monitor

AIDS ve východní Evropě na postupu

Francouzská studie se zabývá sledováním vývoje infekce HIV/AIDS v zemích střední a východní Evropy během posledních pěti let. Zatímco země střední Evropy, jako je Česká republika, Slovensko, Maďarsko, a státy bývalé Jugoslávie s Bulharskem si v roce 2001 stále držely nízkou incidenci infekce HIV/AIDS (méně než 10 nově diagnostikovaných případů na milión obyvatel), země na východ a sever od nás doslova explodují. Nejhůře je na tom Ruská federace, Estonsko a Lotyšsko, kde bylo v roce 2001 nově registrovaných případů HIV infekce více než 250 na milión obyvatel. Ukrajina, Bělorusko a Moldávie měly nových případů 50–249/milión obyvatel; Polsko, Rumunsko a Litva 10–49/milión obyvatel. Virus lidské imunodeficience se dále šíří hlavně mezi lidmi závislými na intravenózních drogách, kterých zvláště v Rusku rychle přibývá, a mezi homosexuálními muži. Zároveň také přibývá případů přenosu heterosexuálním pohlavním stykem. Současně s nárůstem infekce HIV také stále narůstá incidence onemocnění syfilis. Uveřejněná data však mohou být pouze špičkou ledovce.

Lancet, 2003,361, p.1035–1044

Nadváha a úmrtnost

na rakovinu

To, že bohatá část lidstva trpí pandémií obezity, není novinka. Ale nová jsou zjištění týmu amerických epidemiologů, která jasně ukazují vztah obezity a mnoha různých druhů maligního bujení. Studie se zúčastnilo 900 000 mužů a žen, kteří na začátku studie v roce 1982 rakovinu neměli. Během 16 let sledování z nich však na rakovinu zemřelo 57 000. Nejtěžší účastníci studie s body mass indexem (BMI) přes 40 kg/m2 měli celkovou mortalitu na rakovinu o 52 % (muži) a o 62 % (ženy) vyšší než osoby s normální hmotností. U obou pohlaví byl nárůst BMI spojený s vyšší úmrtností na rakovinu jícnu, tlustého střeva a rekta, žlučníku, pankreatu, hepatocelulárního karcinomu, karcinomu ledvin, nehodgkinského lymfomu a mnohočetného myelomu. U mužů byl vyšší BMI spojený s rakovinou žaludku a prostaty a u žen s rakovinou prsu, uteru, cervixu a ovarií. Autoři studie se domnívají, že nadváha a obezita způsobují 14 % úmrtí na rakovinu u mužů a 20 % u žen.

New Engl J Med, 2003, 348, p.1625–1638

Sledování televize

podporuje obezitu

Další výsledky americké studie Nurses´ Health Study dokazují, že sedavé životní návyky a zvláště sledování televize jsou nezávislými rizikovými faktory pro vznik obezity a pro diabetes mellitus 2. typu, zatímco i malá tělesná aktivita působí opačným vlivem. Studie, která proběhla v letech 1992–1998, se zúčastnilo přes 50 000 žen s body mass indexem (BMI) menším než 30 kg/m2 na začátku studie a bez diabetu či jiného závažného onemocnění. Ženy vyplnily podrobné dotazníky týkající se jejich životního stylu. Po šesti letech přesáhlo hranici obezity (BMI >– 30 kg/m2) 3757 žen a diabetes mellitus 2. typu byl nově diagnostikován u 1515 žen. Statistická analýza se zohledněním rizikových faktorů ukázala, že každé dvě hodiny denně sledování televize navíc byly spojeny s 23% nárůstem obezity a 14% nárůstem rizika diabetu. Každé dvě hodiny sedavé práce denně navíc byly spojeny s 5% nárůstem obezity a 7% nárůstem diabetu. Naproti tomu postávání a chození doma po dobu dvou hodin tato rizika snížilo o 9 %; resp. 12 %. Každých třicet minut rychlé chůze denně snížila tato rizika o 24 %; resp. o 34 %. Aktivním životním stylem, tedy méně než 10 hodin sledování televize týdně a více než třicet minut chůze denně, by se bývalo dalo předejít jedné třetině obézních a 43 % diabetiků.

