N-terminální pro-B typ natriuretického faktoru jako prediktor mortality

Dánští kardiologové prokázali, že N-terminální pro-B typ natriuretického faktoru (NT-pro-BNP) je vhodným prognostickým markerem ke sledování nemocných se stabilní chronickou ischemickou chorobou srdeční…

Autoři stanovili hladinu NT-pro-BNP u více než tisíce nemocných odeslaných ke koronarografii a poté je sledovali po dobu 9 let. Za dobu sledování zemřelo 288 nemocných. Střední hladina NT-pro-BNP byla signifikantně nižší u osob, které přežily (120 pg / ml) než u osob, které zemřely (386 pg / ml). Nemocní s vyššími hladinami NT-pro-BNP byli starší, měli nižší ejekční frakci levé komory a nižší clearance krea tininu, častěji měli v anamnéze infarkt myokardu a diabetes. Hladina NT-pro-BNP měla přídatnou prognostickou hodnotu i po zohlednění klasických klinických prognostických faktorů.

New Engl J Med, 2005, 352, p. 666-675

MUDr. Eliška Potluková

Výběr a překlad

Ohodnoťte tento článek!