Otázky k tématu

Orgánové komplikace hypertenze

1. Měrná hmotnost (hustota) myokardu činí:

a) 1,02 – 1,03 g/cm3,

b) 1,03 – 1,04 g/cm3,

c) 1,04 – 1,05 g/cm3,

d) 1,05 – 1,06 g/cm3.

2. Na aktivaci apoptózy nepůsobí:

a) TNF-a,

b) angiotenzin 1,

c) peroxinitrit,

d) růstové faktory.

3. Faktory aterogeneze jsou zejména:

a) hyperlipidémie,

b) diabetes mellitus,

c) hyperhomocysteinémie,

d) hypertenze a kouření.

4. Nejvýznamnějším/-i působkem/-y, které korigují optimální průtok tepenným řečištěm, je/jsou:

a) endoteliální relaxační faktor (EDRF/NO),

b) selektiny,

c) metaloproteinázy,

d) enzymy kaspázové kaskády.

5. Koncentrická remodelace LK představuje:

a) zvětšení tloušťky svaloviny,

b) zvětšení tloušťky svaloviny bez zvýšení celkové hmotnosti LK,

c) prostý nárůst hmotnosti LK nad hranici normy,

d) zvětšení vnitřního rozměru komory.

6. Měřítkem preklinického kardiovaskulárního poškození u hypertenze je:

a) hmotnost LK,

b) asymptomatická ateroskleróza,

c) mikroalbuminurie,

d) změny na očním pozadí.

7. K hemodynamickým podnětům nárůstu hmotnosti levé komory nepatří:

a) výše krevního tlaku,

b) stenotické vady výtoku z levé komory,

c) objemové zatížení LK,

d) pohlaví.

8. K metaloproteinázám podílejícím se na aterogenezi nepatří:

a) kolagenáza,

b) elastáza,

c) stromelyzin,

d) selektiny.

9. Mezi mitogeny v cévní stěně nepatří:

a) PDGF,

b) TGF-a,

c) heparin-like glykosaminoglykany,

d) vt-PA.

10. Jedním z nejefektivnějších způsobů úpravy dysfunkce cévní stěny je:

a) degradace bradykininu,

b) snížení aktivace transkripčního proteinu,

c) stimulace NO syntázy ACE-inhibitory,

d) snížení oxidovatelného LDL a zpomalení inaktivace NO.

11. Společnou vlastností blokátorů kalciového kanálu je:

a) stimulovat bradykininové receptory,

b) blokovat genovou transkripci mRNA endotelinu 1,

c) inhibovat expresi mRNA pro syntázu preproendotelinu 1,

d) inhibovat oxidaci lipidů volnými radikály.

12. K základním účinkům inhibitorů HMG-CoA reduktázy (statinů) nepatří:

a) snížení exprese NO syntázy,

b) snížení hladiny LDL,

c) snížení hladiny triglyceridů,

d) zvýšení hladiny HDL.

13. Mezi antioxidancia nepatří:

a) glutation,

b) N-acetyl cystein,

c) l-arginin,

d) vitamin C.

14. Farmakodynamické účinky estrogenů spočívají ve:

a) snížení HDL,

b) zvýšení syntézy EDRF/NO,

c) snížení syntázy endotelinu 1,

d) zvýšení citlivosti tkání k inzulínu.

15. V České republice umírá na ICHS přibližně každý:

a) šestý člověk,

b) devátý člověk,

c) pátý člověk,

d) třetí člověk.

16. Hypertenze a ICHS jsou v těsném vzájemném vztahu – hypertenze je přítomna u:

a) více než 55 % nemocných s chronickou AP,

b) více než 65 % nemocných s chronickou AP,

c) více než 60 % nemocných s chronickou AP,

d) více než 70 % nemocných s chronickou AP.

17. Syndrom bolesti na hrudníku charakteru AP bez přítomnosti angiograficky dokumentované koronární nemoci označujeme jako:

a) syndrom Z,

b) syndrom W,

c) syndrom X,

d) syndrom Y.

18. Podávání kyseliny acetylosalicylové dobře léčeným hypertonikům snižuje výskyt infarktu myokardu o:

a) 21 %,

b) 48 %,

c) 36 %,

d) 39 %.

19. U hypertenzní encefalopatie je lékem volby nitroprusid sodný, jehož maximální dávka je:

a) 10 mg/kg/min,

b) 8 mg/kg/min,

c) 5 mg/kg/min,

d) 11 mg/kg/min.

20. Hypertenze zvyšuje riziko mozkových příhod:

a) 2x,

b) 5x,

c) 4x,

d) 3x.

Ohodnoťte tento článek!