Otázky k tématu

Onkologie v otorinolaryngologii

Vážení čtenáři,

představenstvo ČLK zvýšilo testu Postgraduální medicíny v systému kontinuálního vzdělávání lékařů ocenění z 6 na 8 kreditů, které získáte po jeho správném zodpovězení. Na odpovědním lístku označte odpověď, kterou považujete za správnou (nemusí být pouze jedna), a lístek odešlete na adresu redakce.

Ze správných odpovědí vylosujeme pět z vás, které odměníme hodnotnými publikacemi z nakladatelství Grada Publishing

1. Incidence nádorů horních cest dýchacích a polykacích v ČR:

a) je v posledních letech stabilní,

b) stoupá u všech lokalizací,

c) incidence nádorů hrtanu je v posledních letech stabilní,

d) incidence nádorů orofaryngu v posledních letech stoupá.

2. Mezi typické nádory z hlediska rizikových faktorů patří:

a) všechny nádory dutiny ústní, orofaryngu, hypofaryngu a laryngu,

b) epitelové nádory faryngu a laryngu,

c) karcinomy dutiny ústní, orofaryngu, hypofaryngu a laryngu,

d) karcinomy dutiny nosní a faryngu.

3. U pacientů s nádory orofaryngu je poměr pohlaví:

a) přibližně 1 : 1,

b) v různých zemích 3–20 : 1 ve prospěch mužů,

c) v ČR asi 4 : 1,

d) v mnoha souborech se v posledních letech zastoupení žen zvyšuje.

4. Prvním příznakem karcinomu orofaryngu bývá:

a) bolestivá dysfagie,

b) regionální metastáza,

c) „nádorová tonzilitida“,

d) plicní metastáza.

5. O zobrazovacích metodách u karcinomu orofaryngu platí:

a) CT a MR jsou indikovány u všech rozsáhlejších nálezů,

b) MR lépe zobrazí šíření do měkkých tkání,

c) CT lépe zobrazí invazi do kosti,

d) sonografie není vhodná k zobrazení uzlin, pokud nejsou hmatné.

6. Z hlediska zobrazovacích metod je za suspektní pokládána:

a) uzlina větší než 2 cm,

b) uzlina s centrálním projasněním,

c) skupina 3 a více uzlin,

d) uzlina kulovitého tvaru.

7. Biopsie sentinelové uzliny:

a) je ověřená metoda pro zjištění regionálních metastáz,

b) vyžaduje použití radiofarmaka perioperačně,

c) principem je zjištění a verifikace první lymfatické uzliny pro danou primární lokalizaci,

d) v případě pozitivity na ni navazuje bloková disekce.

8. Kompletní bloková disekce:

a) zahrnuje oblast I–V,

b) do resekátu jsou zavzaty všechny nelymfatické struktury,

c) je při ní resekována pouze v. jugularis,

d) v některých případech vynechává oblast I.

9. Prach tvrdých dřev byl pozorován jako rizikový faktor u:

a) karcinomu nosohltanu,

b) nádorů nosní dutiny,

c) adenokarcinomu nosní dutiny,

d) estesioneuroblastomu nosní dutiny.

10. Příznaky nádorů dutiny nosní a vedlejších dutin:

a) jsou často kombinovány s příznaky zánětu,

b) jednostrannost příznaků je suspektní z nádoru,

c) nejčastějším příznakem je sekrece,

d) orbitální příznaky jsou přítomny asi u 1/4 pacientů.

11. Verukózní karcinom lze charakterizovat těmito vlastnostmi:

a) jedná se o zvláštní typ spinocelulárního karcinomu,

b) tvoří časné metastázy,

c) léčí se výhradně radioterapií,

d) často anaplastizuje.

12. U pacientů s nádorem hrtanu klasifikovaným T3:

a) indikujeme vždy nejprve léčbu podle „larynx preservation protokolu“,

b) nikdy neindikujeme parciální výkon,

c) elektivně provádíme ošetření krčních uzlin,

d) je vhodnou léčebnou metodou totální laryngektomie.

13. Maligní nádory častěji postihují:

a) příušní žlázu,

b) podčelistní žlázu,

c) obě žlázy stejně,

d) malé žlázy.

14. O přežití pacienta se zhoubným nádorem slinných žláz rozhoduje:

a) radikalita výkonu,

b) indikace pooperační aktinoterapie,

c) typ nádoru,

d) přítomnost uzlinových metastáz.

15. Diagnózu nádoru příušní žlázy stanovíme na základě:

a) aspirační biopsie,

b) otevřené probatorní excize a biopsie,

c) sialografického obrazu,

d) funkce n. VII.

16. Hlavní léčebnou modalitou u karcinomu nosohltanu je:

a) chirurgická léčba,

b) teleradioterapie,

c) brachyradioterapie,

d) chemoterapie.

17. Pro anaplastický karcinom nosohltanu je typická:

a) tendence k rozsáhlému metastatickému postižení krčních uzlin,

b) vyšší výskyt vzdálených metastáz,

c) zvýšené titry protilátek proti EBV,

d) radiosenzitivita a chemosenzitivita.

18. Pacienti s chrapotem mají být odesláni k ORL vyšetření:

a) vždy ihned,

b) při chrapotu trvajícím déle než 3 týdny,

c) při chrapotu trvajícím déle než 2 měsíce,

d) je při dalších příznacích nádorového onemocnění.

19. Mezi prekancerózy patří:

a) leukoplakie,

b) atypická bazální hyperplazie,

c) dysplázie,

d) akantóza epitelu.

20. Dysplazii je možno diagnostikovat na základě:

a) vzhledu léze,

b) vzhledu a lokalizace léze,

c) vzhledu, lokalizace a velikosti léze,

d) histologického vyšetření léze.

Řešení testu 6/202

1a, 2a, 3ab, 4a, 5c, 6a, 7a, 8abcd, 9b, 10abcd, 11b, 12acd, 13abcd, 14abcd, 15c, 16c, 17b, 18abcd, 19bcd, 20abcd.

Výherci knihy z čísla 6/2002

MUDr. Michal Zapletal

MUDr. Marcela Maršálková

MUD. Lenka Hodková

MUDr. Helena Neprašová

MUDr. Josef Tesař

Ohodnoťte tento článek!