Onkologická klinika 1. LF UK v Thomayerově nemocnici

Thomayerova nemocnice patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice, které poskytuje specializovanou zdravotní péči na velmi vysoké úrovni a současně poskytuje zázemí odborníkům z mnoha lékařských oborů.
Onkologické oddělení nemocnice vzniklo 1. 1. 1992 díky úsilí prof. Abrahámové a pochopení tehdejšího ředitele dr. Zelníčka. V dubnu toho roku byla otevřena lůžková část, ambulance existovaly jen dvě. V prosinci 1993 byla otevřena Jednotka včasného záchytu karcinomu prsu vybavená tehdy moderním mamografem a sonografem. Pracoviště jako první v České republice provedlo v rámci grantu MZ ČR pilotní projekt pro screening karcinomu prsu.
V roce 1994 byl uveden do provozu nový ambulantní trakt se stacionářem a čtyřmi ambulancemi, v roce 1996 přestavbou části protiatomového krytu vznikla radioterapie, týž rok byla otevřena i čtyřlůžková jednotka intenzívní onkologické péče (JIOP). Ozařovací trakt byl v roce 2006 vybaven CT simulátorem, plánovací jednotkou a lineárním urychlovačem s výkonem 6 MeV, který nahradil již dlouhou dobu přesluhující ozařovač kobaltový a cesiový. Od února 2006 jsou veškerá cytostatika připravována centrálně, v ústavní lékárně.
V květnu 2010 byl otevřen nový stacionář pro ambulantní onkologickou terapii. Součástí projektu bylo i rozšíření a rekonstrukce lůžkového oddělení a onkologických ambulancí a vybudování nové místnosti pro pořádání seminářů a výuku mediků. Nové prostory umožňují oddělit pacienty přicházející na kontrolu od pacientů léčených chemicky nebo biologicky, což zkracuje čekací doby a zvyšuje celkovou kapacitu pro poskytování komplexní onkologické péče. Výsledkem přestavby jsou větší komfort a bezpečnost pro pacienty, lékaře a další zdravotnický personál. Ke komfortu nemocných přispělo i otevření centrální náběrové laboratoře.
Významným krokem k rozšíření služeb v oboru radiační onkologie byla výstavba nového radioterapeutického pavilonu a instalace druhého lineárního urychlovače a terapeutického rtg přístroje v roce 2011. Finance byly získány z Integrovaného operačního projektu fondů EU. V roce 2016 byl instalován nový CT simulátor a zakoupen brachyterapeutický přístroj.
Součástí je dobře vybavená rehabilitace, která slouží zejména pacientkám po operaci prsu.
Onkologická klinika je nedílnou součástí sítě Komplexních onkologických center, oprávněných k podávání nejnáročnější léčby. Zcela vyhovuje příslušné vyhlášce MZ a úspěšně prošla reakreditací, je i Centrem pro komplexní léčbu testikulárních nádorů s celorepublikovou působností.
Rozvoj onkologie v podmínkách Fakultní Thomayerovy nemocnice podporuje již bezmála 25 let Nadační fond onkologie pro 21. století.

Ohodnoťte tento článek!