Otázky k tématu

Vážení čtenáři,

představenstvo ČLK přidělilo testu Postgraduální medicíny v systému kontinuálního vzdělávání lékařů ocenění ve výši 8 kreditů, které získáte po jeho správném zodpovězení. Na odpovědním lístku označte odpověď, kterou považujete za správnou (nemusí být pouze jedna), a lístek odešlete na adresu redakce.

1. Ve studii Massachussetts Male Aging Study byl výskyt úplné erektilní dysfunkce:

a) 5 %,

b) 10 %,

c) 15 %,

d) 20 %.

2. Kontraindikací k podání inhibitorů PDE-5 je:

a) IM v nedávné anamnéze,

b) hypertenze kompenzovaná medikací,

c) současná léčba androgeny,

d) současná léčba nitráty.

3. Léčebný postup u erektilní dysfunkce klade důraz na:

a) léčbu příčin,

b) léčbu příznaků,

c) léčbu příčin i příznaků,

d) psychoterapii.

4. Sexuální dysfunkce u karcinomu prostaty se může rozvinout s:

a) radikální chirurgickou léčbou,

b) androgenní supresí či ablací,

c) růstem nádoru

d) radiační léčbou.

5. Symptomy dolních močových cest (LUTS) nevedou ke snížení:

a) sexuální aktivity,

b) pevnosti erekce,

c) libida,

d) množství ejakulátu.

6. Přínos terapie andropauzy testosteronem je nevýraznější u mužů:

a) po 50. roce věku,

b) nad 70 let věku,

c) se subnormálními hladinami kolujících androgenů,

d) s erektilní dysfunkcí.

7. Konraindikací terapie andropauzy testosteronem je:

a) hladina testosteronu v séru nad 11 nmol/l,

b) ischemická choroba srdeční,

c) karcinom prostaty,

d) obezita s BMI nad 30.

8. ICSI je:

a) typ intrauterinní inseminace,

b) mikromanipulační metoda,

c) metoda získávání spermií k in vitro fertilizaci,

d) typ asistovaného oplozování.

9. Swim-up je:

a) metoda separace spermií ze seminální plazmy,

b) typ in vitro fertilizace,

c) test k určení pravděpodobnosti oplození in vitro,

d) barvení spermií k zobrazení akrosomu.

10. K rozhodnutí o dalším postupu pacientů s diagnózou azoospermie je nejprve třeba znát výsledek:

a) biopsie obou varlat a histologického vyšetření,

b) operační explorace skrota k rozlišení azoospermie testikulární od obstrukční,

c) vyšetření hladiny FSH a testosteronu,

d) vyšetření mikrodelece dlouhého raménka chromosomu Y.

11. Nejefektivnější metoda při získávání spermií u azoospermiků pro laboratorní oplodnění oocytu je:

a) cílená aspirace tenkou jehlou,

b) mikrochirugická operace pod optickým zvětšením,

c) ultrasonograficky cílená punkce nadvarlete,

d) lýza vzorku parenchymu varlete kolagenázou.

12. Při mužském faktoru infertility je nutné:

a) stanovit léčebný postup podle výsledků vyšetření,

b) indikovat asistovanou reprodukci,

c) použít spermie dárce,

d) zmrazit ejakulát.

13. WHR je poměr:

a) pasu a boků,

b) boků a pasu,

c) obvodu pasu a poprsí,

d) poprsí a boků.

14. K léčbě induratio penis plastica se přednostně užívá:

a) excize,

b) perorální léčba,

c) fyzikální metody (laser, ultrazvuk),

d) aplikace léčiva injekcí přímo do plaku.

15. Sexuální dysfunkce u Parkinsonovy nemoci:

a) postihuje převážně muže,

b) postihuje převážně ženy,

c) postihuje obě pohlaví stejně často,

d) nevyskytuje se vůbec.

16. Mužská erekce je na periférii zprostředkována neurotransmisí:

a) dopaminergní,

b) cholinergní,

c) serotoninergní,

d) noradrenergní.

17. Fraktura penisu:

a) může být sdružena s poraněním uretry,

b) je zlomenina os penis,

c) je označení pro traumatickou rupturu kavernózních těles,

d) je přetržení uzdičky.

18. Správné ošetření fraktury penisu spočívá v:

a) naložení zevního fixatéru,

b) naložení kompresívního obvazu,

c) okamžité operační revizi a sutuře tunica albuginea,

d) primární sutuře uretry při jejím sdruženém poranění.

19. Příčinou vysokoprůtokového priapismu je:

a) farmakologická paralýza kavernózního hladkého svalstva,

b) poranění kavernózní vény,

c) poranění kavernózní artérie,

d) ucpání venózního řečiště penisu metastatickým nádorem.

20. Nízkoprůtokový priapismus je možné diagnostikovat vyšetřeními:

a) dopplerovská flowmetrie kavernózních artérií,

b) vyšetření pH a krevních plynů v krvi aspirované z kavernózních těles,

c) biopsie kavernózních těles,

d) bolestivá a rigidní kavernózní tělesa při palpaci.

Řešení testu 7/2003:

1b, 2b, 3c, 4b, 5b, 6b, 7ac, 8a, 9a, 10a, 11c, 12d, 13b, 14c, 15a, 16bc, 17b, 18d, 19c, 20d.

Ohodnoťte tento článek!