Nový lék na rakovinu prostaty

Velmi nadějně se pro nemocné s karcinomem prostaty rezistentním na androgen-deprivační léčbu jeví nová látka MDV3100. Jde o antagonistu androgenových receptorů, který nejen zabraňuje vazbě androgenu na receptor a následným nitrobuněčným pochodům, ale také indukuje apoptózu tumorových buněk.

Americká studie fáze 1-2 nyní prokázala účinnost a bezpečnost této látky. Studie se zúčastnilo 140 nemocných s progresivním metastatickým karcinomem prostaty rezistentním na kastraci, kteří MDV3100 perorálně užívali ve stoupajících dávkách od 20 do 600 mg denně. Ukázalo se, že tato léčba měla protinádorový efekt ve všech dávkách: pokles prostata-specifického antigenu o více než polovinu u 56 % nemocných, zmenšení ložisek v měkkých tkáních u 22 %, stabilizaci kostních metastáz u 56 % a významný pokles cirkulujících nádorových buněk u 49 % nemocných. U dávek nad 60 mg denně došlo i k poklesu vazby 18F-fluoro-5 alfa-dihydrotestosteronu na zobrazení pozitronovou emisní tomografií. Medián doby k radiologické progresi byl 47 týdnů. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla únava. Doufejme tedy, že tato látka bude co nejdříve k dispozici.

The Lancet, 2010, 375, p. 1437-1446

Ohodnoťte tento článek!