Otázky k tématu Ateroskleróza – diagnostika a terapie

Vážení čtenáři,

představenstvo ČLK přidělilo testu Postgraduální medicíny v systému kontinuálního vzdělávání lékařů ocenění ve výši 8 kreditů, které získáte po jeho správném zodpovězení. Na odpovědním lístku označte odpověď, kterou považujete za správnou (nemusí být pouze jedna), a lístek odešlete na adresu redakce.

1. ACE2 je recentně popsaný enzym podobný ACE. Platí, že:

a) účinek ACE2 je odlišný od ACE,

b) ACE2 pravděpodobně fyziologicky brání tvorbě AT II a jeho nepříznivým účinkům,

c) ACE2 se účastní reverzibilního poklesu myokardiální kontraktility a ovlivňuje kardiální morfogenezi,

d) a, b i c jsou správně.

2. Zásadním přínosem studie HOPE byl fakt, že:

a) ACE inhibice ovlivňuje příznivě prognózu pacientů se srdečním selháním s i bez systolické dysfunkce levé komory,

b) všichni pacienti po CMP profitují z ACE inhibitorů,

c) pacienti ve vysokém riziku aterosklerotických příhod profitují nejvíce z podání 10 mg ramiprilu,

d) pacienti ve vysokém riziku aterosklerotických příhod profitují nejvíce z podání 2,5 mg ramiprilu.

3. U diabetiků s hypertenzí platí, že:

a) terapeutickým cílem je normalizace krevního tlaku,

b) z ACE inhibitorů profitují diabetici I. i II. typu,

c) ACE inhibitory příznivě ovlivňují mikro albuminurii a progresi renální insufi cience,

d) a, b i c jsou správně.

4. Riziko ruptury aneuryzmatu stoupá s:

a) průměrem vaku aneuryzmatu,

b) délkou vaku aneuryzmatu,

c) jen s věkem nemocného,

d) je u všech stejné.

5. Endoleak typ IV je způsobený:

a) proximální netěsností,

b) distální netěsností,

c) zvýšenou porozitou protézy,

d) kolaterálním oběhem.

6. Aneuryzma vhodné k implantaci stentgraftu má mít krček:

a) kratší < 15 mm,

b) delší než > 15 mm,

c) délka nerozhoduje,

d) delší > 30 mm.

7. Ke vzniku systémového hyperkoagulačního stavu u nemocných s akutním koronárním syndromem přispívá:

a) hyperglykémie u diabetiků,

b) zvýšená hladina LDL cholesterolu,

c) zvýšená hladina testosteronu,

d) kouření.

8. Liganda CD40 byl identifikován na buňkách:

a) eozinofily,

b) střevní sliznice,

c) T-lymfocyty,

d) žírné buňky.

9. Nové metody detekce aterosklerotických plátů představují:

a) optická koherenční tomografie,

b) vaskulární termografie,

c) koronární angiografie,

d) "electron beam" počítačová tomografie (EBCT).

10. V léčbě hypercholesterolémie v sekundární prevenci potřebujeme dosáhnout cílových hodnot LDL-cholesterolu:

a) 3,0–4,0 mmol/l,

b) méně než 3,5 mmol/l,

c) méně než 3,0 mmol/l,

d) méně než 2 mmol/l.

11. V léčbě hyperlipoproteinémie je optimální zvolit statin:

a) simvastatin,

b) atorvastatin,

c) pravastatin,

d) fluvastatin.

12. Mezi výhodné farmakologické vlastnosti BKK patří:

a) pomalý nástup účinku, dlouhá doba působení a nízká biologická dostupnost,

b) rychlý nástup účinku, dlouhá doba působení a vysoká biologická do stup nost,

c) pomalý nástup účinku, dlouhá doba působení a vysoká biologická do stupnost,

d) rychlý nástup účinku, krátká doba působení a nízká biologická dostupnost.

13. Studie CAPE II prokázala maximální zlepšení tolerance a snížení celkové ischemické zátěže při:

a) monoterapii amlodipinem či diltiazemem,

b) při kombinaci amlodipinu s beta–blokátorem,

c) při kombinaci diltiazemu s nitrátem,

d) při kombinaci beta–blokátoru s diltiazemem.

14. V léčbě a profylaxi myokardiální ischémie BKK II. generace má rozhodující význam:

a) relaxace v místě excentrické koronární stenózy,

b) snížení srdeční frekvence,

c) protidestičkový efekt,

d) zvýšení srdeční frekvence.

15. Nemocní po implantaci koronárního stentu musí užívat po dobu jednoho měsíce:

a) kyselinu acetylsalicylovou,

b) kyselinu acetylsalicylovou + warfarin,

c) kyselinu acetylsalicylovou + ticlopidin 2x 250 mg nebo clopidogrel 1x 75 mg,

d) kyselinu acetylsalicylovou + ticlipidin 2x 250 mg + clopidogrel 1x 75 mg.

16. Dlouhodobé výsledky nemocných léčených koronární angioplastikou nebo aortokoronárním bypassem jsou srovnatelné. To mu se však vymykají a více profitují z aortokoronárního by passu nemocní:

a) velmi staří,

b) velmi mladí,

c) s diabetes mellitus,

d) obézní.

17. Termínem vulnerabilní aterosklerotický plát označujeme plát:

a) v iniciálním stadiu koronární atersklerózy,

b) který je typický obsahem velkého množství vápníku,

c) krytý tenkou fibrózní čepičkou, který je náchylný k ruptuře s možným vznikem akutního koronárního syndromu,

d) jehož strukturu nelze hodnotit intravaskulárním ultrazvukem.

18. Glagovovým efektem pozitivní remodelace rozumíme:

a) rychlou progresi koronární aterosklerózy v důsledku zvýšeného ukládání lipidů do cévní stěny,

b) kompenzatorní dilataci cévní stěny v důsledku progrese koronární aterosklerózy,

c) poškození cévní stěny katétrem pro intravaskulární ultrazvuk,

d) vazivovou přestavbu cévní stěny v důsledku redukce krevního průtoku se snížením její poddajnosti.

19. Poměrná průtoková rezerva (Fractional flow reserve – FFR):

a) stanovuje se s pomocí tlakových mikrosenzorů umístěných na konci tenkého vodiče pro angioplastiku,

b) není závislá na aktuální hemodynamické situaci nemocného,

c) je ukazatelem stavu mikrocirkulace na úrovní arteriol a prekapilár,

d) dovoluje bezpečně odložit intervenci na tepně při hodnotách 0,75 a menších.

20. AT1 blokátory angiotenzinu II mají vedle antihypertenzního účinku i výrazný nefroprotektivní efekt, zvláště u hypertoniků s mikroalbuminurií, diabetes mellitus, diabetickou nefropatií. Za mikroalbuminurii považujeme vylučování albu minu močí v rozmezí:

a) < 30 mg/24 h,

b) 30–300 mg/24 h,

c) > 300 mg/24 h,

d) 100–300 mg/24h.

Řešení testu 8/2002:

1abc, 2abd, 3c, 4a, 5c, 6a, 7b, 8bcd, 9d, 10c, 11a, 12c, 13c, 14b, 15a, 16c, 17b, 18b, 19c, 20b.

Ohodnoťte tento článek!