literatura

Klinická fyziologie krevního oběhu

Zdeněk Fejfar, Ivo Přerovský, pořadatelé, Praha, Galén, 2002, 336 stran, třetí, přepracované a rozšířené vydání, vázané, barevné, 890 Kč. ISBN 80-7262-130-0, www.galen.cz.

Již celá generace fyziologů, patofyziologů a kardiologů se vzdělávala s pomocí monografie Patofyziologie krevního oběhu dvou našich renomovaných autorů. Tentokráte dostáváme do rukou velmi zdařilé třetí přepracované a rozšířené vydánítéto knihy. Vzhledem k tomu, že záplava informací v lékařství vede k úzké specializaci odborníků, přizvali hlavní autoři a pořadatelé této monografie ke spolupráci naše přední odborníky pracující jak v klinické praxi, tak v kardiologickém výzkumu již v minulých vydáních. Hlavní autoři a pořadatelé, prof. MUDr. Zdeněk Fejfar, DrSc., a doc. MUDr. Ivo Přerovský, DrSc., změnili postupněkoncepci monografie, mění se i spoluautoři. Současný autorský kolektiv prozrazuje, že naši kardiologové udržují kontakty s českými kardiology v zahraničí, a tato spolupráce je přínosem i pro zmíněnou monografii. Mám na mysli zejména kapitolu o patofyziologii plicního oběhu.

Pojetí celé problematiky se ve srovnání s dřívějšími vydáními této knihy mění. Autoři v úvodní kapitole »Organismus a prostředí« uvádějí interakci našich biologických mechanismů, aktivovaných ve stavu ohrožení, se změnou životního stylu, která vede k rozvoji kardiovas-kulárních chorob a jejich rostoucímu významu ve společnosti. Proto monografie neobsahuje kla-sické učebnicové kapitoly všech částí oběhového systému, ale soustřeďuje se na vybraná témata.

Každá kapitola je zpracována monograficky s literárními odkazy. V jednotlivých kapitolách jsou zařazeny vedle patofyziologických aspektů také principy terapie a prevence kardiovaskulárních chorob, respektive nové vyšetřovací metody, některé kapitoly obsahují i poznámky o genetických dispozicích a výhledech genové terapie. Tato modifikace zpracování se promítla i do změny názvu monografie oproti původním vydáním.

Koncepce knihy je dána výběrem kapitol, který je soustředěn na nejčastější choroby srdce a krevního oběhu, jako je ateroskleróza a její komplikace, infarkt myokardu, srdeční arytmie a různé formy oběhového selhání, respektive patofyziologie stavů, vedoucích k rozvoji chorob oběhového systému. Sem patří důležité kapitoly o patogenezi a klinických rizicích trombózy. První kapitola o řízení a dynamice krevního oběhu podává aktuální přehled funkční anatomie cév s důrazem na neurohumorální mediátory spojené s funkcí endotelu a hladkých svalových buněk, na vztahy mezi místními a systémovými regulačními mechanismy a na dynamiku regulací. Shrnuje funkční oběhové změny ve vztahu k věku a podává stručný přehled oběhových reakcí na zevní a vnitřní podněty. Speciální kapitoly jsou věnovány ateroskleróze, trombóze, poruchám regulace krevního tlaku, plicního oběhu, srdečnímu selhání, vývoji krevního zásobení srdečního svalu, patofyziologii ischémie srdce a infarktu myokardu, reperfúznímu poškození myokardu a protekci ischemického poškození myokardu, patofyziologii arytmií a patofyziologii mozkové cirkulace. Do pojetí jednotlivých kapitol se promítá skutečnost, zda autor je či není klinik. Klinický charakter převládá například v kapitole o srdečním selhání. Naopak kapitoly o protekci ischemického myokardu a o vývoji krevního zásobení srdečního svalu, které jsou pojaty ryze patofyziologicky, podávají v pedagogicky dokonalé formě jednotící pohled na poznatky vývojové a experimentální fyziologie a jejich analogie v klinice. Z velmi zdařilých kapitol, které na základě podrobného přehledu patofyziologického vysvětlují terapeutické principy, jmenujme alespoň patofyziologii arytmií. Přehledností vyniká kapitola o poruchách regulace krevního tlaku, která je podána komplexně od přehledu regulace krevního tlaku po otázku možností molekulové terapie.

Kniha má 336 stran, grafické uspořádání textu do dvou sloupců zvyšuje přehlednost textu. Desítky schémat, tabulek, grafů a obrázků jsou dokonale přehledné, instruktivní a graficky dobře zpracované. Hlavní text doplňuje seznam zkratek a rejstřík.

V nově zpracované monografii Klinická fyziologie krevního oběhu získají všichni, kteří se profesně zabývají srdcem a krevním oběhem, ale i specialisté z jiných oborů, komplexní pohled na celou problematiku. Kniha je cenná jak pro ty, kteří se zabývají oběhovými regulacemi výzkumně, tak pro zkušené kliniky, kteří si doplní chápání mechanismů kardiovaskulárních chorob a oběhových poruch o nové poznatky. Monografie by neměla chybět v knihovně žádného ústavu a klinického pracoviště, které je orientováno na srdce a krevní oběh, plicní a mozkovou cirkulaci. Představuje cenný studijní materiál pro mladé lékaře připravující se ke kvalifikačním zkouškám.

Prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc.

Ohodnoťte tento článek!