monitor

Estrogeny po menopauze

Na hormonální substituční terapii (HRT) panují stále rozporuplné názory. Mezi jejími kladnými účinky je uváděno snížené riziko vzniku demence, naproti tomu se mluví o zvýšeném riziku vzniku karcinomu endometria, prsu a ovarií. Rodriguez a kol. provedli prospektivní studii postmenopauzálních žen trvající 14 let. Přišli na to, že ženy užívající estrogeny při začátku studie (1982) nebo během 15 let před začátkem měly vyšší riziko úmrtí na nádory ovarií než ženy, které estrogeny nikdy neužívaly. Geerlings a kol. v prospektivní studii žen starších 55 let prokázali, že ženy s delším reproduktivním obdobím, a tedy i s delším vystavením vlivu estrogenů, neměly snížené riziko vzniku demence. Le Blanc a kol. provedli systematický přehled a me taanalýzu studií zabývajících se vlivem estrogenů na kognitivní funkce. HRT byla aso ciována se zlepšením ně kte rých kognitivních funkcí pou ze u těch žen, které měly celkově výrazné příznaky me no pauzy. JAMA 2001;285:1460, 1475,1489

Střední délka života v Rusku v závislosti na společenských změnách

V posledních 15 letech se v Rusku výrazně měnila střední délka života. Po roce 1985, kdy Michail Gorbačov zavedl rozsáhlou protialkoholovou kampaň, žili muži přibližně o 3 a ženy o 1 rok déle než předtím. Po rozpadu SSSR v roce 1991 se náhle začala střední délka života výrazně zkracovat a propadla se v roce 1994 na 57 let pro muže a 71 let pro ženy. Potom se začala opět prodlužovat, a jak V. Shkolnikov a kol. z Max Planck Institut zjistili, tento trend nastal v důsledku snížené spotřeby alkoholu. Lidé umírali méně na příčiny nárazové excesívní konzumace alkoholu (tzv. binge drinking), jako např. akutní otravu alkoholem a náhlou smrt z kardiovaskulárních příčin. Zajímavý je fakt, že zatímco umírněné pravidelné pití alkoholu kardiovaskulárnímu systému spíše prospívá, binge drinking nepříznivě ovlivňuje lipidové spektrum a  krevní srážlivost a zvyšuje výskyt arytmií. Dlouhodobě byla zjištěna vysoká mortalita na cirhózu jater. Vědci dále zjistili alarmující fakt, že od zániku SSSR výrazně stoupl počet úmrtí násilnou smrtí, zvláště mezi mladými lidmi a lidmi středního věku. Počet vražd vzrostl od roku 1991 do roku 1998 o 50 procent. Velké množství sebevražd dává Skholnikov do souvislosti ani ne tak se změnou životního stylu, jako spíše opět s konzumací alkoholu. Pokles mortality v důsledku automobilových havárií byl zaznamenán díky mnohonásobnému zdražení pa liv a omezení dopravního provozu. V roce 1999 byla v Rusku střední délka života mužů 59,9 roku a žen 72,4 roku.

Lancet 2001; 357:917-921

Vztah tělesné aktivity a ischemické choroby srdeční u žen

Ženy, které jsou fyzicky aktivní, mají nižší výskyt ischemické choroby srdeční (ICHS) než ženy žijící sedavým způsobem života. Lee a kolektiv zkoumali, jak se tento vztah mění v závislosti na intenzitě cvičení a na rizikových faktorech ICHS. Studie, která proběhla v letech 1992–1995 v USA, se zúčastnilo 39 372 pracovnic ve zdravotnictví starších 45 let. Studie přinesla zajímavé výsledky. Uká zalo se, že riziko vzniku ICHS je nepřímo úměrné tělesné aktivitě. Nezáleží však ani tolik na intenzitě cvičení, jako na jeho délce. Například ženy, které se jdou týdně projít na méně než 1 hodinu, mají relativní riziko (RR) ICHS 0,86 v porovnání s těmi, které se nejdou projít vůbec. Ženy, které se procházejí 1 až 1,5 hodiny týdně, mají RR 0,49; pokud chodí více než 2 hodiny za týden, je RR 0,48. Tato závislost nebyla ovlivněna ani hmotností, ani hladinou cholesterolu. Tělesná aktivita snižovala riziko ICHS i u kuřaček, neplatilo to však pro ženy s hypertenzí. Přehnaně intenzívní cvičení naopak riziko zvyšovalo.

