Omráčený myokard po emočním stresu

Harvardští autoři se zabývali otázkou, na jakém principu dochází pod vlivem emoční zátěže k reverzibilní dysfunkci levé komory. Dospěli k názoru, že základním jevem je přehnaná sympatomimetická stimulace…

Studie se zúčastnilo 19 nemocných s dysfunkcí levé komory po emočním stresu; střední věk byl 63 let a většinu tvořily ženy. Klinicky se prezentovali bolestí na hrudi, plicním edémem a kardiogenním šokem. Dále měli difúzně negativní vlny T a prodloužené QT intervaly. 17 z nich mělo zvýšený troponin I. Nemocní podstoupili koronarografii a sériovou echokardiografii, pět z nich také endomyokardiální biopsii. Pouze jeden nemocný měl koronarograficky prokázanou ischemickou chorobu srdeční. Při přijetí měli nemocní výrazně sníženou ejekční frakci levé komory (střední hodnota 20 %), která se však rychle vrátila do normálních mezí – za dva týdny kolem 60 %, p

Ohodnoťte tento článek!