monitor

Srdeční infarkty

vrcholí ve Francii

o víkendu

Počet infarktů myokardu (IM) u francouzských mužů vr cholí o víkendu. K tomuto závěru došli vědci, kteří analyzovali statistiky IM a úmrtí na IM z let 1987–1997. Muži ve věku 25 až 44 let umírali na IM nejvíce o sobotách a nedělích, zatímco muži staří 45–54 let zemřeli nejčastěji v neděli. Odborníci se domnívají, že právě o víkendu vrcholí rekreační sportovní aktivita, která u citlivých lidí zvyšuje riziko IM.

Heart 2001;86:341–342

Železo proti kašli

vyvolanému ACE

inhibitory

Podle nové studie z univerzity v korejském Soulu zmírňuje podávání železa suchý kašel při podávání inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE). Tento suchý kašel je nejčastějším nežádoucím účinkem ACE inhibitorů. Zároveň výrazně snižuje compliance pacientů. Do studie bylo zařazeno 6 mužů a 13 žen s průměrným věkem 60 let, kteří trpěli suchým kašlem při požívání ACE inhibitorů. Účastníci si během studie vedli deník zaznamenávající intenzitu kašle na škále 0 až 4. První dva týdny pouze zaznamenávali intenzitu kašle. Další čtyři týdny brala polovina z nich ranní dávku 256 mg síranu železnatého a polovina placebo. Průměrné skóre kašle ve skupině se suplementací železa bylo 3,07 po prvních dvou observačních týdnech. Po čtyřech týdnech se suplementací kleslo skóre kašle na 1,69. Osm z deseti jedinců zaznamenalo zlepšení kašle, tři z nich přestali kašlat úplně. V placebové skupině se skóre téměř nezměnilo (2,57 vs. 2,35). Kašel se zlepšil pouze u jedné z devíti osob ve skupině s placebem.

Hypertension 2001; 38:166

Clopidogrel s aspirinem

u akutních

koronárních

syndromů

Clopidogrel je spolu s tiklopidinem derivát thienopyridinu, inhibuje agregaci trombocytů, a tím omezuje vznik is chémie. V kombinaci s aspirinem by mohl mít aditivní efekt. Jeho účinnost byla zkoumána v kanadském Hamiltonu. Zde byla provedena studie CURE (The Clopidogrel in Unstable An gina to Prevent Recurrent Events ). Bylo do ní zařazeno 12 562 nemocných akutním koronárním syndromem bez elevace ST-úseku. Během 24 hodin po nástupu obtíží dostali buď clopidogrel (300 mg okamžitě, poté 75 mg jednou denně), nebo placebo, obojí v kombinaci s aspirinem po dobu 3–12 měsíců. Ve skupině s clopidogrelem došlo u 9,3 % osob ke smrti z kardiovaskulárních příčin, k in farktu myokardu nebo k mozkové mrtvici. Ve skupině s placebem k tomu došlo u 11,4 % (relativní riziko clopidogrel vs. placebo RR=0,80). Výše zmíněné události nebo refrakter ní ischémie se objevily u 16,5 % osob v clopidogrelové skupině a u 18,5 % v placebové skupině (RR=0,86). Ve skupině nemocných s clopidogrelem nastal signifikantně vyšší počet epizod krvácení, avšak ne život ohrožujícího. N Engl J Med 2001;

345:494–502

Kondomy zpomalují

asijskou epidemii

AIDS

Thajsko a Kambodža jsou na dobré cestě v boji proti AIDS, jak referovali hanojští experti Světové zdravotnické organizace (SZO). Díky důsledné kampani „100% užívání kondomů“ poklesla v Thajsku incidence nových případů AIDS ze 143 000 v roce 1991 na 20 000 v roce 2000. V Kambodži, zemi mimo Afriku nejhůře postižené AIDS, poklesla incidence AIDS mezi sexuálními pracovníky mladšími 20 let ze 40 % v roce 1998 na 23 % v roce 2000. Současně vzrostl prodej kondomů ze 100 000 na 11,5 miliónu. V Kambodži dosahuje prevalence AIDS v populaci 15–49letých 2,8 %. Podle SZO závisí další vývoj epidemie v Asii hlavně na Indii a Číně, kde je virem HIV infikováno přes 50 % uživatelů nitrožilních drog a kde sexuální pracovníci nepoužívají kondomy. Jen Čína samotná potřebuje ročně 800 miliard kondomů, k dispozici má pouze 1,5 miliardy. Podle SZO spočívá jediná šance na zastavení epidemie AIDS v důsledném používání kondomů. BMJ 2001;323:417

