monitor

Submisivní muži mají vyšší pravděpodobnost rozvoje erektilní dysfunkce

Jisté psychosociální faktory mohou hrát signifikantní úlohu v rozvoji erektilní dysfunkce (ED), a to i navzdory nedávnému důrazu na organické příčiny tohoto onemocnění. Andre B. Araujo a kolegové z New England Research Institutes (NERI), Watertown, USA, zkoumali mezi účastníky studie Massachusetts Male Aging Study probíhající od roku 1987 až do roku 1997 roli některých psychosociálních rizikových faktorů v rozvoji incidence ED. Celkem bylo do studie zahrnuto 776 mužů, kteří byli sledováni průměrně 8,8 roku.

Zatímco deprese a hněv během sledování nejspíše signifikantně riziko ED neovlivňovaly, „dominantní rysy byly nezávislým faktorem ovlivňující ED,“ píše tým z NERI v zářijovém American Journal of Epidemiology. Muži s lehkým nebo vysokým skóre na stupni dominance (od 9, 5 do 16 bodů z maximálních 16) měli během studovaného období zhruba dvojnásobně nižší pravděpodobnost rozvoje ED než muži s nízkým počtem bodů.

Autoři spekulují, že souvislost mezi ED a submisivním typem osobnosti může vést v ovlivnění schopnosti zpracovat stres. Chatrné vypořádání se s problémy může vést k vedlejším neurokardiovaskulárním změnám, které mohou hrát etiologickou úlohu v rozvoji ED. Jiným faktorem, který může mít význam, je velmi dobře známá souvislost mezi dominancí a hladinou testosteronu. Potvrzení výsledků další kohortou by mohlo naznačovat další cesty k léčbě ED u vybraných pacientů. Screening submisivního chování u pacientů s ED a léčba pomocí psychosociálních a behaviorálních postupů může být užitečná, a to zejména u mužů, kteří mají k užívání sildenafilu kontraindikaci. Nakonec dr. Araujo zdůraznil, že nálezy by měly být zopakovány dříve, než se vydá podobné doporučení.

Tým v časopise také poznamenává, že potenciální spojitost mezi depresivními symptomy a ED zůstává neobjasněna a vyžaduje další studium.

Am J Epidemiol 2000; 152: 533-541

Picassův kubismus naznačuje, že umělec trpěl migrenózními aurami

Kubistické obrazy Pabla Picassa jsou téměř stejné jako obrazy migreniků malované během záchvatu, což naznačuje, že mistr pravděpodobně trpěl migrenózními aurami, řekl účastníkům na konferenci Headache World 2000 v Londýně holandský neurolog. Dr. Michel D. Ferrari, z univerzitního lékařského centra v Leidenu, vysvětluje, že „mnoho Picassových obrazů ženských tváří znatelně vykazuje formu podobnou migrenóznímu vidění světa během aury – vertikální rozdělení a vzájemný posun různých částí tváře.“

Ačkoliv neexistuje žádný oficiální záznam o tom, že by Picasso trpěl migrénou, „…mohla být snadno přehlédnuta v případě, že by trpěl pouze migrenózní aurou bez bolesti hlavy,“ komentoval své domněnky dr. Ferrari. Ten společně s dr. Enrique Mallen z Online Picasso Project se sídlem v Texas A & M University shromáždili mnoho příkladů obrázků, kreseb a jiných uměleckých artefaktů vytvořených migreniky v posledních několika letech. Poté v televizním pořadu o Picassovi si po zhlédnutí obrázků migreniků 70 % účastníků besedy myslelo, že se jedná o Picassova díla, řekl účastníkům konference dr. Ferrari.

A dále spekuluje: „Domnívám se, že francouzský malíř Georges Seurat trpěl aurami také. Jeho pointilistické obrazy jsou velmi podobné bodovým skotomům popisovaným migreniky.“

Westport Newsroom 203 319 2700

Stereotaktická radiochirurgie je efektivní metodou léčby mozkových metastáz neznámé etiologie

Podle výzkumníků z University of Pittsburgh v Pensylvánii má stereotaktická radiochirurgie dobré výsledky v kontrole lokálního růstu mozkových metastáz z neznámého zdroje.

Dr. Douglas Kondziolka a kolegové zpracovali 421 pacientů s mozkovými metastázami, kteří byli během 11 let léčeni stereotaktickou radiochirurgií v jejich nemocnici. Na počátku studie mělo 15 pacientů jednu nebo více metastáz z neznámého zdroje. Celkem bylo radiochirurgicky ošetřeno 31 mozkových nádorů a 14 z 15 pacientů podstoupilo také frakcionové ozařování celého mozku.

