Otázky k tématu

Extrapyramidová onemocnění

Vážení čtenáři,

představenstvo ČLK přidělilo testu Postgraduální medicíny v systému kontinuálního vzdělávání lékařů ocenění ve výši 8 kreditů, které získáte po jeho správném zodpovězení. Na odpovědním lístku označte odpověď, kterou považujete za správnou (nemusí být pouze jedna), a lístek odešlete na adresu redakce.

1. Nejčastější příčinou parkinsonského syndromu v běžné populaci je:

a) arteriosklerotická encefalopatie,

b) polékové a toxické postižení,

c) Parkinsonova nemoc,

d) stáří.

2. Mezi základní příznaky Parkin so no vy nemoci nepatří:

a) klidový třes,

b) bradykineze,

c) demence,

d) posturální abnormality.

3. Základním lékem Parkinsonovy ne moci je:

a) selegilin,

b) biperiden nebo jiné anticholinergikum,

c) L-DOPA,

d) haloperidol.

4. U Parkinsonovy nemoci jsou kontraindikována:

a) klasická neuroleptika,

b) cinnarizin,

c) metoklopramid,

d) všechna uvedená farmaka.

5. Základním testem pro diagnózu Parkinsonovy nemoci je:

a) výpočetní tomografie mozku,

b) odpověď na dopaminergní léčbu,

c) odpověď na podání neuroleptika,

d) odpověď na vazoaktivní léčbu.

6. Vysazení dopaminergní léčby u pa cienta s Parkinsonovou ne mocí:

a) je zakázáno, hrozí akinetická krize a maligní syndrom z vysazení léčby,

b) je občas vhodné k zamezení návyku na léčbu,

c) je možné, pokud se nahradí vazoaktivními infúzemi,

d) je vhodné ke snížení nákladů na léčbu.

7. V případě psychotické epizody u Parkinsonovy nemoci:

a) je nutno vysadit veškerou antiparkinsonskou léčbu

b) je nutno ponechat antiparkinsonskou léčbu beze změn,

c) je vhodné nasazení haloperidolu nebo chlorpormazinu,

d) je nutno redukovat antiparkinsonskou léčbu, ponechat je
L-DOPA, a přetrvávají-li psychotické projevy, nasadit atypická antipsychotika.

8. Pozdní stadium Parkinsonovy ne moci mohou komplikovat:

a) poruchy chůze a pády,

b) vegetativní dysfunkce,

c) demence a psychotické projevy,

d) všechny uvedené projevy.

9. Nejčastějším onemocněním provázeným třesem je:

a) Parkinsonova nemoc,

b) esenciální tremor,

c) roztroušená skleróza,

d) hypertyreóza.

10. Pro esenciální tremor je charakteristický:

a) převažující akční ráz třesu,

b) rodinný výskyt,

c) neodpovídavost na L-DOPA,

d) všechny uvedené projevy.

11. Účinek antipsychotik (neuroleptik) je zprostředkován:

a) stimulací receptorů pro dopamin,

b) blokádou receptorů pro dopamin,

c) jejich epileptogenním potenciálem,

d) všemi uvedenými mechanismy.

12. Atypická antipsychotika:

a) obvykle nevyvolávají extrapyramidové syndromy,

b) blokují především extrastriatální do pa minové receptory,

c) mohou se podávat u Parkinsonovy nemoci,

d) mají všechny uvedené vlastnosti.

13. Anticholinergika nejsou vhodná pro léčbu:

a) akutní dystonie,

b) akutní akatize,

c) postneuroleptického parkinsonského syndromu,

d) tardivních dyskinezí.

14. Pro tardivní dyskineze neplatí, že:

a) ustupují po dávce L-DOPA ,

b) obvykle vznikají nejméně po 3 měsících užívání neuroleptik,

c) mohou se objevit i po vysazení neuroleptika,

d) obvykle postihují ústa a dolní polovinu obličeje.

15. Mezi příznaky neuroleptického maligního syndromu patří:

a) hypertermie,

b) rigidita,

c) poruchy vědomí ,

d) všechny uvedené projevy.

16. Touretteův syndrom je:

a) neurotická porucha,

b) projev chybné výchovy,

c) organické onemocnění mozku na genetickém podkladu,

d) velmi vzácné onemocnění.

17. Tiky u Touretteova syndromu ob vykle nejsou:

a) potlačitelné důslednými tresty,

b) předcházeny nutkáním,

c) částečně potlačitelné vůlí,

d) měnlivého rázu a intenzity v čase.

18. Touretteův syndrom může být provázen:

a) hyperaktivní poruchou,

b) sebepoškozováním

c) obsedantně-kompulzívní poruchou,

d) všemi uvedenými poruchami chování.

19. Pro syndrom neklidných nohou neplatí, že:

a) se vyskytuje pouze v REM spánku,

b) je většinou provázen periodickými pohyby končetin ve spánku,

c) postihuje až 45 % starší populace,

d) se zmírňuje po L-DOPA.

20. Stereotaxe:

a) označuje schopnost hmatové diskriminace obou rukou,

b) je metoda pro cílení funkčních neurochirurgických zásahů,

c) je metoda kvalitní reprodukce zvuku,

d) označuje schopnost rostlin směrovat výhonky v prostoru.

Řešení testu 9/2002:

1cd, 2c, 3bcd, 4abc, 5bc, 6abcd, 7bcd, 8a, 9c, 10abd, 11a, 12cd, 13bd, 14acd, 15a, 16b, 17abcd, 18b, 19ac, 20d.

Ohodnoťte tento článek!