Otázky k tématu aktuální psychiatrie

Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že se v současné době ucházíme o obnovení akreditace podle nového Stavovského předpisu č. 16 ČLK Systém celoživotního vzdělávání, slouží nyní tento test pouze ke kontrole vašich znalostí.

1. Jakým typem nespavosti se projevuje depresívní porucha:

a) pacient špatně usíná,

b) pacient se velmi brzy ráno probouzí,

c) pacient vůbec nespí,

d) pacient často usíná REM spánkem nebo se REM objeví záhy po usnutí.

2. Neorganické insomnie se léčí:

a) dodržováním zásad spánkové hygieny,

b) úplným zákazem požívání psychostimulačně působících látek, tedy i kofeinu, nikotinu a alkoholu,

c) časově omezeným podáváním hypnotik III. generace (zopiclomu a zolpidemu),

d) všechny odpovědi jsou správné.

3. Pro zvládání akutního stavu zmatenosti u vaskulární demence je nejvhodnější:

a) diazepam,

b) haloperidol,

c) piracetam,

d) chlorpromazin.

4. Pro zvládnutí neuroleptického maligního syndromu je nejvhodnější:

a) haloperidol,

b) piracetam,

c) diazepam,

d) antidepresíva ze skupiny SSRI.

5. Zdravotnické informace a osobní údaje o pacientovi je ošetřující |ékař povinen vždy na vyžádání poskytnout, a to i bez souhlasu pacienta:

a) soudním znalcům,

b) revizním lékařům zdravotních pojišťoven,

c) soudům,

d) rodinným příslušníkům.

6. Povinné protialkoholní nebo protitoxikomanické léčení může nařídit:

a) obecní úřad,

b) ošetřující lékař,

c) soud,

d) platí vše uvedené.

7. V primární péči je vhodné uplatnit v léčbě pacientky s PPP:

a) psychoedukaci,

b) psychodynamickou psychoterapii,

c) konfrontační styl,

d) psychofarmaka.

8. Alarmující symptomy u PPP, které by měly vést k hospitalizaci:

a) výrazná bradykardie a hypotenze,

b) poruchy vědomí se svalovými záškuby,

c) dušnost a stavy vyčerpanosti,

d) vše uvedené.

9. Typický věk pro začátek obtíží při schizofrenii je:

a) mezi 15. až 20. rokem,

b) po 40. roce věku,

c) mezi 18. a 30. rokem,

d) po 50. roce věku.

10. Průměrná délka trvání depresívní epizody při bipolární poruše v adolescentním věku je:

a) 2 týdny,

b) 10 týdnů,

c) 26 týdnů,

d) 4 týdny.

11. Mezi vzácné, ale závažné abstinenční příznaky při závislosti na anxiolyticích patří:

a) stavy zmatenosti, projevy paranoidní psychózy,

b) svalové záškuby až křeče,

c) halucinace, delirium tremens,

d) všechny předchozí odpovědi jsou správné.

12. U schizofrenie v adolescenci se ve farmakoterapii používá:

a) klozapin,

b) risperidon,

c) olanzapin,

d) quetiapin.

13. Alzheimerova choroba ve své čisté formě představuje:

a) alespoň 50 % všech demencí,

b) 25 %,

c) 10 %,

d) 5 %.

14. Při běžně používaném testu Mini-Mental State Examination uvažujeme o počínající demenci při poklesu výkonnosti:

a) pod 25 bodů,

b) pod 27 bodů,

c) pod 15 bodů,

d) pod 10 bodů.

15. Demence ischemicko-vaskulárního typu:

a) vývoj deteriorace probíhá ve skocích,

b) jsou přítomny neurologické ložiskové příznaky i reflexologický nález,

c) je dlouho relativně dobře zachována osobnost,

d) vše je správně.

16. Alprazolam by měl být u panických poruch podáván v dávce:

a) 0,5 mg,

b) 3 až 5–6 mg,

c) 1 mg,

d) 0,25 mg.

17. Diagnóza schizofrenie se stanoví pomocí:

a) klinického vyšetření,

b) klinického vyšetření a objektivní anamnézy,

c) klinického vyšetření, objektivní anamnézy a psychologických testů,

d) klinického vyšetření, objektivní anamnézy a psychologických testů za předpokladu, že je již vyloučen jiný (organický, toxický) původ psychotického stavu.

18. Uveďte, která z následujících tvrzení jsou pravdivá:

a) biopsychosociální léčebný přístup znamená kombinaci podávání psychofarmak, psychoterapie a rehabilitace hned od prvního kontaktu s pacientem,

b) atypická antipsychotika se od konvenčních liší především menším výskytem extrapyramidových nežádoucích účinků a lepším efektem na negativní schizofrenní příznaky; mechanismus tohoto účinku spočívá v ovlivnění nejen dopaminových, ale též serotoninových 5-HT2 receptorů,

c) ukončení farmakoterapie je možné do 2 měsíců po odeznění veškerých schizofrenních příznaků,

d) blokáda dopaminových D2 receptorů konvenčními antipsychotiky vede nejen k extrapyramidovým, ale též k hormonálním nežádoucím účinkům.

19. Nástup antidepresívního efektu podávaného antidepresíva trvá obvykle:

a) 1–3 dny,

b) 4–6 týdnů,

c) 1–3 týdny,

d) déle než 6 týdnů.

20. U epileptiků rozhodně nepodáváme:

a) TCA,

b) SSRI,

c) IMAO,

d) bupropion.

Výsledky testu z čísla 2/2001

1c, 2a,c, 3a,c,d, 4a,b,c,d, 5a,b,c,d, 6a,b,c,d, 7c, 8b, 9c, 10b, 11d, 12c, 13d, 14b,c, 15c, 16c, 17b, 18b, 19a,b, 20b.

Ohodnoťte tento článek!