomoci v psychiatrii. První pomoc je nezbytná například u psychosociální krize, stavů vzrušenosti, poruch vědomí, sebevražedného chování, paranoidity a halucinací, deprese, intoxikace návykovými látkami či jejich odnětí a akutních stavů, zaviněných užitím psychofarmak.

Poslední část monografie se zabývá některými speciálními problémy oboru – sociální psychiatrií, transkulturální psychiatrií, právním postavením duševně nemocných, soudní psychiatrií, sebevražedností, násilím, psychosomatickou medicínou a duševními poruchami v praxi jiných lékařů než psychiatrů.

V příloze je zmíněna historie psychiatrie a shrnuta 10. verze Mezinárodní klasifikace duševních poruch a poruch chování. Orientaci usnadňuje podrobný rejstřík na konci knihy.

Uvedená publikace má celou řadu předností. K nim patří především komplexní pohled na obor psychiatrie včetně mezioborových aspektů, jako jsou například anatomie a fyziologie centrálního nervového systému, zobrazovací metody mozku, psychologie, sociologie a právní problematika. Čtenář může z jediné knihy načerpat informace o 3- -metoxy-4-hydroxyfenylglykolu, septo-hypotalamo-mezencefalickém kontinuu, fetišistickém transvestitismu, chorobném smutku, postkonvenční lidské morálce, interdisciplinárním multikauzálním přístupu sociální psychiatrie i řízení o způsobilosti k právním úkonům.

Další předností je vynikající složení autorského kolektivu se zapojením téměř všech vedoucích pracovníků univerzitních psychiatrických klinik České republiky a dalších významných odborníků. Autoři jednotlivých kapitol nezřídka patří k mezinárodně uznávaným expertům, například profesor Švestka v oblasti psychofarmakoterapie nebo profesor Libiger, pokud jde o schizofrenii. Kniha je členěna logicky a přehledně, instruktivní jsou četné tabulky. Marginálie na každé straně představují další pomůcku při hledání rychlé odpovědi na otázky čtenářů. Pojednáváno je o nejmodernějších trendech v psychiatrii, například využití transkraniální magnetické stimulace, zavádění molekulárně biologických technik nebo boji proti stigmatizaci duševně nemocných ze strany společnosti. I když některé kapitoly jsou stručné, autoři ve většině případů dobře vystihují jádro popisovaného problému a dokáží je srozumitelně vyložit čtenáři.

Lze konstatovat, že „Psychiatrie” bude cennou pomůckou studentům medicíny a mladým lékařům při získávání širokých poznatků v této oblasti. Vydání monografie je přínosem i pro kolegy z jiných oborů, zejména praktické lékaře, neurology, internisty a gynekology, kteří se s psychiatrickou problematikou u svých nemocných často setkávají.

Michaela Luňáková

Ohodnoťte tento článek!