JAMA 2001;285:1447-1454

Proč mají kuřáci více vrásek

Proč vypadají kuřáci ve stejném věku starší než nekuřáci? To zkoumala C. Lahmannová. Přišla na to, že kuřáci mají v kůži více exprimovánu metaloproteinázu 1, enzym, který štěpí kolagen. Kolagen tvoří 70 procent suché hmoty kůže a je základem pro její strukturu a pružnost. Metaloproteináza 1 je indukována ultrafialovým zářením. Štěpení kolagenu v důsledku indukce tohoto enzymu slunečním zářením by mo hlo představovat mechanismus tvor by vrásek. Kuřáci mají tedy další důvod, proč přestat kouřit.

Lancet 2001; 357:935-936

Lehké cigarety ve vztahu ke vzniku adenokarcinomu plic

V posledních 20 letech se u mužů v Holandsku téměř zdvojnásobil poměr výskytu adenokarcinomu k nemalobuněčnému karcinomu plic. Zároveň také klesla průměrná doba přežití po diagnóze. V roce 1992 měli nemocní šanci přežít 1 rok 43 % a 2 roky 27 %, zatímco v  roce 1975 to bylo 59 %, re spektive 36 %. Dr. Coebergh z Rotterdamu publikoval novou studii, provedenou mezi lety 1975 a 1994 na 7000 pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Zmíněný trend dává do souvislosti se značným nárůstem kuřáků lehkých cigaret. Mezi lety 1979 a 1997 vzrostlo v Holandsku procento kuřáků lehkých cigaret z 30 % na 78 %. Kuřačky naproti tomu dlouhodobě vykazují vysokou spotřebu lehkých cigaret a mají téměř dvojnásobně vyšší riziko vzniku adenokarcinomu plic než muži. Americké studie podávají následující vysvětlení: kuřák lehké cigarety hlouběji inhaluje a déle zadržuje kouř v plicích, než kdyby kouřil cigaretu klasickou. Hlubší a delší inhalace kouře pak vede ke vzniku tumoru v periferních plicních zónách, kde většina adenokarcinomů vzniká.

Epidemiology 2001;12:256-258

Smrtící mutantní virus v Indii

Od roku 1998 probíhá v Indii již třetí vlna nákazy vysoce nebezpečným virem, který postihuje mozek, ledviny a plíce. Vědci, kteří zkoumali výskyt nového typu encefalitidy ve městě Siliguri v Západním Bengálsku, oznámili v březnu 2001, že jde o mutantní typ viru spalniček. Epidemie v únoru letošního roku zabila nejméně 28 lidí, včetně dvou lékařů a pěti sester. Virus se rozšířil kapénkovou infekcí z nemocných v terminálním stadiu onemocnění, kterému dominuje pneumonie. Tento virus byl prokázán již před dvěma lety u pěti dospělých pacientů s akutním renálním selháním a neurologickými symptomy v Bombaji. Z nich čtyři zemřeli. Také byl prokázán jako původce dvou smrtících epidemií dětské encefalitidy v dalších třech indických státech. V Indii je zavedeno povinné očkování proti spalničkám, které však proti novému viru nechrání a pod nímž tento virus zřejmě vznikl.

