Otázky k tématu Diabetes jako generační onemocnění

Vážení čtenáři,

vzhledem k tomu, že se v současné době ucházíme o obnovení akreditace podle nového Stavovského předpisu č. 16 ČLK Systém celoživotního vzdělávání, slouží nyní tento test pouze ke kontrole vašich znalostí.

1. Dominantním efektem preparátů sulfonylurey je:

a) zvyšují inzulínovou rezistenci,

b) snižují sekreci inzulínu,

c) zvyšují sekreci inzulínu,

d) snižují aktivitu sympatiku.

2. Glitazony jsou novou skupinou léků, jejímž základním účinkem je:

a) zlepšení vstřebávání tuků,

b) snížení inzulínorezistence,

c) zlepšení sekrece inzulínu,

d) ovlivnění exprese PPAR-g.

3. Postprandiální glykémie:

a) je glykémie změřená po jídle,

b) je-li patologická, je rizikovým faktorem pro vznik ICHS,

c) nemusí být nikdy u diabetiků 2. typu zjišťována,

d) nemá vztah ke kardiovaskulárnímu riziku.

4. Hlavní příčinou smrti u nemocných s diabetem 2. typu jsou:

a) mikrovaskulární komplikace diabetu,

b) makrovaskulární komplikace dia betu,

c) kardiovaskulární onemocnění,

d) hypoglykemické příhody.

5. Tzv. němá ischémie se u diabetiků:

a) nikdy nevyskytuje,

b) vyskytuje často,

c) je závažným klinickým problémem,

d) nedá diagnostikovat.

6. Základním preventivním opatřením bránícím rozvoji syndromu diabetické nohy je:

a) pravidelná kontrola stavu dolních končetin u každého pacienta se současným zjišťováním přítomnosti diabetické neuropatie,

b) léčba hypertenze,

c) léčba dyslipidémie,

d) pravidelná kontrola stavu femorálních artérií.

7. Etiologicky typický obraz diabetické dyslipidémie souvisí s:

a) insuficientní sekrecí inzulínu,

b) inzulínovou rezistencí,

c) sníženou tvorbou triacylglycerolů v játrech,

d) důsledky léčebné intervence u diabetiků.

8. K typickým projevům diabetické dyslipidémie patří:

a) hypercholesterolémie nad 8 mmol/l,

b) hypertriacylglycerolémie,

c) snížení HDL-cholesterolu,

d) snížení LDL-cholesterolu.

9. Diabetes mellitus 2. typu riziko kardiovaskulárních onemocnění:

a) snižuje,

b) zvyšuje,

c) neovlivňuje,

d) každá z odpovědí je pravdivá.

10. Hlavní příčinou vzniku gestačního diabetu je:

a) absolutně snížená sekrece inzulínu,

b) genetická predispozice a zvýšení inzulínorezistence při změnách hormonálních hladin,

c) zvýšení inzulínové senzitivity v dů sledku poklesu sekrece glukagonu,

d) nestřídmý příjem stravy těhotných.

11. Prevalence gestačního diabetu je:

a) 20–30 %,

b) 10–30 %,

c) 0,02–0,05 %,

d) 2–5%.

12. Prvním klinickým projevem incipientní diabetické nefropatie je:

a) pozitivní glykosurie,

b) pozitivní ketonurie,

c) vzestup sérového kreatininu,

d) pozitivní mikroalbuminurie.

13. Autoimunní tyreoiditida je u diabetiků 1. typu:

a) vzácná,

b) tak frekventní, že je třeba provádět aktivní depistáž,

c) onemocnění s prevalencí vyšší než 90 %,

d) nikdy se nevyskytující onemocnění.

14. Postupem první volby u diabetiků 1. typu s pozitivní mikroalbuminurií je:

a) těsná kompenzace, normalizace TK a podání ACE inhibitorů,

b) nastavení diabetika na inzulínovou pumpu,

c) podání diuretik,

d) změna druhu inzulínu.

15. Prevalence diabetu v populaci se s rostoucím věkem:

a) nemění,

b) zvyšuje,

c) snižuje,

d) kolísá.

16. Jaterní steatóza je u diabetiků 2. typu:

a) vzácná,

b) velmi častá,

c) vždy benigní,

d) nikdy se nevyskytující.

17. Základní příčinou vzniku diabetické retinopatie je:

a) hyperlipoproteinémie,

b) hyperglykémie,

c) hypoglykémie,

d) hyperinzulinémie.

18. Diabetes 1. typu může vzniknout ve věku:

a) pouze do 20 let,

b) pouze do 35 let,

c) v jakémkoliv věku,

d) pouze mezi 25.–35. rokem života.

19. Edukaci diabetiků provádí:

a) diabetologická sestra,

b) speciálně cvičený edukátor,

c) diabetolog,

d) dietní sestra.

20. Úloha praktického lékaře je důležitá:

a) v prevenci komplikací diabetu,

b) v depistáži diabetu 2. typu,

c) v ovlivnění rizikových faktorů diabetu,

d) v ovlivnění rizikových faktorů pro vznik diabetu.

Ohodnoťte tento článek!