Sildenafil pomáhá

také ženám

Italští vědci z Katánie provedli dvojitě slepou cross-over studii, ve které se zaměřili na to, zda sildenafil, inhibitor fosfodiesterázy typu 5, může pomoci premenopauzálním ženám s poruchami sexuální vzrušivosti. Studie se zúčastnilo 53 žen ve věku 22–28 let s poruchami vzrušivosti. Ženy prošly třemi čtyřtýdenními periodami (sildenafil, washout, placebo) v šesti možných kombinacích. Sildenafil užívaly v dávce 25 mg nebo 50 mg. Účinnost terapie byla posuzována podle osobního dotazníku založeného na pětibodové Likertově škále, který byl vyplněn na začátku studie, a dále v měsíčních intervalech. V něm byl zaznamenáván stupeň subjektivního vzrušení, orgasmus, prožívání sexu, frekvence pohlavního styku a počet sexuálních fantazií. Ženy užívaly terapii průměrně 2,8krát týdně. Během užívání sildenafilu se u nich signifikantně zlepšilo sexuální vzrušení i prožívání orgasmu v porovnání s placebem (p < 0,001). Nebyl pozorován rozdíl v účinnosti dávky 25 mg a 50 mg. Během užívání sildenafilu se také zlepšilo prožívání sexu, četnost pohlavních styků a sexuálních fantazií (p < 0,05). Z uvedených výsledků vyplývá, že sildenafil je nadějí pro ženy s poruchami sexuální vzrušivosti. Další studie však musí přesněji definovat použití inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 u žen.

British Journal of Obstetrics and Gynaecology 2001;108:623–628

Cesta

k dlouhověkosti?

Již od 30. let je známo, že snížený kalorický příjem prodlužuje život. Vědcům z University of California se nyní podařilo prokázat změny, které hladovění vyvolává v myším genomu. Tým vědců sledoval aktivitu 11 000 myších genů ze vzorků jater na genovém čipu. V předchozích pracích byly sledovány i geny stárnoucího mozku a svalu. Vědci prokázali, že geny pro stres a zánět se s přibývajícím věkem stávají aktivnějšími, zatímco genům pro zánik potenciálně maligních buněk aktivita ubývá. Hladovějící zvířata přesměrují energii z reprodukčních procesů do procesů buněčných oprav a udržování. Více než polovina procesů typických pro stárnutí se u hladovějících myší vůbec neobjevila. K překvapení vedlo zjištění, že hladovění v posledních týdnech života docílilo u myší stejného efektu jako celoživotní odříkání. Ve studii dostávaly pokusné myši o 44 % kalorií méně než krysy kontrolní (u lidí to odpovídá restrikci denního příjmu z 2500 kcal na 1115 kcal). Vědci však zdůraznili, že je ještě daleko k aplikaci těchto výsledků na lidi. Důležitější než dosažení dlouhověkosti by bylo oddálení nástupu nemocí typických pro vyšší věk, jako jsou rakovina a kardiovaskulární onemocnění. Ideální by bylo vyvinutí léčiva, které by imitovalo účinky hladovění na profil genové exprese.

Proc Nat Acad Sci 2001;98:10630–10635

Naděje pro nemocné Creutzfeldtovou-

-Jakobovou nemocí:

