Otázky k tématu Gynekologická endokrinologie

Vážení čtenáři,

představenstvo ČLK přidělilo testu Postgraduální medicíny v systému kontinuálního vzdělávání lékařů ocenění ve výši 6 kreditů, které získáte po jeho správném zodpovězení. Na odpovědním lístku označte odpověď, kterou považujete za správnou (nemusí být pouze jedna), a lístek odešlete na adresu redakce.

1. Riziko ženy se zachovanou dělohou ve vztahu k vzniku endometriálního karcinomu při substituci neoponovanými estrogeny je:

a) 2–8x vyšší než u obecné populace,

b) 20x vyšší,

c) stejné,

d) výrazně nižší.

2. Vyléčený karcinom endometria (jeho časná stadia I a II):

a) se považují za kontraindikaci hormonální substituční terapie,

b) se nepovažují v dnešní době za kontraindikaci k HRT,

c) je doporučeno podávat HRT bez gestagenů,

d) je možno podat pouze gestageny.

3. Počet kongenitálních malformací plodů diabetických matek, které byly špatně kompenzovány v době koncepce a v prvních 8 týdnech gravidity, je:

a) 4x vyšší,

b) 20x vyšší,

c) v souladu s rizikem obecné populace,

d) extrémně vysoké.

4. Prediabetické ženy jsou:

a) ženy s gestačním diabetem,u nichž je vyšší riziko vzniku diabetu v pozdějším věku,

b) ženy obézní,

c) ženy s porody plodů vyšších váhových kategorií,

d) ženy s opakovanými uroinfekcemi.

5. U diabetiček volíme hormonální antikoncepci:

a) s 20 mg ethinylestradiolu (EE),

b) s 30 mg EE,

c) s 50 mg EE,

d) s 15 mg EE.

6. Pro pásmo osteoporózy má hodnotu T skóre:

a) 6,0,

b) 2,5,

c) 20,

d) 50.

7. Osteopenie je definována:

a) 1–2,5 SD (směrodatné odchylky) pod průměrnou hodnotou kostního minerálu zdravých mladých jedinců, stanovených metodou rentgenové kostní denzitometrie,

b) dtto pomocí metody ultrazvukové kostní denzitometrie,

c) pod hodnotu 1 SD,

d) nad hodnotu 2,5 SD.

8. Frekvence fraktur proximálního femuru u žen je od 80. let:

a) nižší v současnosti,

b) stejná jako tehdy,

c) výrazně nižší,

d) trojnásobná.

9. Cílem aplikace léků skupiny SERM je:

a) maximalizovat kladný vliv estrogenů na kost a minimalizovat nepříznivý vliv na tkáň prsu a endometrium,

b) zvýšit resorpci Ca,

c) snížit vylučování vitamínu D,

d) urychlit výstavbu kostní tkáně.

10. Kdy začít s klasickou estrogenní substituční terapií (ERT), even. HRT?

a) ihned po menopauze,

b) vyčkat alespoň rok po menopauze,

c) nejméně 3 roky po menopauze,

d) pouze po kastrační menopauze.

11. Funkční a morfologické poruchy štítné žlázy postihují:

a) 4–5 % populace,

b) až 20 % populace,

c) více než 20 % populace,

d) méně než 1 % populace.

12. U žen s onemocněním trofoblastu vzniká:

a) hypotyreóza,

b) hypertyreóza,

c) funkce štítné žlázy zůstává beze změny,

d) kretenismus.

13. Fetální tyreotoxikóza:

a) je relativně častá, projeví se bradykardií plodu,

b) je vzácná, projeví se bradykardií plodu,

c) je vzácná, projeví se tachykardií plodu,

d) je častá, projeví se tachykardií plodu.

14. Jako limitní hranice dávek Carbimazolu a Propycilu pro zástavu laktace je stanoveno:

a) 10 mg Carbimazolu nebo 100 mg Propycilu,

b) 100 mg Carbimazolu,

c) 10 mg Propycilu,

d) 200 mg Carbimazolu nebo 1000 mg Propycilu.

15. Hypotyreóza v graviditě je:

a) relativně častá,

b) není častá, protože sama výrazně snižuje fertilitu,

c) nevede k výskytu spontánních potratů,

d) je relativně častá, protože sama výrazně snižuje fertilitu.

16. Ženy mají v průměru kardiovas kulární choroby oproti mužům:

a) o 10 let později,

b) není rozdílu,

c) o 10 let dříve,

d) o 5 let později.

17. Relativní riziko kardiovaskulárních chorob u žen je:

a) stejné před i po menopauze,

b) 2–4x nižší před menopauzou a zvyšuje se exponenciálně po menopauze,

c) 5x vyšší před menopauzou a snižuje se po menopauze,

d) 10x vyšší před menopauzou oproti postmenopauze.

18. U žen s ICHS a současným užíváním hormonální substituční terapie:

a) není důvod k přerušení HRT,

b) je třeba přerušit HRT,

c) je nutno změnit HRT a vybrat pouze s gestagenní složkou,

d) doporučit pouze transdermální formy.

19. Relativní riziko pro rozvoj CIN uživatelek hormonální antikoncepce ovlivňuje:

a) délka užívání orální kontracepce (OC),

b) typ OC,

c) postkoitální OC,

d) OC neovlivňuje riziko vzniku CIN.

20. Tamoxifen jako antiestrogen působí na endometrium:

a) nepříznivě stimulačně,

b) příznivě tlumivě,

c) vzniká atrofie endometria,

d) nemá vliv.

Hodnocení testu 7/2001: 1c, 2bd, 3ab, 4bc, 5bc, 6a, 7b, 8bc, 9b, 10b, 11d, 12d, 13b, 14a, 15b, 16b, 17b, 18c, 19abcd, 20abcd.

Ohodnoťte tento článek!