Otázky k tématu

Paliativní medicína

1. Průlomové bolesti mívá ve skupině pacientů s dobře tlumenou chronickou bolestí asi:

a) jedna čtvrtina,

b) tři čtvrtiny,

c) dvě třetiny,

d) jedna třetina.

2. Neuropatická bolest u onkologických pacientů vzniká v souvislosti s:

a) infiltrací/kompresí nervu,

b) fibrózou po ozařování,

c) polyneuropatickým působením,

d) vše je správně.

3. Pro léčbu onkologické bolesti nejsou vhodné přípravky:

a) petidin,

b) kodein, morfin, fentanyl,

c) pentazocin,

d) dolsin, fortral, dolapent.

4. Mezi adjuvantní analgetika (koanalgetika) řadíme:

a) kortikosteroidy,

b) antikonvulziva a antidepresiva,

c) bisfosfonáty a kalcitonin,

d) intravenózní radiofarmaka.

5. V paliativním přístupu má chirurg u pokročilé malignity tento/tyto úkoly:

a) zhodnocení a lokální kontrolu onemocnění,

b) kontrolu krvácení,

c) kontrolu bolesti,

d) rekonstrukci a rehabilitaci.

6. Diagnózu a staging malignity stanovíme pomocí:

a) endoskopie,

b) laparoskopie,

c) laparotomie,

d) punkční biopsie.

7. Nejmodernější postup účinný u periferních forem maligního ascitu je/jsou:

a) peritoneovenózní shunty,

b) aplikace radioizotopů,

c) resekce peritonea dle Shoemakera,

d) prostá punkce.

8. Gastrointestinální příznaky tvoří u pokročilého nádorového onemocnění:

a) 30 % obtíží,

b) 50 % obtíží,

c) 40 % obtíží,

d) 55 % obtíží.

9. Šplíchoty v oblasti žaludku svědčí nejpravděpodobněji pro:

a) distenzi žaludku při hypertonu pyloru,

b) napětí mezenteria při nádorové infiltraci,

c) gastroparézu při pylorostenóze,

d) jaterní metastázy s napětím jaterního pouzdra.

10. Biologická dostupnost setronových antiemetik je po perorálním podání až:

a) 60 %,

b) 80 %,

c) 70 %,

d) 95 %.

11. Paliativní dávky záření se zpravidla pohybují ve výši:

a) 3/4 – 4/5 dávky kurativní,

b) 1/3 – 1/2 dávky kurativní,

c) 1/2 – 2/3 dávky kurativní,

d) 2/3 – 3/4 dávky kurativní.

12. Zřejmě nejčastější indikací paliativní radioterapie jsou:

a) mozkové metastázy,

b) plicní metastázy,

c) kostní metastázy,

d) metastázy do uzlin.

13. Kandidáty kurativní chemoterapie nejsou nemocní s:

a) akutní leukémií,

b) Hodgkinovou chorobou/nehodgkinskými lymfomy,

c) nádory varlat, event. choriokarcinomem,

d) melanomem.

14. Adjuvantní chemoterapie se standardně podává u:

a) seminomu,

b) karcinomu prsu,

c) karcinomu tlustého střeva,

d) karcinomu plic.

15. Pod pojmem neoadjuvantní léčba rozumíme podání cytostatik:

a) po radikálním odstranění nádoru,

b) v terapii metastáz,

c) před vlastní operací nádoru,

d) po částečném odstranění nádoru.

16. Parciální remise je definována jako:

a) 30% zmenšení nádoru,

b) 60% zmenšení nádoru,

c) 50% zmenšení nádoru,

d) 25% zmenšení nádoru.

17. Ve vyšším biologickém věku je tolerance chemoterapie:

a) nezměněna,

b) horší,

c) lepší,

d) nelze hodnotit.

18. Chemoterapie by měla být ukončena, pakliže není patrný její přínos po:

a) 4 týdnech,

b) 2 měsících,

c) 6 týdnech,

d) 3 měsících.

19. Chirurgické řešení je oprávněné pouze u:

a) některých splenických lymfomů,

b) MALT lymfomů,

c) vlasatobuněčné leukémie,

d) nehodgkinských lymfomů.

20. Průměrné přežití pacientů s diagnózou polycytemia vera je:

a) 6 let,

b)10 let,

c) 5 let,

d) 9 let.

Ohodnoťte tento článek!