Otázky k tématu

Integrační funkce urgentní medicíny

Čtenář na odpovědním lístku musí dle formulace otázky, pokud odpověď považuje za správnou, zaškrtnout kladnou odpověď. Pokud otázka nabízí k vybrání jen jednu, nejvhodnější odpověď, musí označit kladně pouze jednu, mohou však být otázky s více možnostmi kladné odpovědi. Hodně štěstí!

1. Autoimunitu chápeme jako:

a) autoreaktivitu,

b) autoagresivitu,

c) imunopatologický stav,

d) vše je správně.

2. Rozlišení mezi vlastním a infekcí v organizmu zprostředkují:

a) stresové proteiny,

b) cytokiny,

c) T + B lymfocyty,

d) Treg lymfocyty.

3. Faktory vzniku autoimunity jsou:

a) genetická predispozice,

b) virová infekce,

c) faktory hormonální,

d) faktory neuroimunologické.

4. Imunologicky privilegované oblasti jsou:

a) CNS, oko,

b) děloha, CNS, oko,

c) fetoplacentární bariéra, CNS,

d) fetoplacentární bariéra, CNS, oko.

5. Sérologickou klasifikaci vaskulitid tvoří:

a) ANCA+ a ANCAAAV,

b) ANCC+ a ANCCAAV,

c) ACCA+ a ACCAAAV,

d) ANCA+ a ANCAACV.

6. Terapii vaskulitid dělíme na:

a) indukční a udržovací,

b) pulzní a kontinuální,

c) pulzní a plazmaferézu,

d) plazmaferézu a indukční.

7. Ze skupiny vaskulitid postihujících malé cévy je nejznámější:

a) mikroskopická polyarteritis (MPA),

b) Wegenerova granulomatóza,

c) Goodpasteurův syndrom,

d) erytema elevatum diutinum.

8. Gamma-Venin obsahuje molekuly IgG rozštěpené pepsinem na fragmenty:

a) F(aa)2 a Fb,

b) F(ac)2 a Fc,

c) F(bc)2 a Fb,

d) F(ab)2 a Fc.

9. Pentaglobin je oproti běžným IVIG obohacen molekulami:

a) IgM a IgE,

b) IgE a IgA,

c) IgM a IgA,

d) IgG a IgE.

10. Nejvyšší antiendotoxinovou aktivitu mají imunoglobuliny:

a) IgG,

b) IgE,

c) IgM,

d) IgA.

11. Mezi deficience fagocytů nepatří:

a) Kostmanův syndrom,

b) defekt adhezivity leukocytů (LAD),

c) Bloomův syndrom,

d) chronická granulomatózní choroba (CGD) .

12. Alergie je vlastně:

a) imunologická geneticky podmíněná odchylka,

b) zvýšená tvorba IgE,

c) specifická imunologická přecitlivělost zprostředkovaná IgE protilátkami,

d) klinickým projevem atopie.

13. Mezi mediátory časné fáze alergické reakce nepatří:

a) histamin,

b) leukotrieny,

c) interleukiny,

d) tromboxany.

14. V naší populaci jsou nejpočetnější skupinou alergiků:

a) nemocní s asthma bronchiale,

b) nemocní s kontaktní alergií,

c) nemocní s atopickou dermatitidou,

d) nemocní s alergickou rýmou.

15. V jarním období se jako aler gen/y uplatňuje/í především:

a) pyly trav,

b) pyly merlíkovitých plevelů,

c) pyly stromů,

d) pyl ambrózie.

16. Mechanizmus alergenové imunoterapie navozuje:

a) tvorbu protilátek IgE,

b) tvorbu protilátek IgG4,

c) uvolňování histaminu,

d) přesmyk cytokinové produkce.

17. U anafylaxe je lékem první volby:

a) antihistaminikum,

b) kortikosteroid,

c) adrenalin,

d) beta-2-mimetikum.

18. Mezi rizikové faktory astmatu nepatří:

a) atopie,

b) kouření,

c) geny HLA antigenů II. třídy a TCR (receptor pro T buňky),

d) stallergenes.

19. Profesionální astma nevyvolávají:

a) metacholin,

b) izokyanáty,

c) latex,

d) anhydridy kyselin.

20. Počet mikroorganizmů uvolněných s pevným aerosolem do ovzduší při práci vsedě činí za 1 minutu:

a) 500,

b) 50,

c) 250,

d) 1000.

Ohodnoťte tento článek!