Článek byl publikován v nejnovějším čísle Cancer a uvádí se v něm, že průměrná doba přežití u pacientů po radiochirurgickém zákroku byla 15 měsíců. Celkem mezi 21 a 48 měsícem po zákroku bylo 20 % pacientů stále naživu. Signifikantní faktory, mající vliv na délku přežití, byly aktivní systémové onemocnění a lokalizace metastázy v mozkovém kmeni.

Autoři pokračují, že primární tumor byl později zjištěn u  4 pacientů, z čehož tři zemřeli při další progresi primárního nádoru. Ze zbývajících 11 pacientů 4 zemřeli pro progresi extrakraniální metastázy, dva z důvodu jiného systémového onemocnění a tři pacienti zemřeli z důvodu progrese mozkové metastázy.

„Lokální kontrola růstu mozkové metastázy radiochirurgií, ať s nebo bez radioterapie, vede k delšímu přežití, než je očekáváno u pacientů s mozkovými metastázami u neznámého primárního tumoru,“ uzavírá dr. Kondziolka a kolegové. Poznamenávají, že „…příčinou smrti bylo většinou extrakraniální onemocnění.“

Cancer 2000; 89: 1095-1101

Nový lék proti impotenci je dobře tolerován a efektivní již ve třech studiích

Zkoumaný lék Cialis (IC351, ICOS Corp, Bothell, Washington) je potentní inhibitor fosfodiesterázy V. typu pro léčbu erektilní dysfunkce se ukazuje jako bezpečný a efektivní ve třech studiích, publikovaných na schůzi společnosti pro studium impotence (Society for the Study of Impotence).

V multicentrické, dvojitě slepé evropské studii dr. Hartmut Porst z Hamburku vybral náhodně 294 mužů s lehkou až středně těžkou erektilní dysfunkcí k podávání placeba anebo Cialisu s maximální denní dávkou 100 mg po celkem 3 týdny. Zhodnocení bylo vypracováno podle mezinárodního indexu erektilní funkce (International Index of Erectile Function) a ukázalo signifikantní zlepšení při užívání Cialisu.

„Jak procentuální zastoupení úspěšného pohlavního styku, tak celkové uspokojení obou partnerů bylo u mužů užívajících Cialis zvýšeno,“ řekl dr. Porst. Poznamenal, že při celkovém zhodnocení udávalo 81 až 90 % mužů užívajících Cialis zkvalitnění erekce v porovnání s 38 % u placeba.

Dr. Porst řekl, že Cialis je obecně velmi dobře tolerován a že nebyly zaznamenány žádné signifikantní změny ve vitálních funkcích, laboratorních parametrech nebo na EKG. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly bolesti hlavy, zad a svalů a dyspepsie. Nebyly zaznamenány žádné poruchy barevného vidění.

Podle dr. Geralda Brocka z University of Western Ontario, London (Ontario), studie provedená v Kanadě ukázala podobné výsledky u 131 muže s lehkou nebo středně těžkou erektilní dysfunkcí. Dr. Brock řekl, že oproti skupině 41 muže užívajících placebo byl mezi muži, užívajícími po 4 týdny Cialis v dávkách od 5 do 25 mg, nalezen výrazný efekt.

Nejčastějšími nežádoucími účinky byly bolesti hlavy a dyspepsie, závislé na dávce. Potíže byly lehké až střední intenzity a mizely po dlouhodobějším užívání.

V americké studii dr. Raymond Rosen z Robert Wood Johnson Medical School, Piscataway (New Jersey), se svými kolegy používal ke zhodnocení výsledků léčby mezinárodní index erektilní funkce (International Index of Erectile Function). U 179 mužů bylo v multicentrické dvojitě slepé studii zhodnoceno podávání Cialisu při potřebě, celkem po 3 týdny. Dávky do 25 mg byly dobře tolerovány. Erektilní funkce vykazovaly podobné zlepšení jako v evropské a kanadské studii.

Stále více důkazů podporuje genetickou náchylnost ke karcinomu plic

Nové nálezy naznačují, že karcinom plic se vyskytuje v určitých rodinách častěji.

Výsledky podporují názor, že alespoň v některých případech plicního karcinomu existuje genetická náchylnost, uvádějí němečtí vědci v zářijovém American Journal of Epidemiology.

Dr. Katja Bromenová z Essenské univerzity a kolegové provedli studii případů a kontrol založenou na populaci, která zahrnovala 945 pacientů s karcinomem plic a 983 kontrolních subjektů.

Kromě osobní anamnézy byl kladen důraz na zaměstnání, pracovní expozici, pasivní a aktivní kouření, dietu a sociodemografické charakteristiky.

Tým dr. Bromenové udává, že přítomnost sourozence nebo rodiče s karcinomem plic byla spojena s 1,67x vyšším rizikem. Pro účastníky studie mladší 50 let bylo toto riziko zvýšeno 4,75x…

Anamnéza karcinomu plic z otcovy strany byla spojena se zvýšeným rizikem u mužů i žen.