chlorpromazin

a quinacrin

Creutzfeldtova-Jakobova ne moc (CJD) a variantní CJD (vCJD) jsou obdobou bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) u lidí. Jedná se o velmi vzácné neurologické onemocnění způsobené nadměrnou akumulací prionových proteinů v mozku, která vede k destrukci mozkových funkcí. Doposud nebyla známa žádná léčba. Vědci z University of California v San Francisku vedli screening léčiv na schopnost inhibovat propagaci prionů. Použili kulturu myších neuroblastomových buněk infikovaných priony. Ke screeningu vybrali pouze léky procházející hematoencefalickou bariérou. Podařilo se jim objevit, že antipsychotikum chlorpromazin způsobilo vymizení abnormálních prionů po šestidenní aplikaci v koncentraci 2–10 mmol/l. Antimalarikum quinacrin bylo dokonce 10x účinnější, ale hůře prochází hematoencefalickou bariérou. V médiích byla publikována zpráva, že na základě tohoto výzkumu začali být léčeni v Británii dva pacienti s vCJD. Stav jednoho z nich se zatím nezlepšil, ale u dvacetileté R. Forbe rové nastal významný obrat k lepšímu – nabyla zpět možnosti mluvit a schopnosti sama se nakrmit. Zástupci University of California odmítli tyto zprávy komentovat. Místo toho se chystají klinické studie v USA i v Evropě, ze kterých však budou vyloučeni pacienti s po kročilou chorobou.

Proc Nat Acad Sci 2001;98:9836–9841

Úspěch CT

kolonografie

Radiologové ze San Francisca přicházejí se studií, která prokazuje, že CT kolonografie má výbornou senzitivitu v detekci kolorektálních polypů a nádorů. Tři sta dobrovolníků podstoupilo nejdříve CT kolonografii, po které následovala standardní kolonoskopie. Střevní příprava sestávala z magnéziumcitrátu a polyetylénglykolu. Po insuflaci vzduchu do tlustého střeva bylo provedeno snímkování s 3mm kolimací během jediného zadržení dechu. Příčné CT snímky, vykonstruované sagitální a ko ronární obrazy a trojdimenzionální endoluminální obrazy byly zhodnoceny dvěma nezávislými radiology. CT kolonografické nálezy byly potom porovnány s klasickou kolonoskopií. Celková senzitivita a spe cificita CT kolonografie pro detekci polypů byla 90,1 %, resp. 72,0 %. Senzitivita pro detekci polypů ł 10 mm byla 90 %, pro 5,0–9,9 mm byla 80,1 % a pro velikost ˛ 5 mm byla 59,1 %. Pro detekci adenomů větších než 10 mm byla senzitivita 94 %, pro adenomy 5,0–9,9 mm 82 % a pro adenomy ˛ 5 mm 66,9 %. CT kolonografie identifikovala všechny nalezené karcinomy (celkem 8). Dočkáme se tedy zániku klasické kolonoskopie?

Radiology 2001;219:685–692

Estradiol léčí

poporodní deprese

V období po porodu jsou ženy náchylné k depresívním poruchám, které mohou být těžké a vést k závažným důsledkům. A. Ahokas z Helsinek zkoumal vztah hladiny estradiolu v plazmě a postpartální deprese. Do studie bylo zařazeno 23 žen přijatých pro velkou postpartální depresi. Hladina 17ß-estradiolu u nich byla měřena při přijetí a dále týdně během terapie 17ß-estradiolem aplikovaným sublingválně po dobu 8 týdnů. Léčebný účinek byl posouzen podle klinické škály depresívních symptomů (MADRS). Při přijetí byly všechny pacientky v těžké depresi (MADRS skóre = 40,7) a měly nízkou hladinu sérového estradiolu (průměr =79,8 pmol/l). Šestnáct z 23 žen mělo hladinu estradiolu do konce nižší, než je prahová hranice pro gonadální selhání. Během prvního týdne terapie se depresívní příznaky výrazně zmírnily (průměrné MADRS skóre = 11,0; p < 0,001), sérová hladina estradiolu vzrostla na úroveň folikulární fáze (průměr = 342 pmol/l). Na konci druhého týdne léčby odpovídalo MADRS skóre klinické úzdravě u 19 z 23 pacientek. Z této předběžné studie vyplývá, že aplikace estradiolu rychle zmírňuje příznaky po porodní deprese a mohla by být u těchto pacientek léčbou volby.

