Otázky k tématu

Integrační funkce urgentní medicíny

Čtenář na odpovědním lístku musí dle formulace otázky, pokud odpověď považuje za správnou, zaškrtnout kladnou odpověď. Pokud otázka nabízí k vybrání jen jednu, nejvhodnější odpověď, musí označit kladně pouze jednu, mohou však být otázky s více možnostmi kladné odpovědi. Hodně štěstí!

1. Povinnost poskytnutí PNP je v ČR dána legislativně zakotveným limitem od přijetí tísňové výzvy, který je:

a) 10 minut,

b) 15 minut,

c) 7 minut,

d) 20 minut.

2. Pro léčbu urgentních stavů v PNP i NNP jsou nutné následující předpoklady:

a) rozhodnost, rychlost, agresivita,

b) zkušenost, rychlost, dynamičnost,

c) agresivita, rozhodnost, zkušenost,

d) dynamičnost, zkušenost, rozhodnost.

3. Provoz a vybavení vozidel a leteckých dopravních prostředků ZZS je zajištěn legislativně:

a) Vyhláškou MV ČR č.51/1995 Sb.,

b) Ústavním zákonem ČR č.51/1995 Sb.,

c) Vyhláškou MZ ČR č.51/1995 Sb.,

d) Vyhláškou MP ČR č.51/1995 Sb.

4. Mobilní prostředky ZZS jsou:

a) pojízdné ambulance,

b) sanitní vozidla,

c) vrtulníky a letadla,

d) vše je správně.

5. MP – jako akutní stavy s ložiskovým nebo povšechným poškozením funkcí mozku – se dělí na:

a) ischemické (18 %), hemoragické (51 %), subarachnoideální krvácení (31 %),

b) ischemické (48 %), hemoragické (15 %), subarachnoideální krvácení (37 %),

c) ischemické (89 %), hemoragické (6 %), subarachnoideální krvácení (5 %),

d) ischemické (80 %), hemoragické (15 %), subarachnoideální krvácení (5 %).

6. Arytmogenní synkopa má klinickou podobu:

a) obstrukční formy,

b) Morgagni-Adams-Stokesova záchvatu,

c) supraventrikulární tachyarytmie,

d) sick-sinus-syndromu.

7. Arytmie lze obecně definovat jako:

a) nefyziologické frekvence,

b) rytmy s atypickým místem vzniku,

c) excitace šířící se abnormálními směry,

d) vše je správně.

8. Akutní dechovou nedostatečnost nezpůsobují:

a) obstrukce dýchacích cest,

b) poruchy plicní perfúze,

c) zvýšená žilní příměs,

d) šokové stavy.

9. Infarkt myokardu je charakterizován:

a) klidovou bolestí s rychle reverzibilními změnami EKG,

b) klidovou i noční bolestí asi do 30 minut trvání,

c) bolestí po psychické zátěži,

d) nic není správně.

10. Doba dveře-jehla od příjezdu do nemocnice do začátku aplikace trombolýzy by u jasné diagnózy měla být:

a) 15 (20) minut,

b) 60 (90) minut,

c) 15 (60) minut,

d) 20 (30) minut.

11. Indikace k transportu nemocného k provedení primární PTCA jsou:

a) AIM s elevacemi ST a novým raménkovým blokem do 6 hodin od vzniku,

b) počínající kardiogenní šok v průběhu prvních 12 hodin od začátku IM,

c) AIM přední stěny v prvních 4 hodinách od vzniku,

d) vše je správně.

12. Traumacentra (TC) by měla být zřizována tak, aby bylo možné ošetřit současně alespoň:

a) 3 polytraumatizované pacienty,

b) 4 polytraumatizované pacienty,

c) 2 polytraumatizované pacienty,

d) 5 polytraumatizovaných pacientů.

13. Incidence spinálních poranění je v ČR udávána:

a) 3,5/100 000 obyvatel/rok,

b) 5,3/100 000 obyvatel/rok,

c) 4/100 000 obyvatel/rok,

d) 2,1/100 000 obyvatel/rok.

14. Determinujícím faktorem pro mozek je u polytraumat pokles TK pod hodnoty:

a) 70/55 mm Hg,

b) 90/60 mm Hg,

c) 90/65 mm Hg,

d) 95/65 mm Hg.

15. Legislativní prostředí pro pojetí krizového managementu je navozeno:

a) Vyhláškou MV ČR č.110/1998 Sb.,

b) Ústavním zákonem ČR č.110/1998 Sb.,

c) Vyhláškou MZ ČR č.110/1998 Sb.,

d) Vyhláškou MO ČR č.110/1998 Sb.

16. V případě ekologických pohrom nebo živelných havárií lze vyhlásit nouzový stav nejdéle na dobu:

a) 10 dnů,

b) 15 dnů,

c) 30 dnů,

d) 21 dnů.

17. Válka je epidemie úrazů, prohlásil:

a) Lasse,

b) Cowley,

c) Fema,

d) Pirogov.

18. Hraniční hodnoty charakterizující závažnost poranění a naznačující prognózu postiženého jsou:

a) dechová frekvence nad 30/min., kapilární návrat do 3 sekund,

b) dechová frekvence do 30/min., kapilární návrat do 2 sekund,

c) dechová frekvence do 35/min., kapilární návrat do 2 sekund,

d) dechová frekvence do 40/min., kapilární návrat do 4 sekund.

19. Pro třídění raněných je navrženo používání jasného barevného označení. Doporučovány jsou následující označení:

a) červená – neodkladná pomoc, zelená – odkladná pomoc, žlutá – odložená pomoc, černá – zemřelí,

b) červená – odkladná pomoc, zelená – odložená pomoc, žlutá – neodkladná pomoc, černá – zemřelí,

c) červená – zemřelí, zelená – neodkladná pomoc, žlutá – odložená pomoc, černá – odkladná pomoc,

d) červená – neodkladná pomoc, zelená – odložená pomoc, žlutá – odkladná pomoc, černá – zemřelí.

20. Druhy právní odpovědnosti ve spojitosti s výkonem lékařské služby jsou:

a) trestní, občanskoprávní, správní, pracovněprávní,

b) trestní, za škodu na zdraví, za dodržování platných právních norem, podle zákoníku práce,

c) podle trestního práva, za škodu na zdraví, správní, pracovněprávní,

d) trestní, za škodu na zdraví, za dodržování platných právních norem, pracovněprávní.

Ohodnoťte tento článek!