Ocenění kvality Postgraduální medicíny

Časopis pro další vzdělávání lékařů Postgraduální medicína byl zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice,který byl 20.června 2008 schválen Radou pro vývoj a výzkum České republiky.

K jeho vytvoření vedla tento odborný a poradní orgán vlády snaha o zavedení objektivního a kvalifikovaného hodnocení výsledků vývoje a výzkumu a reakce na inflaci publikačních výstupů. V minulosti bylo totiž zjištěno,že jako články v odborných periodikách jsou vykazovány i takové publikace,kdy se jedná o uveřejnění příspěvku např.v denním tisku či v podobě např.„zprávy o účasti na konferencích“. Počet takovýchto výsledků neustále vzrůstal,přičemž v posledních dvou letech se jednalo o nárůst enormní.

Hodnocení takto problematických publikací by vedlo ke snížení váhy kvalitních výsledků,a tím ke znevýhodnění výzkumných organizací,které jich dosahují. Seznam bude Radou pro vývoj a výzkum využíván pro potřeby bodového hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaných z veřejných prostředků,které jsou vykazovány jako články v odborném periodiku. Zařazení jednotlivých periodik na seznam bylo podmíněno splněním kritérií zahrnujících požadavky na vydávání původních vědeckých a odborných prací a recenzováním jednotlivých příspěvků nezávislými oponenty. Zohledněna byla dále forma vydávání periodika,jeho historie,složení a práce redakční rady, průběh a parametry recenzního řízení nebo publikace cizojazyčných souhrnů.

me

Ohodnoťte tento článek!