BMJ 2001;332:693

Eradikace Helicobacter pylori versus léčba omeprazolem v prevenci gastrointestinálního krvácení u pacientů užívajících nesteroidní antiflogistika

Mnoho pacientů s anamnézou krvácení do horního gastrointestinálního traktu (GIT) dlouhodobě užívá aspirin v malých dávkách jako kardiovaskulární profylaxi nebo jiná nesteroidní antiflogistika k po tlačení bolestí pohybového aparátu. Velká část pacientů je po zitivní na H. pylori. F. Chan a ko lektiv z Hong Kongu provedli studii porovnávající riziko recidivy krvácení do horního GIT po eradikaci H. pylori antibiotiky (tetracyklin, bizmut subcitrát, metronidazol) s rizikem po půlročním užívání omeprazolu bez eradikace. Přišli na to, že pa cienti s anamnézou krvácení, do horní části GIT užívající aspirin v malých dávkách profitují z obou způsobů prevence krvácení stejně. Pacienti, kteří užívají jiné nesteroidní antiflogistikum (naproxen) a podstoupili terapii omeprazolem, měli o 14,4 % nižší riziko recidivy krvácení než ti, kteří prošli eradikací H. pylori.

N Engl J Med 2001;344:967

Transplantace hematopoetických kmenových buněk bez myeloablativní přípravy u pacientů s chronickou granulomatózní nemocí

Chronická granulomatózní nemoc je vzácná dědičná imunodeficience v důsledku mutace genu pro enzym oxidázu v granulocytech, které pak nejsou schopny tvořit superoxidový radikál a bojovat tak proti mikrobiálním agens. Kolektiv lékařů z National Health Institute a dalších ústavů v USA léčil 10 pacientů (5 dětí a 5 dospělých) s touto chorobou transplantací periferních kmenových buněk bez předchozí myeoloablační chemoterapie, která by pro tyto pacienty byla velmi nebezpečná. Pro přípravu na transplantaci kmenových bu něk zbavených T-lymfocytů od HLA-identických sourozenců byl použit cyklofosfamid, fludarabin a antitymocytární globulin. Průměrně za 17 měsíců mělo 8 pacientů 33–100 % dárcovských neutrofilů v periferní krvi, tedy množství postačující k obraně před infekcí. Tři pacienti nepřežili. Těžká reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) nastala u 3 dospělých, u dětí nenastala vůbec. Po úspěšně proběhlé transplantaci zmizela u pacientů preexistující granulomatózní ložiska. Důležitost této studie spočívá mimo jiné v tom, že by obdobná metoda mohla být použita i pro jiná onemocnění způsobená mutací genů pro životně důležité proteiny.

N Engl J Med 2001;344:881-8

Trendy v prevenci vzniku karcinomu mléčné žlázy

V přehledném článku C. Le wise a K. Mokbela z Londýna se dozvídáme o nejnovějších názorech na prevenci karcinomu prsu. Jako nejdůležitější způsob prevence u žen s běžným rizikem (v západní populaci žen to je asi 10 %) je prosazováno vyvarování se post menopauzální obezity a se davého způsobu života. Zatím nebyl nalezen důkaz toho, že by změna složení stravy a zvýšená konzumace vitamínů ovlivňovaly riziko vzniku karcinomu prsu. Tamoxifen signifikantně toto nebezpečí snižuje u žen se zvýšeným rizikem, ale zda snižuje i mortalitu, zůstává otevřeno. Současné klinické studie pravděpodobně prokáží, že raloxifen je v prevenci karcinomu mamy výhodnější než tamoxifen vzhledem ke svému antiestrogennímu efektu na endometrium. Bilaterální profylaktická mastektomie u vysoce rizikových žen zabraňuje vzniku karcinomu prsu v 90 %. Novou nadějí by se mohly stát inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX 2). Bylo zjištěno, že COX 2 je zvýšeně exprimována v epiteliálních karcinomech a hraje důležitou úlohu v angiogenezi. Dokonce bylo prokázáno poloviční riziko vzniku karcinomu prsu u žen, které dlouhodobě užívaly neselektivní inhibitory COX (např. ibuprofen). V bu doucnosti se v chemoprevenci pravděpodobně uplatní další slibné léky, jako jsou analoga vitamínu D, inhibitory aromatáz, inhibitory biosyntézy polyaminů, lipooxygenáz, angiogeneze, telomeráz a cyklin-dependentních kináz. Budoucnost patří i genové terapii u nositelek genu BRCA.