Výsledky ukazují, že karcinom plic se v některých rodinách vyskytuje častěji, píše dr. Bromenová.

Některé nálezy také naznačují, že některé typy karcinomu plic mohou obsahovat genetické komponenty.

Autoři zaznamenávají zejména vysoký počet rodinného výskytu onemocnění mezi mladými pacienty. Navíc bylo zjištěno vyšší riziko u karcinomu plic a nikoliv u jiných typů nádorových onemocnění, která jsou spojena s expozicí cigaretovému kouři.

„Tyto výsledky vedou k závěru, že přítomnost či nepřítomnost kouření v rodinách případů a kontrol plně nevysvětluje rozdílné riziko nálezu karcinomu plic v rodině,“ uvádí dr. Bromenová.

„Výsledky nicméně podporují teorii, že genetická vnímavost může působit jako nezávislý rizikový faktor a také jako efektivní modifikátor exogenních rizikových faktorů, zejména kouření,“ uzavírají autoři.

Am J Epidemiol 2000;

152: 497-505

Ultrazvuk zkvalitňuje diagnostiku aneuryzmatu abdominální aorty

V zářijovém Annals of Emergency Medicine píší výzkumníci z jižní Austrálie, že použití ultrazvuku v akutní péči může zkvalitnit diagnostiku u pacientů s podezřením na aneuryzma abdominální aorty.

Dr. Marie Kuhnová z Royal Adelaide Hospital a kolegové srovnali výtěžnost ultrazvuku s akceptovaným „zlatým standardem“ při diagnostice aneuryzmatu. Ultrazvukové vyšetření prováděl lékař akutní péče, který zároveň nebyl praktickým lékařem pacienta.

„Aorta byla při UZ vyšetření vizualizována u 66 z 68 pacientů.“ U dvou pacientů, kde aorta byla nezřetelná, se aneuryzma nepotvrdilo. U zbývajících 66 pacientů byla 100% výpovědní hodnota vyšetření.

„Ultrazvukové vyšetření zabránilo dalším nepříznivým následkům u 46 pacientů,“ vypočítává tým dr. Kuhnové.

Výzkumníci uzavírají, že ultrazvukové vyšetření provedené lékařem akutní péče je jednoduchou technikou při rychlé identifikaci pacientů vyžadujících rychlý zásah u aneuryzmatu abdominální aorty.

Ann Emerg Med 2000; 36: 219-227

Celecoxib může být aktivní proti nádorům prsu

Výzkumníci oznámili, že existují nové důkazy, že antiflogistikum celecoxib, lék již používaný v léčbě familiární adenomatózní polypózy a revmatoidní artritidy, může být stejně aktivní proti tumoru prsu.

Celecoxib je jeden z inhibitorů cyklooxygenázy 2 (COX-2), což je protein nutný při formaci tumoru. Výzkum ukázal, že většina karcinomů kolon přehnaně exprimuje COX-2.

Výsledky nových studií naznačují, že mnoho lidských nádorů prsu, které obsahují vysoké hladiny Her-2 genu, také přehnaně exprimují COX-2, řekl dr. Andrew J. Dannenberg, z Weill Medical College z Cornellovy Univerzity v New Yorku na výroční schůzi the American Institute for Cancer Research. Proto COX-2 může „být molekulárním cílem v léčbě nádorů prsu přehnaně exprimující Her-2,“ řekl dr. Dannenberg.

K otestování této myšlenky byl myším samičkám podán buď COX-2 inhibitor celecoxib, anebo ibuprofen, který částečně inhibuje COX-1 i COX-2. Kontrolní skupina obdržela injekci placeba. Poté byla všechna zvířata naočkována karcinogenním substrátem, který způsobuje rakovinu prsu.

Po 80 dnech vykazovalo karcinom prsu 100 % kontrolních myší, zatímco u myší léčených ibuprofenem to bylo 40 % a u myší léčených celecoxibem méně než 20 %.

Dr. Dannenberg poznamenal, že rovněž některá jídla obsahují velké množství COX-2 inhibitoru, včetně hroznů a rozmarýnu. Není zatím známo, zdali koncentrace COX-2 inhibitoru v těchto potravinách je dostatečně vysoká, aby se odrazila ve sníženém riziku rakoviny u lidí, ale dřívější pokusy ukazují, že nejméně jedna z těchto potravin má protikarcinogenní účinek.

Resveratrol, inhibitor COX-2 v hroznech, byl laboratorně v různé dávce s úspěchem použit v inhibici růstu lidských buněk karcinomu prsu. Je zapotřebí více studií ke zjištění dostatečné dávky v samotných hroznech nebo v kombinaci s jiným jídlem. Westport Newsroom

203 319 2700

Ohodnoťte tento článek!