JAMA, 2003, 289, p.1785–1791

Čaj a imunita

Pití čaje možná účinně stimuluje imunitní mechanismy lidského organismu. Podle nově publikované studie obsahuje čaj alkylaminové antigeny, skupinu látek, která je současně nalézána v některých baktériích, nádorových buňkách, parazitech a houbách. Odborníci zjistili, že imunitní buňky, které už jednou těmto antigenům byly vystaveny, se při druhém setkání začnou množit až desetinásobně a produkovat obranné látky. Naproti tomu imunitní buňky, které se s alkylaminy setkaly poprvé, na tuto simulovanou infekci vůbec nereagovaly. Do jaké míry tento mechanismus skutečně účinkuje při pití čaje není známo, ale jisté je, že čaj nás stále může něčím překvapit.

Proc Natl Acad Sci USA, 2003, published online April 21

Změnou životního

stylu k nižšímu

krevnímu tlaku

Výsledky americké studie PREMIER vypovídají jasně o tom, že změnou životního stylu v důsledku behaviorální intervence ze stran lékařů je možné docílit ideálního krevního tlaku (TK) až u 35 % osob s esenciální hypertenzí. Studie, která proběhla v letech 2000 až 2001, se zúčastnilo 810 dospělých se středním věkem 50 let a se zvýšeným TK (max. 159/95 mmHg), kteří nebrali žádné antihypertenzívní léky. Osobám byla doporučena změna jídelníčku a životního stylu podle tří různě intenzívních protokolů. Jednalo se hlavně o doporučení snížit nadváhu, více se pohybovat, snížit příjem soli a zvýšit podíl ovoce, zeleniny a mléčných produktů ve stravě. Po skončení studie dosáhlo optimálního TK (< 120/80 mmHg) 19 % osob s nejméně intenzívním programem změny životního stylu, 30 % osob s prostředně intenzívním a 35 % osob s nejvíce intenzívním programem. I zde tedy platí, že zdravý životní styl je nejlepším lékem.

JAMA, 2003, 289, p. 2083–2093

Světlo světlušek

proti rakovině

To není vtip. Ačkoli to zní velmi odvážně, světlušky by nám mohly pomoci v boji proti nádorovému bujení. Autoři této průkopnické studie pomocí metod genového inženýrství dopravili gen pro bioluminiscenční molekuly, jaké se nalézají v těle světlušek, do nádorové fibroblastoidní buněčné linie. Když poté k buněčné kultuře přidali fotosenzitivátor, čili látku, která zvýšila citlivost buněk na světlo, došlo k poškození a úmrtí nádorových buněk. Výhoda podobného postupu spočívá v tom, že by se chemicky produkovaným světlem podařilo specificky zničit buňky nádorů ukrytých v těle, kam se vnější světlo nemůže dostat. Podaří se postavit na tomto principu účinnou protinádorovou terapii?

Cancer Research, 2003,63, p.1818–1821

Genová terapie

hepatitidy C?

Zdá se, že by se genová terapie dala využít v terapii hepatitidy C. V nové experimentální studii vytvořili vědci model myší s implantovanými lidskými jaterními buňkami a infikovanými virem hepatitidy C (HCV). Myším byl injikován protein zvaný BID-prekurzor, sestávající z buněčného proteinu s vloženou sekvencí rozpoznávanou proteázou viru hepatitidy C. BID byl štěpen pouze v jaterních buňkách infikovaných HCV a tudíž exprimujících virovou proteázu. Infikované jaterní buňky byly produkty proteinu BID usmrceny a tak došlo k zastavení progrese hepatitidy C. Nyní nezbývá než čekat na výsledky klinických studií, zda bude možné použít tuto terapii u lidí.

Nature Biotechnology, 2003, published online April 21

Účinnost

preventivní

mamografie

V dubnovém čísle Lancetu vycházejí hned dvě studie, které dokazují účinnost mamografie v screeningu a následné snížení mortality na karcinom prsu. Švédští autoři zkoumali údaje 210 000 žen ve věku 20–69 let z dvaceti let před zavedením mamografie do klinické praxe (r. 1977) a z dvaceti let po jeho zavedení. Vyšlo najevo, že riziko úmrtí na karcinom prsu bylo o 23 % nižší u žen 40–69letých kontrolovaných mamografií. U žen 40–49letých snížila mamografie riziko úmrtí na karcinom prsu dokonce o 48 %.

Holandská studie se zabývá analýzou dat o 28 000 ženách, které zemřely ve věku 55–74 let na karcinom prsu v letech 1980–1999. Ukázalo se, že úmrtnost na karcinom prsu v roce 2001 byla o 20 % nižší než v letech 1986–1988. V jednotlivých holandských krajích stoupala mortalita na karcinom prsu o 0,3 % ročně až do doby zavedení mamografického screeningu, poté začala klesat o 1,7 % ročně. Z obou studií tedy jasně plyne vhodnost preventivní mamografie u žen středního věku.

