Otázky k tématu

Gastroenterologie

Vážení čtenáři,

představenstvo ČLK přidělilo testu Postgraduální medicíny v systému kontinuálního vzdělávání lékařů ocenění ve výši 8 kreditů, které získáte po jeho správném zodpovězení. Na odpovědním lístku označte odpověď, kterou považujete za správnou (nemusí být pouze jedna), a lístek odešlete na adresu redakce.

1. Při endoskopické ultrasonografii se používají sondy o frekvenci:

a) 2–5 MHz,

b) 200–300 kHz,

c) 7,5–30 MHz,

d) 3,5–5 kHz.

2. Při endoskopické ultrasonografii sondy s vyšší frekvencí umožňují:

a) lepší rozlišení při menší hloubce zobrazeného pole,

b) lepší rozlišení při větší hloubce zobrazeného pole,

c) menší rozlišení při větší hloubce zobrazeného pole,

d) menší rozlišení při menší hloubce zobrazeného pole.

3. Mezi indikace endoskopické ultrasonografie nepatří:

a) staging karcinomu GIT diagnostikovaný jinými metodami,

b) posouzení obrovských žaludečních řas zjištěných při endoskopii,

c) biopsie mediastinálních uzlin,

d) diagnostika funkčních poruch jícnu.

4. Prevalence kolorektálního karcinomu v České republice:

a) je nejvyšší na světě,

b) v posledních 30 letech trvale klesá,

c) je středně vysoká (ve srovnání s vyspělými zeměmi),

d) je nízká (ve srovnání s rozvojovými zeměmi).

5. Screeningový program kolorektálního karcinomu je založen na:

a) standardizovaných dotaznících WHO,

b) vyšetření karcinoembryonálního antigenu (CEA) v krvi,

c) irrigografii (prováděné u osob starších 50 let v pravidelných dvouletých intervalech),

d) vyšetření okultního krvácení ve stolici.

6. K analgosedaci v digestivní endoskopii se nejčastěji používá:

a) benzodiazepiny (např. midazolam),

b) barbituráty (např. fenobarbital),

c) thymoleptika (např. paroxetin),

d) nootropika (např. piracetam).

7. Antagonistou benzodiazepinů je:

a) naloxon,

b) kyselina gama-aminomáselná,

c) flumazenil,

d) sufentanil.

8. Při dechových testech v gastroenterologii se v současné době nejčastěji používá:

a) izotop uhlíku 12C,

b) izotop uhlíku 13C,

c) izotop uhlíku 14C,

d) izotop uhlíku 15C.

9. K diagnostice infekce Helicobacter pylori se používá dechový test s:

a) 13C-močovinou,

b) 14C-močovou kyselinou,

c) 12C-ureázou,

d) 13C-oxalovou kyselinou.

10. Dechový test s 13C-oktanovou kyselinou se používá:

a) jako globální funkční jaterní test,

b) k posouzení slizniční integrity tenkého střeva,

c) k vyšetření rychlosti evakuace žaludku,

d) jako test exokrinní pankreatické aktivity.

11. Příčinný vztah mezi funkční dyspepsií a infekcí Helicobacter pylori:

a) byl prokázán,

b) byl vyloučen,

c) výsledky jsou kontroverzní,

d) nebyl zkoumán.

12. Do inciální fáze léčby těžké akutní pankreatitidy (s úporným zvracením a žaludeční atonií) nepatří:

a) úprava hypovolémie (infúzním podáním krystaloidů),

b) podání diuretik,

c) analgetika anodyna (s výjimkou morfinu),

d) nazogastrické odsávání.

13. Anglické označení NASH je zkratkou pro:

a) nealkoholickou steatohepatitidu,

b) vojenskou polní nemocnici (nobile army surgical hospital),

c) peptid stimulující uvolňování noradrenalinu,

d) non-adrenergní stimulaci hepatocytů.

14. Převažujícím typem lipidů, které se v hepatocytech u jaterní steatózy hromadí, jsou:

a) fosfolipidy,

b) triacylglyceroly,

c) mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem (MCT),

d) HDL-cholesterol.

15. V histologickém obraze NASH je:

a) převážně velkokapénková steatóza,

b) zánět jaterního lalůčku se smíšenou infiltrací polymorfonukleáry a mononukleáry,

c) balónovitá degenerace hepatocytů,

d) vše z výše uvedeného.

16. Celiakální sprue je onemocnění způsobené:

a) poruchou vstřebávání lepku v tenkém střevě,

b) nedostatkem lepku v potravě (jedním z projevů tohoto deficitu je malabsorpční syndrom),

c) nesnášenlivostí lepku (s následnou vilózní atrofií sliznice tenkého střeva),

d) ničím z výše uvedeného.

17. Vyšetření protilátek proti tkáňové transglutamináze se uplatňuje v diagnostice:

a) celiakální sprue,

b) Crohnovy choroby,

c) amyloidózy,

d) poruch metabolismu glutaminu v játrech u NASH.

18. Hlavními příznaky refluxní choroby jícnu jsou:

a) polykací potíže (vázne především polykání tekutin),

b) škytavka (singultus),

c) pálení žáhy (pyróza) a regurgitace žaludečního obsahu do jícnu,

d) vystupňovaný gastrokolický reflex.

19. U vředové choroby gastroduodena s prokázanou infekcí Helicobacter pylori je eradikační protihelikobakterová léčba:

a) indikována vždy,

b) není indikována nikdy,

c) indikována, pokud došlo k závažné komplikaci (krvácení, penetrace, perforace),

d) indikována u osob starších 50 let s atrofickou korporální gastritidou.

20. U aktivní Crohnovy choroby je úplná parenterální a/nebo enterální výživa podle většiny studií:

a) stejně účinná jako systémová léčba glukokortikosteroidy,

b) podstatně méně účinná než systémová léčba glukokortikosteroidy,

c) podstatně účinnější než systémová léčba glukokortikosteroidy,

d) účinnost nebyla porovnávána.

Řešení testu 1/2003:

1b, 2bd, 3c, 4d, 5cd, 6bd, 7d, 8d, 9c, 4bd, 11d, 12c, 13d, 14b, 15d, 16c, 17ab, 18abcd, 19ad, 20bd.

Ohodnoťte tento článek!