Current Medical Research and Opinion 2001;16:252-257

Ženy mají více komplikací po celkové anestézii než muži

P. Myles a kolektiv z Austrálie provedli prospektivní studii na 463 pacientech, ve které prokázali rozdíly mezi muži a ženami v zotavování po chirurgických zákrocích v celkové anestézii. Ženy se sice probraly z anestézie v průměru rychleji, ale jejich pooperační zotavování bylo delší a měly více komplikací, např. pooperační nauzeu a zvracení, bolesti hlavy, bolesti zad a bolení v krku. Autoři spatřují možné příčiny v rozdílné hladině pohlavních hormonů, které způsobují změny na receptorech pro gamaaminobutyrát (GABA), místo účinku většiny intra venózních anestetik. Nauzea a zvracení se vyskytovaly ve vztahu k fázi menstruačního cyklu. Ženy mají dále celkově větší incidenci migrény a tenzních bolestí hlavy, které jsou rizikovým faktorem pooperačních cefalgií.

BMJ 2001;322:710-711

Nový lék pro léčbu chronické myeloidní leukémie a blastické krize

BCR-ABL je chimérní protein s tyrozinkinázovou aktivitou. Je produktem tzv. filadelfského chromosomu (Ph). Tento enzym hraje klíčovou roli v regulaci buněčné proliferace a jeho hyperaktivita způsobuje všechny případy chronické myeloidní leukémie (CML) a nachází se také ve 20 % akutní lymfoblastické leukémie (ALL). Kolektiv lékařů z Portlandu, Los Angeles, Texasu a Basileje testoval STI571, specifický inhibitor BCR- -ABL-tyrozinkinázové aktivity, na 83 pacientech s CML v chronické fázi nereagující na léčbu interferonem alfa. Účinnou se prokázala být dávka nad 300 mg denně, kterou dostávalo 54 osob. Z nich nastala cytogenetická odpověď u 29 a 7 z nich mělo kompletní cytogenetickou remisi. Nežádoucí účinky STI571 byly minimální. K této studii byla provedena studie sesterská u 106 nemocných s CML nebo ALL v blastické krizi. U nemocných s myeloidní blastickou krizí vyvolal STI571 odpověď u 55 %, u lymfoidní blastické krize nastala odpověď u 70 % nemocných. Sedm osob s myeloidní blastickou krizí zůstalo v dlouhodobé remisi pod dlouhodobou léčbou STI571. Z nemocných s lymfoidní blastickou krizí z celkového počtu zůstal v dlouhodobé remisi jeden. Nejčastější vedlejší účinky byly nauzea, zvracení, edémy, trombocytopenie a neutropenie. Na základě těchto studií lze doufat ve zlepšení léčby a prognózy Ph-pozitivních leukémií. N Engl J Med 2001,344:1038-42

N Engl J Med 2001,344:1031-

Překlad Eliška Horáková

Očkování proti chřipce a pneumokokovým infekcím výrazně snižují mortalitu starších lidí

Vakcína proti Haemophilus influenzae a 23valentní vakcína proti Streptococcus pneumoniae stále ještě nepatří do seznamu povinných očkování. Jejich důležitost však potvrzuje rozsáhlá prospektivní studie B. Christensena z Karolinska Institut ve Stokholmu. Do studie bylo zařazeno 100 242 dobrovolníků starších 65 let, kteří byli vakcínami očkováni. Dále byli mezi prosincem 1998 a květnem 1999 sledováni všichni nemocní přijatí s diagnózou související s chřipkou nebo pneumonií do nemocnic ve stokholmském kraji. Výsledky byly zajímavé. Incidence hospitalizace pro pneumonii byla o 29 % a pro chřipku o 46 % nižší u očkované skupiny než u osob neočkovaných. Pneumokokových pneumonií bylo o 36 % méně a invazívních pneumokokových infekcí o 57 % méně v očkované skupině osob. Celková mortalita očkovaných nemocných byla o 57 % nižší než mortalita neočkovaných. Tyto nálezy dokazují významný přínos očkování proti hemofilovi a pneumokokovi pro zdraví a životní prognózu starších lidí.

LANCET 2001,357:1008-11

Ohodnoťte tento článek!