Lancet, 2003, 361, p.1405–1410

Snadná diagnostika

Pneumocystis

carinii

Pneumonie způsobená Pneumocystis carinii (PCP) je obávanou smrtící komplikací u imunosuprimovaných jedinců. Dosud byla její diagnostika založená na cytologickém vyšetření materiálu získaného bronchoalveolární laváží. Skupina amerických odborníků nyní přichází s novou, výrazně snazší metodou diagnostiky PCP. P. carinii totiž nedokáže syntetizovat S-adenozinmethionin, který potřebuje pro svou existenci, a tak ho spotřebovává z plazmy nemocných. Autoři tedy jednoduše změřili koncentraci S-adenozinmethioninu v plazmě 12 zdravých osob, 16 nemocných s PCP a 36 nemocných s jinou infekcí (bakteriální pneumonie, tuberkulóza, kryptokoková meningitida). Podle předpokladu byla hladina S-adenozinmethioninu nulová či téměř nulová pouze u nemocných s PCP. Po vyléčení PCP se jeho hladina vrátila do normálu u všech až na jednoho nemocného, který na PCP zemřel.

Lancet, 2003,

published online April 12

Likvor v diagnóze

Alzheimerovy

choroby

Dosud byla Alzheimerova choroba (AD) stanovována na základě klinických údajů a analýzou post mortem. Američtí vědci přicházejí s novým diagnostickým postupem. Pomocí stanovení koncentrace proteinů ß-amyloidu a proteinu tau v mozkomíšním moku je možné spolehlivě stanovit diagnózu AD se senzitivitou 92 % a specificitou 89 %. Studie se zúčastnila 131 osoba s klinicky diagnostikovanou AD (31 z nich byla potvrzena pitvou) a 72 kontrolních osob. Žádný z účastníků netrpěl jinou závažnou chorobou. Hladina proteinů v likvoru získaném lumbální punkcí byla stanovena metodou ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Hladina ß-amyloidu v likvoru nemocných AD byla signifikantně nižší než u osob kontrolních (183 pg/ml vs. 491 pg/l), zatímco hladina proteinu tau byla signifikantně vyšší u osob s AD (587 pg/l vs. 244 pg/l). Stane se tato metoda standardem pro diagnózu Alzheimerovy choroby?

JAMA, 2003, 289, p. 2094–2103

Ztráta váhy

při chronickém

srdečním selhání

Mezinárodní kolektiv kardiologů přichází se studií, která se zabývá vztahem úbytku váhy a mortality při chronickém srdečním selhání. Studie se zúčastnilo 1929 nemocných s chronickým srdečním selháním, kteří na začátku studie netrpěli otoky končetin a přežili alespoň čtyři měsíce po zařazení do studie. Nemocní byli sledováni po střední dobu 35 měsíců. Již po osmi měsících se ukázalo, že úbytek váhy výrazně souvisel se zvýšenou mortalitou. Ztráta více než 6 % tělesné váhy byla nejvýraznějším prediktorem úmrtí. Nemocní, kteří byli léčeni enalaprilem (ACEI, inhibitor angiotenzin-konvertujícího enzymu), měli riziko takového zhubnutí téměř o 20 % nižší než osoby, které ACEI léčeny nebyly. Z výsledků studie je zřejmé, že ztráta 6 % tělesné hmotnosti je výrazným prediktorem úmrtí při chronickém srdečním selhání a že terapie enalaprilem může takovému nebezpečnému zhubnutí zabránit.

Lancet, 2003, 361, p.1077–1783

Výživa matky

a předčasný porod

Studie provedená na ovcích ukazuje, že i mírná restrikce potravy matky v období početí zvyšuje pravděpodobnost předčasného porodu a zhoršuje zdravotní stav potomka. Autoři studie snížili množství krmiva skupině ovcí 60 dní před početím a nechali březí ovce ještě 30 dní na této dietě. Jehňata narozená ovcím, které držely nedobrovolnou dietu, se narodila signifikantně dříve než jehňata ovcí dobře živených. Pokud se tato zjištění dají přenést i na lidský rod, pak podtrhují význam dobré výživy pro mladé ženy, které chtějí mít zdravé dítě.

Science, 2003, 300, 606Proc Natl Acad Sci USA 2003, published online April 21

Výběr a překlad MUDr. Eliška Horáková

Ohodnoťte tento článek!