Novinky v revmatologii

Sympozium Postgraduální akademie

Postgraduální akademie, společný projekt ČLK a časopisu Postgraduální medicína z vydavatelství Mladá fronta a. s., divize Medical Services, v oblasti celoživotního vzdělávání, pokračovala v pořadí třetím odborným sympoziem s názvem Novinky v revmatologii, které se konalo 19. 6. 2015 již tradičně v Žižkovské věži v Praze. Akce je evidována v centrálním registru ČLK a hodnocena pěti kredity.
Revmatologie je v současnosti díky novým diagnostickým i léčebným možnostem posledních let „oborem na vzestupu“. Tento vzestup je dán i rozvojem souvisejících oborů – biochemie a imunologie. Zavedení rutinního vyšetření řady nových imunologických parametrů posunulo významným způsobem diagnostiku zánětlivých revmatických chorob do jejich časnějších stadií. Současně se významně rozšířily zobrazovací možnosti – standardní radiogram je doplňován ultrazvukem, a to přímo v ordinaci revmatologa či u lůžka pacienta.

Častěji je v posledních letech používána i magnetická rezonance, která má význam zejména u včasné diagnostiky sakroiliitidy

nebo postižení páteře u séronegativních spondyloartritid. Pro jednotlivé revmatické choroby byla v posledních letech publikována nová klasifikační kritéria a doporučené postupy. Ke stanovení aktivity onemocnění se využívají metody hodnocení, které umožňují identifikovat pacienty vhodné pro intenzívnější léčebnou intervenci, ať už se jedná o nasazení syntetických či biologických chorobu modifikujících léčiv, jejich kombinací či glukokortikoidů. V praxi se u mnoha revmatických onemocnění stále častěji uplatňuje princip „treat to target“, léčba k cíli, jejímž smyslem je dosažení remise nebo nízké aktivity nemoci. Z těchto principů vycházejí i doporučení EULAR, publikovaná v roce 2010 a aktualizovaná v roce 2013, pro léčbu revmatoidní artritidy; publikovat a aktualizovat guidelines pro léčbu revmatických chorob se snaží i Česká revmatologická společnost ČLS JEP. Využití biologické léčby v posledním desetiletí znamenalo zásadní předěl nejen v léčbě závažných forem revmatoidní artritidy, juvenilní idiopatické artritidy, ankylozující spondylitidy či psoriatické artritidy, ale také v terapii systémového lupus erythematodes a osteoporózy. V současnosti do terapie vstupují i první biosimilars, která mohou pozitivně ovlivnit vysokou cenu biologické léčby.
Těmto tématům byly věnovány i příspěvky přednášejících, jimiž byli doc. MUDr. Petr Němec., Ph. D. (Biologická léčba revmatoidní artritidy), MUDr. Andrea Smržová, Ph. D. (Digitální ulcerace u systémové sklerodermie), prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (Doporučení ČRS pro diagnostiku a léčbu systémového lupus erythematodes), MUDr. Martina Skácelová (Ultrazvuk v diagnostice a sledování nemocných se zánětlivými revmatickými chorobami), MUDr. Jiří Štolfa (Biologická léčba pokročilé formy psoriatické artritidy), prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. (Současný koncept diagnostiky a léčby spondyloartritid)), prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. (Význam stanovení autoprotilátek u autoimunitních revmatických chorob), MUDr. Martin Žurek, Ph. D. (Boreliová artritida) a MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph. D. (Revmatická polymyalgie a obrovskobuněčná arteriitida). Postgraduální akademie pokračuje sympozii věnovanými v září nefrologii, v listopadu hematologii a v prosinci gastroenterologii a hepatologii.

Více informací a přihlášky na uvedené akce naleznete na stránkách ČLK: www.clkcr.cz.

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Ohodnoťte tento článek!