The Journal of Clinical Psychiatry 2001;200:62:332–336

Otevřená versus

laparoskopická

kolektomie a vliv

na imunitu

Předpokládá se, že laparoskopická chirurgie vyvolává menší metabolický stres a méně oslabuje imunitu než chirurgie klasická. V rámci dvouramenné prospektivní randomizované studie Conventional versus Laparoscopic-Assisted Surgery in Colorectal Cancer (CLASICC) bylo provedeno porovnání obou typů operací. Do studie bylo zařazeno 236 osob s kolorektálním karcinomem levého tračníku. Úroveň systémové imunity byla stanovena měřením počtu T- a B-lymfocytů, poměrem CD4:CD8 buněk, počtem natural killer cells, hladinou imunoglobulinů a složek komplementu C3 a C4. Fagocytární aktivita bílých krvinek byla stanovena před operací a třetí pooperační den. Po vyhodnocení výsledků vyšlo najevo, že se obě skupiny operovaných nelišily v žádném ze sledovaných imunologických parametrů. Laparoskopická kolektomie neposkytuje žádnou výhodu ve vlivu na imunitní stav organismu oproti kolektomii klasické.

British Journal of Surgery 2001;88:801–807

Británie plánuje kampaň na nábor zahraničních lékařů

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Velké Británie potvrdil, že se britská vláda chystá nabízet volná pracovní místa v NHS (National Health System) v zahraničních lékařských časopisech. Lékařský poradce pro tuto kampaň, dr. Steve Atherton, řekl: „Myslíme si, že to je vhodný, pragmatický a cenově efektivní tah. Zaučit lékaře trvá alespoň šest let. Je vskutku rozumné snažit se zaujmout starší lékaře ze zahraničí.“ Vy užijí čeští lékaři této nabídky?

BMJ 2001;323:416

Překlad Eliška Horáková

Deficit lektinu zhoršuje infekce

u dětských

onkologických

pacientů

Infekce jsou významnou příčinou morbidity a mortality dětí s maligním procesem. Skupina imunobiologů a hematologů z Institute of Child Health v Londýně zkoumala průběh febrilních neutropenií v závislosti na hladině lektinu vážícího manózu (MBL) v séru. MBL je plasmatický protein, opsonin a dů ležitý článek nespecifické imunity. U 100 dětí s chemoterapií byly zaznamenávány epizody febrilních neutropenií. Také byly stanoveny genotypy MBL: divoký typ (nezmutovaný), heterozygot a homozygot pro strukturální mutaci genu pro MBL. Během půl roku prodělala většina dětí alespoň jednu epizodu febrilní neutropenie, která trvala u dětí s mutací MBL průměrně dvakrát déle než u dětí s divokým typem (20,5 vs 10,0 dne). Děti s divokým typem zdvojnásobily během epizody hladinu MBL v séru, zatímco u dětí s mutací se hladina MBL nezměnila. Uvedené závěry naznačují, že infúze MBL by se mohly stát novým terapeutickým přístupem k léčbě infekcí u onkologických pacientů.

The Lancet 2001;358:614–618

Stárnoucí mozek

využívá obě

hemisféry ke

komplexním úkolům

Na srpnové výroční konferenci Americké psychologické asociace prezentovala neurovědkyně Reuter-Lorenzová z michiganské univerzity výsledky svých studií. Podle ní využívají starší lidé k řešení paměťových úkolů a procesů zpracovávajících informace obě hemisféry. Lidé mladší řeší stejné úkoly pouze hemisférou jednou. Zdá se, že jde o formu kompenzace snížené neuronální a metabolické efektivity stárnoucího mozku. Reuter-Lorenzová sledovala mozkovou aktivitu pozitronovou emisní tomografiií (PET) a srovnávala skupiny lidí ve věku 18–30 let a 62–75 let. Dobrovolníkům byla například rychle ukázána čtyři písmena a za několik sekund měli odpovědět, zda určité písmeno mezi nimi bylo. Starší lidé odpovídali pomaleji a aktivovali přitom obě hemisféry, na rozdíl od osob mladších. Tým Reuter-Lorenzové pokračuje ve výzkumu porovnáváním mladých se staršími osobami, které dobře zvládají specifické úkoly, a s těmi, které je nezvládají. Vědci doufají, že přispějí k poznání nejen procesu stárnutí mozku, ale i mozkových funkcí během celého života.

The Lancet 2001;358:644

Ohodnoťte tento článek!